Podręcznik szkoleniowy Caddx Nx 8e

Podręcznik szkoleniowy Caddx NX 8e to kompletny podręcznik do nauki obsługi i programowania systemów alarmowych Caddx NX 8e. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do zaprogramowania, wdrożenia i obsługi systemu. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, programowania, konfigurowania i korzystania z systemu. Podręcznik zawiera również informacje dotyczące bezpieczeństwa i przegląd błędów oraz ich rozwiązywania. Ten podręcznik szkoleniowy jest skierowany do użytkowników pracujących z systemami alarmowymi Caddx NX 8e.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szkoleniowy Caddx Nx 8e


Wydanie aktualne

nr 1-2(19-20) 2015
dost�pny w pdf
, wydanieflashtutaj

Podr�czniki,publikacje tematyczne, wydawnictwa...

� e-Book


Bezp�atny podr�cznik do SolidEdge & ST


Bezp�atny podr�cznik do NX & ST

Wydaniaarchiwalne

numer 1(18) 2014
flash
numer 1(17)2013
w pdf ju�dost�pny
, wydanie flash
numer 1(16) 2012
dost�pny
warchiwum

numer 1(15) 2011
dost�pny
warchiwum


numer 4(14) 2010
HD dost�pny
w archiwum


numer 3(13) 2010

numer 2(12) 2010
dost�pny

numer 1(11) 2010 nareszcie
dost�pny

numer 9(10) 2009
ju� dost�pny

numer 8(9) 2009

Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009

Numer 6(7) 2009
ju� dost�pny
w archiwum

�(... ) Nie istnieje jeden, idealny system CAD, zaspokajaj�cypotrzeby wszystkich in�ynier�w.
Ale idealnym systemem jest ten, kt�ry usprawnia projektowaniei pozwala nam nie tylko doskonali� si�, ale tak�e...zaspokaja� nasze potrzeby i realizowa� marzenia. �

zas�yszane...

Obserwuj @CADblog_pl


Poniedzia�ek, 25. 02. 2013 r.

Napocz�tek � co� za darmo: bezp�atny podr�cznik NX CAD ... chocia� trudno w�a�ciwie m�wi� o �pocz�tku�, skoro niemin�� nawet rok od udost�pnienia ksi��ki dla u�ytkownik�wSolid Edge Synchronous Technology. Ta jednak by�a ca�kowicieodp�atna, nie licz�c rozdzia�u po�wi�conego w ca�o�ci darmowejaplikacji Solid Edge 2D Drafting (dopobrania tutaj) i jednego z rodzia��w (IX� tutaj) udost�pnionego jako �demo� ksi��ki. Ale tym razemCAMdivision przygotowa�a co� nowego!

 Firma ta udost�pniwkr�tce bezp�atnie podr�czniki w formie elektronicznej,obejmuj�ce nast�puj�ce zagadnienia:
� NX CAD � podstawy modelowania 3D,
� NX CAM � podstawy programowania frezarek,
� CNC � podstawy programowania obrabiarek CNC,
� SINUMERIK � podstawy programowania sterowania Sinumerik.


Fot. 1. Wersje robocze podr�cznik�w

 Podr�czniki te niepowsta�yby tak szybko, gdyby nie zosta�a nawi�zana wsp�pracaz firmami i jednostkami edukacyjnymi z Bydgoszczy � miasta niebez przyczyny uwa�anego za narz�dziow� stolic� Polski. Mie�cisi� tu oko�o 400 firm (sic! ) zajmuj�cych si� przetw�rstwemtworzyw polimerowych, w tym oko�o 50 narz�dziowni, 60wtryskowni oraz 70 firm chemicznych.

�Chceciewdra�a� zaawansowane rozwi�zania PLM, a trudno w XXI wieku wPolsce o legaln�, bezp�atn� literatur� z podstaw CAD/CAM/CNC wformie elektronicznej dla naszych pracownik�w... �. Taki zarzutbardzo cz�sto pada� pod naszym adresem, podczas spotka� ze�rodowiskiem narz�dziowc�w � powiedzia� Artur Bielicz,prezes CAMdivision Sp. z o. o. � Wychodzimy wi�c naprzeciwoczekiwaniom i udost�pniamy bezp�atne podr�czniki w celupopularyzacji podstaw CAD/CAM/CNC w�r�d student�w ipracownik�w firm bezpo�rednio lub po�rednio zwi�zanych zszeroko poj�tym przemys�em narz�dziowym � wyja�ni�.

W jakiej postacizostan� udost�pnione? W najprostszej, b�d� to zatem pliki wformacie PDF wraz z filmami instrukta�owymi (w formacie AVI).Wi�cej informacji nahttp://bit. ly/d9dFxf
Najprostszej nie znaczy, �e � nieprofesjonalnej. Pod wzgl�demprzygotowania merytorycznego i edytorskiego nie b�d�ust�powa�y kolejnej inicjatywie, kt�r� b�dzie...

Podr�cznik doprojektowania form wtryskowych i t�ocznik�w
W ko�cowej fazie opracowania jest podr�cznik do bardziejzaawansowanych rozwi�za� CAD, tj. wspomagania konstrukcji formwtryskowych i t�ocznik�w, omawiaj�cy zastosowanie pakiet�w NXMold Wizard i Progressive Die Wizard. Podr�cznik ten, kt�rywydany zostanie w formie papierowej nak�adem wydawnictwa �CAMdivisionLibrary�, przed ostatecznym z�o�eniem i przekazaniem do drukupoddany zostanie weryfikacji �rodowiska narz�dziowego, naspecjalnych warsztatach zorganizowanych z udzia�em autor�wksi��ki.

 

Fot. 2 i 3. Widok fragment�w ksi��ki

Cz�ci� tegopodr�cznika b�d� podstawy NX CAD oraz Synchronous Technology(technika modelowania bezpo�redniego i edycji), kt�re tak�eb�d� udost�pnione bezp�atnie � we wspomnianej ju� formieelektronicznej. Sam podr�cznik b�dzie mo�na zobaczy� na...

Seminarium NXMold & Die Design w Bydgoszczy
Umowy podpisane przez CAMdivision z Zak�adem Przetw�rstwai Recyklingu Tworzyw Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy oraz Bydgoskim Klastrem Przemys�owym owocuj�kolejnymi inicjatywami. Nale�y do nich seminarium dotycz�cezagadnie� i problem�w, przed kt�rymi stoj� konstruktorzy itechnolodzy zajmuj�cy si� formami wtryskowymi i t�ocznikami.http://bit. ly/XURxK1

Do konstrukcji formpotrzebne jest jeszcze co�...

 Polskie NormaliaFCPK Byt�w & NX Mold
Jedn� z konsekwencji wsp�pracy z bydgoskim UTP i Klastremjest opracowanie bazy polskich normali�w do form wtryskowychFCPK Byt�w, pod modu� NX Mold Wizard. Dzi�ki temu, obok innychproducent�w normali�w, pojawi� nasze rodzime rozwi�zania. pl/3_FCPKBYTOW(web). gif" width="454" height="443"/>

Fot. 4. Polskie normalia FCPK w NX Mold Wizard

Sandvik Coromant& NX CAM
Kolejn� inicjatyw� jest organizacja � razem z CentrumSzkoleniowym Sandvik Coromant � specjalistycznych szkole� dlaposzczeg�lnych bran� przemys�u, tj. Mold & Die, Automotive,Aerospace, Gear Milling. Wi�cej informacji nahttp://bit. ly/15HTLUj

Fot. 5.Centrum Szkoleniowe Sandvik

NX CAx & PolskaWersja
Kiedy CAMdivision zaczyna�o tworzy� (pocz�wszy od NX4)polsk� wersj� NX CAM, wielu twierdzi�o, i� jest to nikomuniepotrzebna inicjatywa. Sukces polskiego wydania polskiejksi��ki NX CAM i samej aplikacji zrodzi� potrzeb� t�umaczeniakolejnych aplikacji NX CAD/Mold/Progressive. Dzisiaj, na bazietych do�wiadcze�, tworzone s� � ju� w centrali Siemens PLM �kolejne wersje t�umacze�, powi�zane z systemem pomocy, co jestunikalnym rozwi�zaniem na rynku aplikacji high-end.


NX Tooling � Centrum Kompetencyjne
Ca�o�� tych inicjatyw spaja NX Tooling � CentrumKompetencyjne Konstrukcji i Wytwarzania Form Wtryskowych iT�ocznik�w � kt�rego budynek (na zdj�ciach 6 i 7) jest wko�cowej fazie prac wyko�czeniowych. Obs�ugiwane przezprofesjonaln� kadr�, wyposa�one w nowoczesne sale szkolenioweoraz hal� z obrabiarkami CNC, Centrum b�dzie umo�liwia�oprowadzenie szkole� z zaawansowanych technik modelowania iwytwarzania NX CAD/CAM oraz tworzenia postprocesor�w na rynkiEU.

 

Fot. 6. Budynek Centrum NX Tooling

Fot. 7. Pierwsze maszyny ju� zainstalowane, kolejne wdrodze...

O dost�pno�cidarmowych podr�cznik�w, jak i ksi��ki o projektowaniu formwtryskowych i t�ocznik�w postaramy si� informowa� na bie��co.Niezale�nie, warto odwiedza�podstron� CAMdivision po�wi�con� publikacjom dotycz�cymoprogramowania Siemens PLM Software. Ju� w tej chwili mo�naznale�� tam wiele ciekawych, tak�e bezp�atnych �r�de�informacji.

�r�d�o: CAMdivision

CAMdivision jest największym partnerem SIEMENS Digital Industries Software w Polsce. Oferujemy rozwiązania CADX/PLM w oparciu m. in o NX CAD/CAE/CAM, Tecnomatix, Teamcenter, Fibersim i Solid Edge.

Naszej działalności nie ograniczmy tylko do wdrożeń oprogramowania. Wydajemy m. in. książki do NX CAD, NX CAM, NX Mold, NX Progressive, VoluMill i Solid Edge w formie drukowanej oraz nowatorskie na polskim rynku bezpłatne ebooki w formie pdf, które cieszą się bardzo dużym uznaniem i zainteresowaniem wśród naszych Klientów.

eBooki to elektroniczne książki do NX CAD i NX CAM (w PDF) skierowane do użytkowników systemu NX, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, jak i do użytkowników innych systemów pragnących poznać NX. Co do szczegółów technicznych – to na podany w ankiecie email, otrzymają Państwo po weryfikacji linki do poszczególnych plików książki NX. 
Nie jesteśmy jednak organizacją non-profit, więc zastrzegamy sobie prawo do późniejszego kontaktu z wybranymi użytkownikami naszych bezpłatnych publikacji. 

Uwaga: Publikacje przeznaczone są tylko i wyłącznie dla Klientów firmy CAMdivision Sp. z o. o. lub jako uzupełnienie bezpłatnych wersji testowych NX.

NX CAD Synchronous Technology
Synchronous Technology

eBook – 154 str. (PDF) – 40 MB
Pliki 3D do ćwiczeń (PRT) – 34 MB
Filmy instruktażowe (MP4) – 460 MB

Podgląd książkiZamów

NX CAD Realize Shape
Realize Shape & ST

eBook – 202 str. (PDF) – 46 MB
Pliki 3D do ćwiczeń (PRT) – 48 MB
Filmy instruktażowe (MP4) – 649 MB

Podgląd książkiZamów

NX CAM Podstawy
Frezowanie 3-osiowe

eBook – 200 str. (PDF) – 70 MB
Pliki 3D do ćwiczeń (PRT) – 7 MB
Filmy instruktażowe (MP4) – 400 MB

Podgląd książkiZamów

Drukowane podręczniki są przeznaczone dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników oprogramowania NX CAD/CAM.
Publikacje przeznaczone są tylko i wyłącznie dla Klientów firmy CAMdivision Sp. lub jako uzupełnienie bezpłatnych wersji testowych NX.

NX CAD MODELOWANIE POWIERZCHNIOWE TOM 1. I TOM 2.
Komplet: Kolor 596 str. (Tom 1) + 516 str. (Tom 2) + karta USB
Cena kompletu (Tom 1 + Tom 2 + USB): 400 PLN brutto
 

Podgląd książkiZamów

Szkolenia NX CAD oraz Solid Edge i Simcenter Femap obejmują poziom podstawowy i zaawansowany. Możemy także przeszkolić z różnych funkcjonalności tych systemów, na przykład z obsługi modułu KeyShot czy Xpress Route w Solid Edge. Szkolenia NX CAM zapoznają uczestników z programowaniem frezowania 3-osiowego, 5-osiowego oraz toczenia. Dla NX CAM także organizowane są szkolenia z wybranych specjalności. Wykazy i terminy znajdują się na podstronach szkoleń: NX CAD/CAM, Solid Edge, Simcenter 3D i Simcenter Femap. Szkolenia z innych systemów, takich jak Teamcenter czy Simcenter STAR CCM+, są ustalane indywidualnie z zainteresowanymi firmami. Dysponujemy trzema wygodnymi salkami szkoleniowymi – dwie znajdują się w naszej siedzibie we Wrocławiu, jedna w Bydgoszczy. Organizujemy także szkolenia wyjazdowe w siedzibie klienta.

Wszyscy uczestnicy otrzymują obszerne materiały szkoleniowe. Standardowo, szkolenia są przeprowadzane z aktualnej wersji oprogramowania, możliwe jest jednak jego przeprowadzenie w wersji starszej. Kursanci uzyskują certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. To jednak nie my powinniśmy polecać nasze szkolenia, ale ich zadowoleni uczestnicy, a takich jest wielu, o czym świadczą liczne referencje od firm: Zakłady Automatyki „Polna” S. A., HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o. o., EC Engineering Sp. o., Fabryka Turas Sp. o., WIŚNIOWSKI Sp. o. Sp. k., Technodiament Sp. o., AMZ Kutno S. A., Legipol Sp. o., Perfecta Sp. k. i wielu innych.

Nasi trenerzy aplikacyjni są doświadczonymi i sprawdzonymi specjalistami w zakresie szkoleń. Przeprowadziliśmy ich setki, dla różnych użytkowników: ich uczestnicy to zarówno inżynierowie, chcący poznać nowe oprogramowanie, jak i doświadczeni konstruktorzy czy technolodzy, pogłębiający swoje umiejętności. Szkolimy firmy duże, średnie i małe, naszymi klientami są także kursanci indywidualni. Figurujemy w wykazie instytucji szkoleniowych, co pozwala uczestnikom uzyskać dofinansowanie, np. z Urzędu Pracy.

Podręcznik szkoleniowy Caddx Nx 8e

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szkoleniowy Caddx Nx 8e

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szkoleniowy Caddx Nx 8e