Podręcznik programowania strukturalnego Frigidaire Fggc3045kwc

Frigidaire Fggc3045kwc jest podręcznikiem programowania strukturalnego, który został stworzony z myślą o programistach. Zawiera on szczegółowe informacje na temat programowania strukturalnego, w tym wszystkie wymagane instrukcje i przykłady. Książka ta zawiera kompleksowe informacje na temat podstawowych języków programowania, takich jak C, C++ i Java. Zawiera ona także wskazówki dotyczące tworzenia programów, które są funkcjonalne, wydajne i bezpieczne. Podręcznik Frigidaire Fggc3045kwc jest cennym źródłem informacji dla programistów, którzy chcą poznać strukturalne programowanie komputerowe.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik programowania strukturalnego Frigidaire Fggc3045kwc

Opis książki:

Podręcznik dla studentów informatyki i matematyki (specjalność informatyczna), po rocznym kursie podstaw algorytmizacji i programowania, wspierający wykład metod programowania. Platformą językową wykładu jest Pascal, z uwzględnieniem niektórych rozszerzeń języka, wprowadzonych w systemie Object Pascal/Delphi v. 3. 0 firmy Borland Inc. Książka prezentuje metody organizacji warsztatu programisty, wynikające z idei programowania strukturalnego (z uwzględnieniem technik obiektowych, lecz bez technik komponentowych, związanych z obiektami wizualnymi), sprzyjające większej niezawodności i wydajności procesu programowania oraz tworzeniu programów o wysokich walorach użytkowych. Postulowane standardy postępowania ilustrowane są licznymi przykładami, a Czytelnikowi proponuje się samodzielne rozwiązywanie wielu zadań ćwiczebnych. Poruszone są też niektóre problemy teoretyczne, związane z badaniami i zapewnianiem poprawności algorytmów, a także pewne elementy inżynierii programowania. Dla programistów-praktyków książka może służyć jako kompedium wiedzy z omawianego zakresu, inspirujące do opracowywania własnych, prywatnych standardów i technik konstruowania programów.

Książka "Strukturalne techniki programowania" - Światomir Ząbek - oprawa miękka - Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej.

Artykuł przygotował:26. 07. 2022

Programowanie strukturalne to styl programowania, który ma ułatwić zrozumienie kodu z punktu widzenia osoby, która ten kod czyta. W programowaniu strukturalnym kolejność wykonywania instrukcji jest taka sama jak ich kolejność w kodzie źródłowym.

Jak to rozumieć w praktyce

W programowaniu strukturalnym najważniejszy jest tzw. liniowy przepływ. Wyobraź sobie, że analizujesz kod źródłowy jakiegoś programu. Jeśli jest on napisany zgodnie ze sztuką programowania strukturalnego to nie będziesz mieć problemów z przeanalizowaniem zachowania programu.

W takim kodzie łatwo odnajdziesz miejsce, od którego program zaczyna swoją pracę. Łatwo też odnajdziesz miejsce, w którym praca programu sie kończy. W każdym momencie będziesz wiedzieć, który fragment kodu jest aktualnie wykonywany. Wszystko będzie ułożone liniowo - nie będzie nagłych przeskoków o 100 czy 1000 linii kodu podczas wykonywania programu.

Po prostu taki kod będzie miał łatwą do zrozumienia strukturę. Stąd też nazwa “programowanie strukturalne”.

Główne elementy programowania strukturalnego

W programach napisanych zgodnie ze sztuką możemy wyróżnić kilka charakterystycznych elementów. Te elementy będą się przewijały na każdym kroku. Spróbujmy więc przyjrzeć się im bliżej.

Bloki

Blok to nic innego jak zestaw powiązanych ze sobą instrukcji. To naturalny element budujący kod źródłowy programu. Blokiem może być funkcja, pętla itp. Blok należy traktować jako całość - jako najmniejszy samodzielny element programu.

Blok powinien mieć jeden punkt wejścia oraz jeden punkt wyjścia. Podczas wykonywania programu “wchodzimy” do bloku. Wykonujemy wszystkie instrukcje w nim zawarte i na koniec z tego bloku wychodzimy.

Takie podejście bardzo ułatwia analizowanie oraz debugowanie kodu. Jeśli podaliśmy na wejściu dobre dane a otrzymaliśmy zły wynik to wiemy, że błąd występuje wewnątrz bloku. To bardzo ułatwi nam pracę bo wiemy już gdzie tego błędu szukać.

Powtarzanie (iteracja)

Powtarzanie w programowaniu realizujemy zazwyczaj za pomocą pętli. I teraz mamy pytanie:

Czy pętla spełnia kryteria programowania strukturalnego?
Raczej tak.

Wchodzimy do pętli z poprzedniego bloku. Wykonujemy pewną ilość iteracji i na końcu wychodzimy z pętli przechodząc do kolejnego bloku kodu. Wszystko ma liniową, łatwą do przeanalizowania strukturę.

Nie ma znaczenia ile razy pętla się wykona. Czy będzie to raz czy tysiąc razy. Dopóki pętla wykonuje swoją pracę to jesteśmy w tym samym miejscu. A jak już pętla swoje działanie zakończy to po prostu przechodzimy dalej.

Wybór

W programowaniu często musimy dokonywać wyboru. Pewnie kojarzysz instrukcję warunkową IF-ELSE (Jeżeli-To). To właśnie dobry przykład mechanizmu wyboru.

Czy taki mechanizm spełnia kryteria programowania strukturalnego? Wyobraź sobie, że sprawdzasz wartość zmiennej - to jest punkt wejścia. Jeśli warunek jest prawdziwy to wykonujemy pierwszy blok kodu i potem z niego wychodzimy. Jeśli warunek jest fałszywy to wykonujemy drugi blok kodu i potem z niego wychodzimy.

Jeśli mamy jeden punkt wejścia i każdy z alternatywnych bloków ma jeden punkt wyjścia to kryteria programowania strukturalnego są spełnione.

Zagnieżdżanie

Mniejsze bloki można zagnieżdżać w blokach większych. Te mniejsze bloki też spełniają nasze kryteria - mają jeden punkt wejścia oraz jeden punkt wyjścia. Nie ma znaczenia jak głęboko jest zagnieżdżona struktura. Ważne, żeby powyższe kryteria były spełnione.

Co NIE jest programowaniem strukturalnym?

Obecnie rzadko już stosuje się tzw. instrukcje skoku (GO TO czyli “idź do”). Dlaczego? Bo takie instrukcje utrudniały albo wręcz uniemożliwiały tworzenie kodu w sposób strukturalny.

Instrukcja skoku powodowała, że podczas wykonywania programu następowały nagłe…skoki. Na przykład z linii numer 123 do linii numer 30. Albo z linii numer 23 do linii 345. To bardzo utrudniało analizowanie oraz debugowanie kodu. I stąd właśnie wzięła się idea programowania strukturalnego, które ma zaradzić tym problemom.

Jeszcze raz przypominamy, że chodzi o ten liniowy przepływ bez nagłych skoków. Kolejność wykonywania instrukcji podczas uruchamiania programu powinna być mniej więcej taka sama jak ich kolejność w kodzie źródłowym.

Programowanie strukturalne w praktyce

W rzeczywistości mało jest języków, które wymuszają strukturalne podejście do programowania. To jest zadanie dla programisty - on sam musi zadbać o to, aby jego kod był zgodny z omówionymi wyżej regułami.

Nie ma większego znaczenia w jakim języku pracujesz. To może być Java, Python, C++, JavaScript albo cokolwiek innego. Sam język nie będzie zazwyczaj narzucał “na sztywno” mechanizmów programowania strukturalnego. Ty musisz o to zadbać samodzielnie.

Ten temat jest bardzo głęboki. Programowanie strukturalne możesz w praktyce realizować za pomocą różnych mechanizmów. To może być programowanie obiektowe, funkcyjne itd. Ważne jest to aby pamiętać o tych ogólnych regułach budujących strukturę programu.

Programowanie strukturalne – paradygmat programowania opierający się na podziale kodu źródłowego programu na procedury i hierarchicznie ułożone bloki z wykorzystaniem struktur kontrolnych w postaci instrukcji wyboru i pętli. Rozwijał się w opozycji do programowania wykorzystującego proste instrukcje warunkowe i skoki. Programowanie strukturalne zwiększa czytelność i ułatwia analizę programów, co stanowi znaczącą poprawę w stosunku do trudnego w utrzymaniu „spaghetti code” często wynikającego z użycia instrukcji goto.

Początki programowania strukturalnego przypadają na Lata 60. XX wieku, a ważnym głosem w dyskusji o programowaniu strukturalnym był list Edsgera Dijkstry Goto Statement considered harmful.

Język programowania zgodny z paradygmatem programowania strukturalnego nazywa się językiem strukturalnym.

Cechy charakterystyczne[edytuj | edytuj kod]

Struktury kontrolne[edytuj | edytuj kod]

Podstawowe struktury kontrolne jakie wymienia twierdzenie o programowaniu strukturalnym, z których możliwe jest zbudowanie dowolnego programu to:

 • Sekwencja – wykonanie ciągu kolejnych instrukcji
 • Wybór – w zależności od wartości predykatu wykonywana jest odpowiednia instrukcja. W językach programowania zazwyczaj reprezentowana przez słowa kluczowe if.. then.. else.
 • Iteracja – wykonywanie instrukcji póki spełniony jest jakiś warunek. Reprezentowana w różnych wariantach jako pętle oznaczane między innymi przez: while, repeat, for lub do.. until.

Każda ze struktur kontrolnych może być też rozumiana jako pojedyncza instrukcja. Według pierwotnych założeń struktury kontrolne powinny posiadać jedno wejście i jedno wyjście.

Podprogramy[edytuj | edytuj kod]

Podprogramy pozwalają na wydzielenie pewnej grupy instrukcji i traktowania ich jako pojedynczej operacji, są dodatkowo mechanizmem abstrakcji.

Bloki[edytuj | edytuj kod]

W językach programowania bloki odpowiadają sekwencjom instrukcji, umożliwiając budowanie programu przez komponowanie struktur kontrolnych – w miejscu, w którym umieścimy blok z instrukcjami jest on traktowany jak pojedyncza instrukcja.

W kodzie źródłowym programów bloki są wyróżniane na różne sposoby, przykładowo ograniczone przez if.. fi jako blok dla instrukcji if w ALGOLU 68, czy dowolne bloki instrukcji obejmowanie poprzez BEGIN.. END w Pascalu, PL/I, przy pomocy wcięć w Pythonie czy Haskellu lub poprzez nawiasy klamrowe w języku C i pochodnych.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Przed programowaniem strukturalnym[edytuj | edytuj kod]

Pierwsze komputery były programowane wprost z użyciem kodu maszynowego[1] lub z wykorzystaniem asemblera. Pierwsze asemblery przypadają na połowę lat 50. W 1954 roku Nathaniel Rochester napisał asembler dla IBM 701, natomiast w 1955 Stan Poley stworzył SOAP – asembler dla komputera IBM 650, początkowo programowanego wyłącznie przy pomocy kodu maszynowego[2]. Kontrola przepływu w programie odbywała się głównie przy pomocy warunkowych i bezwarunkowych instrukcji skoku, w ówczesnych komputerach IBM określanych jako branch lub instrukcje transferu[3][4].

Wprowadzony w roku 1957 FORTRAN, pierwszy poważny język programowania wysokiego poziomu, główny nacisk kładł na formuły arytmetyczne. Występujące w nim struktury (a raczej instrukcje) kontrolne nie wykraczały daleko poza możliwości instrukcji skoku w asemblerach[4] – język, poza skokiem bezwarunkowym, udostępniał przypisywalne (assigned goto) i obliczalne (computed goto) instrukcje skoku, oraz zbliżone do obliczalnego goto wyrażenie arytmetycznego (nie logicznego) if. Skoki były wykonywane do etykiet reprezentowanych przez wartości liczbowe. Dodatkowo występowała też prosta pętla.

ALGOL[edytuj | edytuj kod]

Opublikowany w roku 1958 ALGOL 58 oraz jego dwa lata późniejsza, mocno rozwinięta wersja ALGOL 60, wprowadziły wiele kluczowych konstrukcji programistycznych, istotnych nie tylko z punktu widzenia programowania strukturalnego. Był to pierwszy język, w którym pojawił się koncept instrukcji złożonych – bloków – służących do grupowania instrukcji. Blok jest traktowany jako pojedyncza instrukcja i możliwe jest użycie go w miejscu dla niej przeznaczonym.

Język ALGOL wprowadził również fundamentalne dla programowania strukturalnego konstrukcje: logiczne instrukcje warunkowe z opcjonalnym else, pętle for oraz instrukcję wyboru switch. Pozwolił też na deklarowanie procedur, w tym zagnieżdżonych w sobie, wraz z odpowiednim zasięgiem identyfikatorów. Instrukcja goto dalej pozostawała jednak ważnym elementem składniowym języka.

Podstawa teoretyczna[edytuj | edytuj kod]

Jako fundament teorii programowania strukturalnego określa się twierdzenie o programowaniu strukturalnym. Jego autorstwo przypisuje się najczęściej ’Böhmowi i Giuseppe Jacopiniemu, wskazując jako źródło ich pracę Flow Diagrams, Turing Machines And Languages With Only Two Formation Rules z maja 1966 roku[5]. W swojej pracy pokazali oni, że dowolny program zawierający skoki (czyli dowolny graf przepływu), może zostać znormalizowany do odpowiadającego mu ustrukturyzowanego grafu – zbudowanego z trzech podstawowych struktur: oraz wyrażającym odpowiednio: sekwencję, wybór oraz iterację. Ponieważ grafy przepływu mogą wyrażać dowolne funkcje obliczalne, to oznacza, że możemy też takie wyrazić przy pomocy tych podstawowych konstrukcji. W dalszej części pracy opisany jest język P′′ – pierwszy strukturalny język, dla którego udowodniono zupełność w sensie Turinga.

Twierdzenie Böhma i Jacopiniego nie mówi o tym w jaki sposób tworzyć dobre programy strukturalne lub je analizować. Prace nad tymi zagadnieniami odbywały się głównie na przełomie lat 60 i 70, z istotnym wkładem dokonamy przez Edsgera Dijkstrę, Roberta W. Floyda, Tonyego Hoarea, Ole-Johana Dahla, oraz Davida Griesa.

Dyskusja[edytuj | edytuj kod]

Już na etapie projektowania języka ALGOL, w roku 1959, Heinz Zemanek rozważał ograniczenie użycia instrukcji goto, jednak jego uwagi zostały wtedy zignorowane[6]. Niedługo później Hoare proponował ograniczenie użycia skoków tylko do wyjść alarmowych, natomiast w roku 1966 razem z Wirthem proponowali ograniczenia w postaci instrukcji wyboru case[6][7].

W debacie pomiędzy programistami dotyczącej popularyzacji programowania strukturalnego i ograniczeniu programowania opartego na goto najistotniejszym punktem jest praca Edsgera Dijkstry z 1974 roku A Case against GO TO Statemant opublikowana pod tytułem Goto Statement considered Harmful. Autor w sposób zdecydowany wyraża się przeciwko użyciu tej instrukcji:

Instrukcja go to powinna zostać usunięta z wszystkich „wysokopoziomowych” języków programowania (to znaczy z wszystkich poza – prawdopodobnie - czystym kodem maszynowym)[6].

Odwołuje się też do twierdzenia Böhma i Jacopiniego, które umożliwia pokazanie, że goto jest instrukcją zbędną. Podaje przyczyny, przez które programy używające skoków są trudne w analizie. Dijkstra proponuje też odpowiednie ograniczenia na struktury kontrolne, jak na przykład Instrukcja opuszczenia, tak by dalej pozwalały na odpowiednią analizę, jeśli zestaw podstawowych instrukcji okazałby się zbyt ograniczający.

Jednym z pierwszych dużych komercyjnych projektów wykorzystujących programowanie strukturalne, który odniósł duży sukces było wykonane przez Harlana Millsa z IBM systemu indeksującego zbierane informacje dla New York Times.

Mimo kolejnych sukcesów związanych z aplikacją technik programowania strukturalnego, jak i rozwojowi teorii jej poświęconej, spora liczba programistów wciąż opierała się ograniczeniu lub wyeliminowaniu instrukcji goto z użycia[8]. Donald Knuth w 1974 roku opublikował pracę Structured Programming with GoTo Statements[9], w której opisywał sytuacje gdzie użycie skoku upraszcza rozwiązanie bez wpływu na trudność w jego analizie.

W roku 1987 na łamach Communications of the ACM po liście Franka Rubina „GOTO Considered Harmful” Considered Harmful[10] na nowo rozgorzała dyskusja dotycząca słuszności użycia goto, zarówno z głosami poparcia dla Rubina i użycia skoków, jak i mocnymi głosami przeciwko (razem z tytułami, stopniowo zawierającymi w coraz większej liczbie frazę „Considered Harmful”)[11][12]. Rubin twierdził:

Wiara, że GOTO są złe, stała się doktryną religijną, niepodważalną żadnymi dowodami[10]

Zdaniem edytora była to największa wymiana listów w historii forum[12]. Dyskusję uciął ostry list Dijkstry, poniekąd zawiedzionego poziomem dyskusji, jak i samymi próbami ponownej popularyzacji instrukcji goto[13][14].

Wpływ na języki programowania[edytuj | edytuj kod]

Popularyzacja programowania strukturalnego zaowocowała wprowadzeniem konstrukcji programowania strukturalnego, często inspirowanych ALGOLEM, do języków programowania, które wcześniej ich nie posiadały, takich jak FORTRAN, COBOL czy BASIC.

Częste odstępstwa[edytuj | edytuj kod]

O ile można obserwować zanik użycia goto, to istnieje niewiele czysto strukturalnych języków programowania. Najczęściej poza podstawowymi strukturami kontrolnymi pojawia się możliwość wczesnego wyjścia, łamiąc tym samym zasadę pojedynczego wyjścia z każdej struktury. Obsługa wyjątków również wykracza poza założenia programowania strukturalnego.

Wczesne wyjście[edytuj | edytuj kod]

Najczęściej spotykana jest możliwość wyjścia z danej pętli lub podprogramu. Na poziomie podprogramu jest to zwykle instrukcja return. W przypadku pętli są to instrukcje break (przerwij daną pętlę) lub continue (przerwij daną iterację i przejdź do następnej). W czystym kodzie strukturalnym można napisać równoważne programy z wykorzystaniem dodatkowych instrukcji warunkowych, jednak może istotnie zwiększyć złożoność programów. Język C jest jednym z wczesnych przykładów wprowadzenia tego typu konstrukcji. Niektóre nowe języki programowania wprowadzają instrukcje „etykietowanego break”, które pozwalają opuścić więcej niż jeden poziom zagnieżdżonych pętli w pojedynczym kroku.

Wczesne wyjścia mogą powodować pewne trudności przy tworzeniu programów, związane na przykład z koniecznością zwalniania zaalokowanych zasobów przy każdym miejscu, w którym może być wykonany powrót z danego podprogramu. Występują różne podejścia: Pascal unika tych problemów nie dopuszczając tego typu konstrukcji, natomiast języki obiektowe wysokiego poziomu, takie jak C++ czy Java zawierają odpowiednie mechanizmy (RAII lub odśmiecanie pamięci) mające na celu ułatwienie pracy programiście.

Kent Beck, Martin Fowler wraz ze współautorami swoich książek na temat refaktoryzacji stwierdzają, że mocno zagnieżdżone bloki instrukcji warunkowych mogą być trudniejsze w zrozumieniu niż bardziej spłaszczona struktura z wieloma punktami wyjścia.

Pojedynczy punkt wyjścia nie jest tak naprawdę użyteczną regułą. Kluczem jest przejrzystość: Jeśli metoda jest prostsza z jednym punktem wyjścia, użyj jednego, w przeciwnym przypadku, użyj wielu[15]

Herb Sutter i Andrei Alexandrescu również stwierdzają, że zasada pojedynczego wyjścia nie ma zastosowania w C++, jest tak za sprawą obsługi wyjątków i destruktorów, przez co każda funkcja może mieć wiele niejawnych punktów wyjścia[16].

Odmienne zdanie wyraża natomiast Bertrand Meyer, który w 2009 opisał break i continue jako „stare goto w owczej skórze” i mocno odradzał ich użycie[17].

Obsługa wyjątków[edytuj | edytuj kod]

Badacze spierają się co do użycia wyjątków w kontekście programowania strukturalnego, jako że łamią one zasadę pojedynczego wyjścia. Cytując wcześniejsze badania (1999-2004) i podając własne, Westley Weimer i George Necula stwierdzają, że problem z wyjątkami polega na tym, że „tworzą ukryte ścieżki przepływu sterowania, o których programistom ciężko wnioskować”[18].Pojawiają się propozycje by sprowadzić wyjątki do pojedynczego wyjścia, jak i opinie, by pozostawić pełną dowolność w ich użyciu, jako że reguła pojedynczego wyjścia powstała przed pojawieniem się i popularyzacją wyjątków, a opakowywanie wyjątków by uczynić zgodnymi z regułą jednego wyjścia dodaje zbędne poziomy zagnieżdżenia utrudniając zrozumienie programów[19][20].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

 • Paradygmat programowania
 • Programowanie obiektowe
 • Graf przepływu sterowania

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. John von Neumann: First Draft of a Report on the EDVAC. [dostęp 2015-02-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-04-06)].
 2. The IBM 650 Magnetic Drum Calculator.
 3. IBM: SOAP II.
 4. a b Coding for the MIT-IBM 704 Computer.
 5. David Harel. On Folk Theorems. „Communications of the ACM”. 23 (7), s. 379–389, lipiec 1980. org/wiki/DOI_(identyfikator_cyfrowy)" title="DOI (identyfikator cyfrowy)">DOI: 10. 358892.
 6. a b c Edsger Dijkstra. Go to statement considered harmful. 11 (3), s. 147–148, marzec 1968. 1145/362929. 362947">10. 362947. atitle=Go+to+statement+considered+harmful&rft. date=marzec+1968&rft. volume=11&rft. aulast=Dijkstra&rft. aufirst=Edsger&rft. pages=147%E2%80%93148&rft_id=info:doi/10. 1145%2F362929. 362947&rft_id=https%3A%2F%2Fwww. edu%2Fusers%2FEWD%2Fewd02xx%2FEWD215. PDF">
 7. C. Hoare, Wirth. A contribution to the development of ALGOL. „Communications of ACM”. 9, s. 413–432, czerwiec 1966. atitle=A+contribution+to+the+development+of+ALGOL&rft. jtitle=Communications+of+ACM&rft. date=czerwiec+1966&rft. volume=9&rft. aulast=Hoare&rft. aufirst=C. &rft. pages=413%E2%80%93432">Sprawdź autora:2.
 8. P. J. Plauger: Programming on Purpose, Essays on Software Design. Prentice-Hall, 1993, s. 25. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9780137213740" title="Specjalna:Książki/9780137213740">ISBN 978-0-13-721374-0.
 9. Donald Knuth: Structured Programming with GoTo Statements. [dostęp 2015-02-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-23)].
 10. a b Frank Rubin. „GOTO Considered Harmful” Considered Harmful. 30 (3), s. 195–196, marzec 1987. atitle=%E2%80%9EGOTO+Considered+Harmful%E2%80%9D+Considered+Harmful&rft. date=marzec+1987&rft. volume=30&rft. aulast=Rubin&rft. aufirst=Frank&rft. pages=195%E2%80%93196">
 11. „'GOTO Considered Harmful’ Considered Harmful” Considered Harmful? . 30 (5), s. 351–355, maj 1987. atitle=%E2%80%9E%27GOTO+Considered+Harmful%E2%80%99+Considered+Harmful%E2%80%9D+Considered+Harmful%3F&rft. date=maj+1987&rft. pages=351%E2%80%93355">
 12. a b „'GOTO Considered Harmful’ Considered Harmful” Considered Further. 30 (6), s. 475–478, czerwiec 1987. atitle=%E2%80%9E%27GOTO+Considered+Harmful%E2%80%99+Considered+Harmful%E2%80%9D+Considered+Further&rft. date=czerwiec+1987&rft. pages=475%E2%80%93478">
 13. GOTO, One More Time. 30 (8), s. 659–662, sierpień 1987. atitle=GOTO%2C+One+More+Time&rft. date=sierpie%C5%84+1987&rft. pages=659%E2%80%93662">
 14. Edsger Dijkstra: On a somewhat disappointing correspondence. [dostęp 1987-05-25]. zły zapis daty dostępu
 15. Jay Fields, Shane Harvie, Martin Fowler, Kent Beck: Refactoring: Ruby Edition. Pearson Education, 2009, s. 274–279. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9780321603500" title="Specjalna:Książki/9780321603500">ISBN 978-0-321-60350-0. btitle=Refactoring%3A+Ruby+Edition&rft. au=Jay+Fields&rft. date=2009&rft. pub=Pearson+Education&rft. pages=274%E2%80%93279&rft. isbn=978-0-321-60350-0">
 16. Herb Sutter, Andrei Alexandrescu: C++ Coding Standards: 101 Rules, Guidelines, and Best Practices. Pearson Education, 2004. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9780132654425" title="Specjalna:Książki/9780132654425">ISBN 978-0-13-265442-5. btitle=C%2B%2B+Coding+Standards%3A+101+Rules%2C+Guidelines%2C+and+Best+Practices&rft. aulast=Sutter&rft. aufirst=Herb&rft. date=2004&rft. isbn=978-0-13-265442-5">
 17. Bertrand Meyer: Touch of Class: Learning to Program Well with Objects and Contracts. Springer Science & Business Media, 2009, s. 189. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9783540921448" title="Specjalna:Książki/9783540921448">ISBN 978-3-540-92144-8. btitle=Touch+of+Class%3A+Learning+to+Program+Well+with+Objects+and+Contracts&rft. au=Bertrand+Meyer&rft. pub=Springer+Science+%26+Business+Media&rft. pages=189&rft. isbn=978-3-540-92144-8">
 18. Westley Weimer, Necula George. „ACM Transactions on Programming Languages and Systems”. 30 (2). jtitle=ACM+Transactions+on+Programming+Languages+and+Systems&rft. au=Exceptional+Situations+and+Program+Reliability&rft. aulast=Weimer&rft. aufirst=Westley">Sprawdź autora:1.
 19. Jim Bonang: The Pragmatic Defense: Making Defects Easier to Find. kwiecień 2012. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-07-10)].
 20. Peter Ritchie: Single-Entry, Single-Exit, Should It Still Be Applicable In Object-oriented Languages? . 2008-03-07.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Corrado Böhm, Giuseppe Jacopini. Flow diagrams, Turing machines and languages with only two formation rules. 9 (5), s. 366–371, maj 1966. 1145/355592. 365646">10. 365646. atitle=Flow+diagrams%2C+Turing+machines+and+languages+with+only+two+formation+rules&rft. date=maj+1966&rft. aulast=B%C3%B6hm&rft. aufirst=Corrado&rft. pages=366%E2%80%93371&rft_id=info:doi/10. 1145%2F355592. 365646">
 • Edsger Dijkstra. PDF">

Podręcznik programowania strukturalnego Frigidaire Fggc3045kwc

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik programowania strukturalnego Frigidaire Fggc3045kwc

 1. Podręcznik dla rodzin Haier Hms1000tve Me

 2. Instrukcja obsługi i konserwacji lodówki Ge Moisture Monitor Series 3

 3. Obsługa Podręcznik użytkownika Dewalt Dcd800e2t

 4. Instrukcja obsługi faksu sieciowego D Link Dgs 3130 30ps

 5. Zdrowie i bezpieczeństwo, użytkowanie i pielęgnacja, instrukcja instalacji oraz informacje o rejestracji gwarancji online Canon Imagerunner Advance C7065

 6. Instrukcje obsługi i części zamienne Aeg 10058

 7. Polecenia sterujące Frigidaire Fgec3065kb 30 Inch Smoothtop Electric Cooktop

 8. At Odnośnik do polecenia Cactus Kd4gfi 245sm1

 9. Podręcznik projektowania Fujitsu 9rls2

 10. Ważne wskazówki i instrukcja obsługi Honeywell Ff Sb15 Series

 11. Podręcznik serwisowy sprzętu komputerowego Cac Bdp Ksacn0801aaa

 12. Zawartość opakowania Haier Hde10wnaww

 13. Podręcznik użytkownika funkcji Frigidaire Fghn2844lf6

 14. Instrukcja obsługi asystenta Dewalt D25413

 15. Instrukcje montażu i użytkowania 4koti Laser Keyboard

 16. Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Bosch Gsb Professional 14 4 2

 17. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Honeywell Acuix Ip Series

 18. Podręcznik zaawansowany Electrolux Ultraflex

 19. Procedura dołączania Brother Fb V61a

 20. Uwaga Fujitsu Airstage As E12l Series

 21. Zdrowie i bezpieczeństwo, użytkowanie i pielęgnacja, instrukcja instalacji oraz informacje o rejestracji gwarancji online Aeg Oko_santo Super 2850 6ka

 22. Konfiguracja i użytkowanie Electrolux Eh Gl5x 4

 23. Działanie Uwaga Aeg Arctis 2388 1 Ga

 24. Dane do przedłożenia Electrolux Efc153npzg

 25. Instrukcja obsługi, części i instalacji Electrolux Egg 666

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik programowania strukturalnego Frigidaire Fggc3045kwc