Podręcznik najlepszych praktyk Emerson Alco Controls Fse 0

Emerson Alco Controls FSE 0 jest podręcznikiem najlepszych praktyk przygotowanym przez Emerson Alco Controls. Ten podręcznik zawiera wytyczne dotyczące projektowania, instalacji i konserwacji systemów kontroli procesu. Podręcznik składa się z kompletnych informacji na temat skonfigurowania i przetestowania systemu, zasad bezpieczeństwa i instrukcji dotyczących konserwacji. Zawiera również informacje dotyczące wykonywania napraw i usuwania usterek w systemach kontroli procesu. Podręcznik jest przeznaczony dla inżynierów, techników i innych pracowników odpowiedzialnych za wsparcie systemów Emerson Alco Controls.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik najlepszych praktyk Emerson Alco Controls Fse 0

To trwające trzy lata wspólne działanie zakończyło się w 2008 r., a jego wyniki zostaną wykorzystane w kolejnym projekcie, którego realizację rozpoczęto w 2009

r. baza wiedzy i forum, na którym na bieżąco udziela się porad, podręcznik najlepszych praktyk i nowa strategia szkoleń, która

ma uzupełniać programy szkoleniowe w zakresie nadzoru rynku na szczeblu krajowym.

Diese auf drei Jahre befristete gemeinsame Maßnahme endete 2008 und brachte

eine

Vielzahl von Ergebnissen, die in

einem

2009 angelaufenen Folgeprojekt weiter ausgearbeitet werden:

letztere als Ergänzung zu Fortbildungssystemen für die Marktüberwachung auf nationaler Ebene.

i upowszechniający stosowanie specjalnych form współpracy organów administracji celnej zgodnie z Drugą konwencją neapolitańską 2008 r.

und weiteren Nutzung spezieller Kooperationsformen für Zollverwaltungen auf der Grundlage des Übereinkommens Neapel II 2008.

Wkład w powstanie ekspertyzy i w finansowanie warsztatów regionalnych OBWE dotyczących podręcznika najlepszych praktyk w dziedzinie broni strzeleckiej i lekkiej w Azji Centralnej.

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu zachęca się do organizowania szkoleń dotyczących oszacowania wieku,

Das

Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen wird aufgefordert, Schulungen zur Altersbestimmung zu organisieren,

Obecnie, w ścisłym porozumieniu z partnerami G8 oraz Szwecją i Turcją,

Zjednoczone Królestwo koordynuje prace nad opracowaniem załącznika do podręcznika najlepszych praktyk OBWE w dziedzinie broni strzeleckiej

i lekkiej dotyczącego zarządzania zapasami i bezpieczeństwa MANPADS.

Es koordiniert gegenwärtig außerdem in enger Übereinstimmung mit den G8-Partnern und Schweden und

in deren Mittelpunkt die Verwaltung von Beständen und die Sicherheit von MANPADS stehen wird.

W reakcji na zdarzenia powodziowe z lata/jesieni 2002, dyrektorzy wodni i Komisja podjęli działanie w sprawie ochrony przeciwpowodziowej,

Als Reaktion auf die Hochwasserereignisse von Sommer und Herbst 2002 begannen die Wasserdirektoren und die Kommission

eine

Aktion zum Hochwasserschutz;

Wydziały będą odwoływać aktualnych wydań i najlepszych praktyk podręcznika New Jersey Jezdnia projekt; AASHTOGuide Rozwoju rowerowe dla zwierząt; AASHTO Przewodnik dla planowania, Budowa i działanie pieszych dla zwierząt; Podręcznik jednolitych urządzeń sterowania ruchem; NACTO

Miejskie Bikeway Projektowe i inne kryteria projektowe jak to konieczne, dążenie do zrównoważenia wszystkich potrzeb, kiedy repaving lub rekonstrukcji ulice.

Abteilungen werden aktuelle Ausgaben und Best Practices von New Jersey Roadway Design Manual Referenz;

die

AASHTOGuide für

die

Entwicklung

der

Fahrrad Einrichtungen; AASHTO Leitfaden für

die

Planung, Design und Betrieb von Fußgängerräumen; das Handbuch

der

Uniform Traffic Control Devices;

der

NACTO Stadt Bikeway Design Guide und andere Designkriterien wie nötig, Streben um alle Bedürfnisse zu balancieren, wenn Neuasphaltieren oder Rekonstruktion von Straßen.

Alternatywne regulacje(subwencjonowanie wielostronnych projektów w dziedzinie ładu publicznego, podręczniki, katalogi najlepszych praktyk, wzajemna weryfikacja)

już funkcjonują, nie okazały się wszakże wystarczającymi dla zapewnienia ram ogólnych zasad współpracy.

Alternativen hierzu(Bezuschussung multilateraler Projekte im Bereich der Strafverfolgung, Handbücher, Katalog bewährter Praktiken, Peer Review)

gibt es bereits, doch haben sie sich bei dem Vorhaben, gemeinsame Grundsätze für die Zusammenarbeit zu entwickeln, als unzureichend erwiesen.

W celu umożliwienia wykorzystania w pełnym zakresie skutecznej wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk Rada wezwała do szerokiego rozpowszechniania wspomnianego podręcznika w sposób zapewniający jego dostępność, w wersji zaadaptowanej do potrzeb konkretnych odbiorców”str. 37.

Damit ein größtmöglicher Nutzen aus dem erfolgreichen Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken gezogen werden kann, fordert der Rat eine umfassende, einfache und an die angestrebte Zielgruppe angepasste Verbreitung dieses Handbuches“ S.

Wymiana poglądów, doświadczeń i najlepszych praktyk poprzez dyskusje w ramach komitetu CPC i specjalnych warsztatów zostanie wykorzystana do opracowania wspólnych standardów i technik, podręczników i innych dokumentów zawierających wskazówki dla użytkowników CPC, takich jak wytyczne

i najczęściej zadawane pytania.

Der Austausch von Meinungen, Erfahrungen und vorbildlichen Verfahren in den Sitzungen des Ausschusses und in den Fachworkshops wird der Entwicklung von gemeinsamen Standards und Techniken, Handbüchern und sonstigen Unterlagen für die Nutzer zugute kommen z. B. Leitlinien

sowie häufig gestellte Fragen.

W 2009 r. pojawią się trzy nowe inicjatywy Komisji:

ukaże się trzecie wydanie podręcznika integracji, powstanie Europejskie Forum Integracji, które ma służyć zwiększeniu zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w naszą pracę, a także strona internetowa poświęcona integracji- jedyny portal informacyjny na temat integracji, promujący wymianę najlepszych praktyk wśród interesariuszy w sferze integracji.

Im Jahr 2009 erscheinen drei neue Initiativen

der

Kommission:

Die

dritte Ausgabe des Handbuchs zur Integration,

das

Europäische Integrationsforum,

das die

Zivilgesellschaft weiter in

die

Fortführung unserer Arbeit einbeziehen wird, und eine Integrationswebsite,

die

als einheitliches Portal für Informationen zum Thema Integration und zur Förderung

des

Austauschs bewährter Verfahren zwischen

den

Beteiligten auf

dem

Gebiet

der

Integration dienen soll.

Ponadto Komisja wzywa europejskie organizacje normalizacyjne do opracowania

podręczników 

najlepszych praktyk w zakresie wdrażania usług korzystających z protokołu IPv6.

Darüber hinaus ruft die Kommission die europäischen Normungsorganisationen auf, Anleitungen zu empfehlenswerten Verfahren beim Einsatz von IPv6-gestützten Diensten

zu

entwickeln.

Włochy miały także udział w przyjęciu

podręcznika

OBWE dotyczącego najlepszych praktyk w dziedzinie ręcznej i lekkiej broni palnej.

Italien hat ebenfalls zur Annahme des OSZE-Leitfadens für bewährte Praktiken betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen beigetragen.

Zjednoczone Królestwo miało istotny udział w podręczniku OBWE dotyczącym najlepszych praktyk w dziedzinie ręcznej i lekkiej broni palnej,

opublikowanym we wrześniu 2003 r.

Das Vereinigte Königreich hat wesentlich zu dem OSZE-Leitfaden für bewährte Praktiken betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen, der

im September 2003 veröffentlicht wurde,

Hiszpania miała znaczny udział w najlepszych praktyk w dziedzinie ręcznej i lekkiej broni palnej,

który został przedstawiony na jedenastym posiedzeniu rady ministerialnej w grudniu 2003 r.

der auf dem 11. Treffen des Ministerrates im Dezember 2003 vorgestellt wurde,

Niemcy miały m. in. udział w dwóch rozdziałach

podręcznika

OBWE na temat najlepszych praktyk w dziedzinie ręcznej i lekkiej broni palnej oraz wystąpiły,

wraz z Niderlandami i Norwegią, z inicjatywą dotyczącą harmonizacji przepisów w dziedzinie pośrednictwa.

Hat es unter anderem zwei Kapitel zu dem OSZE-Leitfaden für bewährte Praktiken betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen beigesteuert und gemeinsam mit

den Niederlanden und Norwegen eine Initiative zur Harmonisierung der Vorschriften über Vermittlungstätigkeiten vorgelegt.

W ramach OBWE Niemcy przygotowały projekt

rozdziału na temat transportu amunicji mającego się ukazać podręcznika

najlepszych praktyk

OBWE w dziedzinie amunicji i aktywnie uczestniczyły w opracowywaniu załącznika do podręcznika najlepszych praktyk OBWE w dziedzinie broni strzeleckiej

i lekkiej dotyczącego zarządzania zapasami i bezpieczeństwa przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych MANPADS.

Im Rahmen der OSZE hat Deutschland ein

Kapitel

über

den Transport von Munition für den geplanten OSZE-Leitfaden

über bewährte Praktiken

betreffend Munition erstellt und hat sich aktiv an der Ausarbeitung einer Anlage zum OSZE-Leitfaden über bewährte Praktiken betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen beteiligt;

dabei ging es um die Verwaltung der Bestände und die Sicherheit von tragbaren Luftabwehrsystemen MANPADS.

Będzie wspierać programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz wymianę najlepszych praktyk, aby doprowadzić do rozwoju doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości oraz wyda

podręcznik

strategiczny na temat edukacji na rzecz przedsiębiorczości,

aby wspomóc rozpowszechnianie, wpływ i jakość edukacji na rzecz przedsiębiorczości w Europie.

Spezifische Schulungsprogramme für Lehrerinnen und Lehrer wie auch den Austausch bewährter Verfahren unterstützen, um die Lehrkräfte im Bereich Unternehmertum besser zu schulen, und ein Strategiehandbuch über die Ausbildung zur Unternehmertätigkeit erstellen, um die Verbreitung, die

Wirkung und die Qualität der Ausbildung in diesem Bereich in Europa zu steigern.

Sporządzania informacji mających na celu wyjaśnienie, interpretację i uproszczenie norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych,

w tym sporządzania

podręczników

użytkownika, informacji o najlepszych praktykach oraz prowadzenia działań uświadamiających;

Die Erstellung von Informationen, mit denen Europäische Normen oder europäische Normungsprodukte erklärt, ausgelegt

und vereinfacht werden können, beispielsweise Benutzerhandbücher, Informationen über vorbildliche Verfahren und Sensibilisierungsmaßnahmen;

Poprawiona wersja podręcznika zostanie wkrótce opublikowana i będzie zawierała rozdziały dotyczące

praktyk

związanych z wydawaniem zezwoleń,

najlepszych 

praktyk dotyczących interpretacji wybranych kryteriów

oraz wymogi związane z przekazywaniem informacji do rocznego sprawozdania UE.

und Anforderungen in Bezug auf

die

Unterbreitung von Informationen für

den

EU-Jahresbericht enthält.

i wzmocnienia agencji pracy czasowej oraz biur pośrednictwa.

Podręcznik ten będzie się opierał na„Międzynarodowym instrumencie umożliwiającym śledzenie” i na

najlepszych praktykach

międzynarodowych opracowanych w międzynarodowych standardach kontroli

broni strzeleckiej ONZ31 i zostanie przekazany organom ścigania we wszystkich państwach członkowskich.

Dieses Handbuch, das auf dem Internationalen Rückverfolgungsinstrument und den internationalen bewährten Verfahren im Rahmen des Internationalen Standards der Vereinten Nationen

für die Kontrolle von Kleinwaffen (ISACS)31 basiert, wird an alle Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten verteilt.

Kryteria udziału oraz procedury rejestracji i zatwierdzania pozostaną te same; dotychczasowe narzędzia promocyjne i inspiracyjne, takie jak broszura promocyjna,

wytyczne tematyczne, podręcznik dla lokalnych organizatorów kampanii i przewodnik po

najlepszych praktykach

zostaną zaprojektowane od nowa i rozszerzone.

Die

Teilnahmebedingungen und

die

Anmelde- und Validierungsverfahren ändern sich nicht;

die

Werbe- und Hilfsmittel wie

die

Informationsbroschüre,

thematische Leitlinien, das Handbuch für Organisatoren von lokalen Kampagnen und

der

Leitfaden für bewährte Praxis werden überarbeitet und erweitert.

Działania muszą być prowadzone w oparciu o wyraźny mandat, posiadać wyraźne ramy czasowe i

zaplanowane cele np. zalecenia polityczne lub podręczniki, kompendia przykładów

najlepszych praktyk.

Dabei müssen sich die entsprechenden Aktivitäten auf genaue Aufgabenbeschreibungen,

Zeitpläne und Ergebnisvorgaben stützen z. strategische Empfehlungen oder Handbücher, Kompendien vorbildlicher Verfahren.

Podręcznik najlepszych praktyk ochrony głuszca i cietrzewia

38, 00zł

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia ogólne informacje o biologii omawianego gatunku, charakterystykę siedlisk, zagrożeniach oraz możliwościach ochrony. Druga część podręcznika to opisy działań, których realizacja została sprawdzona w projektach ochronnych, tych najlepszych, godnych rozpropagowania, celem skutecznego prowadzenia działań ochrony gatunkowej.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, 2014 rok.

Stan egzemplarza znakomity – książka nowa.

novasarmatia. com/2016/05/podrecznik-najlepszych-...

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Głównym efektem projektu BSR InnoShip był tzw. "Podręcznik najlepszych praktyk" opracowany przez organizacje partnerskie.

Handbuch vorbildlicher Vorgehensweisen Ein wichtiges Ergebnis von BSR InnoShip war ein von den Partnerorganisationen verfasstes Handbuch vorbildlicher Vorgehensweisen. Podręcznik najlepszych praktyk dotyczących platformy Cisco HyperFlex i pakietu Veeam Availability SuiteW ramach projektu INTI "Integracja w sporcie" rozpowszechniono podręcznik najlepszych praktyk wśród tysięcy austriackich, brytyjskich, niemieckich, niderlandzkich i słoweńskich klubów sportowych, grup młodzieżowych i szkół. Das INTI-Projekt Integration im Sport verteilte ein Handbuch zu bewährten Verfahren an Tausende von Sportvereinen, Jugendgruppen und Schulen in Österreich, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in Deutschland und in Slowenien. W projekcie uczestniczyło 15 państw członkowskich, a w jego wyniku opracowano bazę wiedzy, system szybkich porad, podręcznik najlepszych praktyk oraz dokument strategiczny dotyczący przyszłości nadzoru rynku16. Im Rahmen des EMARS-Projekts, an dem 15 Mitgliedstaaten teilnahmen, wurden eine Wissensdatenbank, ein Schnellberatungssystem, ein Handbuch mit bewährten Verfahren und ein Strategiepapier zur Zukunft der Marktüberwachung erarbeitet16. DE-PL_144896">zbadać wpływ programów na rzecz wydajności ekologicznej na różne kategorie MŚP i rozpowszechnić podręcznik najlepszych praktykPodręcznik najlepszych praktyk w zakresie pobierania wizerunków twarzy, o którym mowa w dwóch poprzednich punktach niniejszego akapitu, zostaje włączony do praktycznego podręcznika, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2017/2226. Es wird ein Leitfaden mit bewährten Verfahren in das Handbuch nach Artikel 71 der Verordnung (EU) 2017/2226 aufgenommen, der bei Gesichtsbildaufnahmen gemäß den zwei vorstehenden Punkten dieses Absatzes zu berücksichtigen ist. DE-PL_536686">Podręcznik najlepszych praktyk dla organów publicznych w zakresie monitorowania i wzmocnienia agencji pracy czasowej oraz biur pośrednictwaW 2015 r. Komisja wspólnie z Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) opracuje podręcznik najlepszych praktyk dla organów publicznych w zakresie monitorowania i wzmocnienia agencji pracy czasowej oraz biur pośrednictwa, takich jak agencji pośrednictwa pracy, aby zapobiegać handlowi ludźmi. Die Kommission wird 2015 gemeinsam mit der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound) einen Behörden-Leitfaden der bewährten Verfahren zur Überwachung und Kontrolle von Zeitarbeitsfirmen und zwischengeschalteten Agenturen wie Vermittlungsagenturen im Hinblick auf die Verhinderung des Menschenhandels ausarbeiten.

Pozostałe wyniki

Podręcznik jest rezultatem analizy porównawczej, w wyniku której zidentyfikowano 11 najlepszych praktyk. Das Handbuch ist aus den Ergebnissen von Leistungsvergleichen entstanden, bei denen elf bewährte Verfahren ermittelt wurden. DE-PL_836807">Wspólnie z państwami członkowskimi Komisja przygotuje także podręcznik dotyczący zaleceń w zakresie najlepszych praktyk związanych ze sposobem stosowania CISE w oparciu o doświadczenia z istniejących systemów i projektów pilotażowych, takich jak MARSUNO, Bluemassmed i Cooperation. Außerdem wird sie zusammen mit den Mitgliedstaaten ein Handbuch herausgeben, das Empfehlungen für nachahmenswerte Verfahren zur Anwendung von CISE enthält, die sich auf die Erfahrungen mit bestehenden Systemen und Pilotprojekten wie MARSUNO, Bluemassmed und Cooperation stützen. Außerdem wird sie zusammen mit den Mitgliedstaaten ein Handbuch herausgeben, das Empfehlungen für Podręcznik jest adresowany nie tylko do osób uczestniczących w tworzeniu i projektowaniu innowacji, w tym decydentów, ale do wszystkich zainteresowanych sposobem przekazu najlepszych praktyk bezpośrednio Innym autorom 1 decydentom. Die Fähigkeit Europas, sich auf dem globalen Markt besser durchzusetzen, hängt heute laut dem neuen Handbuch zur Evaluierung von Innovationsprogrammen „Smart Innovation" davon ab, wie effektiv Innovation unterstützt wird. Dla wspierania najlepszych praktyk nadzorczych na rynku wewnętrznym podstawowe znaczenie ma uzupełnienie jednolitego zbioru przepisów o europejski podręcznik nadzoru dotyczący nadzoru nad instytucjami finansowymi, opracowany przez EUNB po konsultacji i we współpracy z właściwymi organami. Um bewährte Aufsichtspraktiken im Binnenmarkt zu fördern, ist es von wesentlicher Bedeutung, dass das einheitliche Regelwerk durch ein von der EBA in Abstimmung mit den zuständigen Behörden ausgearbeitetes europäisches Aufsichtshandbuch für die Beaufsichtigung von Finanzinstituten ergänzt wird. DE-PL_530544">Zapewnienie wymiany najlepszych praktyk oraz współpracy na poziomie międzynarodowym. Gewährleistung des Austauschs empfehlenswerter Verfahren und der Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. DE-PL_395875">Możliwe środki obejmują opracowanie wytycznych lub promocję najlepszych praktyk. Zu den möglichen Maßnahmen gehören die Entwicklung von Leitlinien oder die Förderung von bewährten Praktiken. DE-PL_231267">Proces oceny powinien obejmować przegląd najlepszych praktyk w zainteresowanych państwach członkowskich. Die Bewertung sollte in Form einer Analyse bewährter Verfahren in den betreffenden Mitgliedstaaten erfolgen. DE-PL_269748">Celem jest przekazywanie najlepszych praktyk oraz krzewienie pojednania. Damit sollen die Weitergabe bewährter Praktiken und die Aussöhnung gefördert werden. DE-PL_35313">Można także zebrać przykłady najlepszych praktyk. DE-PL_890441">Komunikat będzie zawierał propozycje najlepszych praktyk w zakresie inicjatyw regionalnych. Außerdem wird die Mitteilung Vorschläge zu bewährten Praktiken im Zusammenhang mit regionalen Initiativen enthalten. DE-PL_596620">Przykłady najlepszych praktyk mogą być zgłaszane sprawozdawcy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4277. Pasujących: 8. Czas odpowiedzi: 161 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Podręcznik najlepszych praktyk Emerson Alco Controls Fse 0

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik najlepszych praktyk Emerson Alco Controls Fse 0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik najlepszych praktyk Emerson Alco Controls Fse 0