Podręcznik najlepszych praktyk 3m Ex Ii 3700 Sp

Podręcznik najlepszych praktyk 3m Ex Ii 3700 Sp to kompletny zbiór zasad i wytycznych dotyczących wykorzystania systemu 3m Ex Ii 3700 Sp. Zawiera on informacje dotyczące zarządzania systemem, jego zabezpieczenia, a także sposobu tworzenia i utrzymywania treści. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania funkcji systemu, jak również wytycznych dotyczących wykorzystania go w bezpieczny i skuteczny sposób. Zawiera także instrukcje dotyczące tworzenia i modyfikowania treści, które są zgodne z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony informacji. Podręcznik jest dostępny w wersji online, a dzięki temu jest łatwy w użyciu i dostępny dla wszystkich użytkowników systemu 3m Ex Ii 3700 Sp.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik najlepszych praktyk 3m Ex Ii 3700 Sp

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Stawki 2, piętro 20, 00-193 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 318 70 82, faks 22 318 70 98.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. ckps. lasy. gov. pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa napisania tekstu 2 podręczników najlepszych praktyk ochrony w ramach projektu LIFE +.

II. 2) Rodzaj zamówienia: usługi. 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy jest napisanie w języku polskim podręcznika najlepszych praktyk ochrony wg założeń merytorycznych zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia. Ogólne wymogi w stosunku do podręczników wykonanych w ramach części nr 1 i nr 2 zamówienia obejmują:a) napisanie części ogólnej o danych gatunkach, na podstawie dostępnych publikacji i wiedzy eksperckiej - skrótowe przedstawienie informacji o biologii gatunków, ich roli w ekosystemie, zagrożeniach, metodach ochrony - tylko w zakresie istotnym dla zrozumienia celów ochrony i sposobów jej realizacji.b) opisanie wskazanych w założeniach merytorycznych najlepszych praktyk, na podstawie informacji uzyskanych (przez Wykonawcę) od podmiotu realizującego dany projekt.Opis najlepszych praktyk powinien uwzględniać następujące elementy (o ile występują):- przedstawienie problemu - przyczyny podjęcia działań, czynniki, które spowodowały zagrożenia dla gatunków (w skali lokalnej, na terenie realizacji opisywanych działań), - etap planowania i przygotowania działań (najlepszych praktyk) - wybór metod i rozwiązań technicznych, konieczne pozwolenia i uzgodnienia, pozyskiwanie środków finansowych, konsultacje z ekspertami. - przedstawienie realizowanych działań - opis wykonanych zadań, sposobów i terminów ich realizacji, trudności w czasie prowadzenia prac, - uzyskane efekty ekologiczne, sposób ich mierzenia i monitorowania - ocena stanu gatunków przed podjęciem działań, nadzór przyrodniczy podczas prowadzenia prac, zakres i metody monitoringu po zakończeniu realizacji, efekty i wyniki monitoringu, - udział w realizacji Lasów Państwowych i leśników, - znaczenie danego działania dla społeczności lokalnej - czy i ewentualnie jak realizacja najlepszych praktyk wpłynęła na społeczność lokalną - na zwiększenie świadomości ekologicznej, stworzenie nowych miejsc pracy, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, zmniejszenie zagrożeń naturalnych (np. powodzi lub suszy) itp. dalsze losy projektu (jak zastosowane rozwiązania funkcjonują obecnie). Procentowy udział poszczególnych części tekstu w całym podręczniku zawarty jest w Załączniku nr 1 do Umowy. Uzupełnienie tekstu rysunkami i schematami konstrukcji, wykonywanych w ramach opisywanych działań ochronnych. Do każdej opisywanej najlepszej praktyki należy umieścić przynajmniej dwa rysunki i/lub schematy, przedstawiające zastosowane rozwiązania techniczne lub zasadę jego działania. Rysunki mają być uzupełnieniem treści, ich rolą jest pomoc w zrozumieniu zastosowanych rozwiązań. Rozmiar rysunków powinien być równy połowie strony formatu A5. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy ten format nie zapewnia czytelności, możliwe jest zwiększenie go na całą stronę. Rysunki i grafiki muszą zostać dostarczone w wersji elektronicznej w pliku JPG lub TIF, w kolorze, w rozdzielczości 300 dpi.Wskazanie tematyki i lokalizacji w tekście zdjęć ilustrujących opisywane zagadnienia, rozwiązania techniczne, charakterystyczne cechy siedlisk itp. Ich rolą nie może być wyłącznie zwiększenie atrakcyjności wizualnej podręcznika. Zdjęcia będą pochodziły z zasobów Zamawiającego, do których posiada nieograniczone prawa autorskie i będą przedstawiały zarówno gatunki i siedliska, jak i rzeczowe efekty zrealizowanych działań.Naniesienie korekt i/lub uzupełnień, wskazanych przez Zamawiającego. Podręcznik powinien mieć objętość 60-90 stron formatu A4, pisanych czcionką Times New Roman 12 p., z pojedynczą interlinią i standardowymi marginesami (2, 5 cm). Do tej objętości wliczane są rysunki i schematy, nie są liczone zdjęcia.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w formie wydruku, i w wersji elektronicznej.Tekst podręcznika będzie zamieszczony na wersji elektronicznej papieru firmowego projektu LIFE+, który przekazany zostanie przez Zamawiającego do Wykonawcy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy. Tekst podręcznika musi spełniać następujące warunki: być zgodny z celami podręcznika, opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia, być zgodny z założeniami merytorycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy,najlepsze praktyki muszą być opisane w sposób dokładny i przystępny, być użyteczny dla osób planujących realizację projektów z zakresu ochrony przyrody. Pierwsza wersja podręcznika zostanie przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej w ciągu 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Za termin przekazania uważany będzie dzień otrzymania przez Zamawiającego wersji elektronicznej podręcznika.W ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania wersji elektronicznej Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do podręcznika. Wykonawca ma na wprowadzenie korekt, wynikających z uwag, 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania tych uwag. Za termin przekazania poprawionej wersji podręcznika uważany będzie dzień jej otrzymania w wersji elektronicznej przez Zamawiającego. Zamawiający może w ciągu 5 dni kalendarzowych zgłosić uwagi do treści podręcznika po wprowadzonych korektach. Na wprowadzenie zgłoszonych uwag do podręcznika i przekazanie Zamawiającemu poprawionej wersji Wykonawca ma 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania tych uwag. Za termin przekazania poprawionej wersji podręcznika uważany będzie dzień przekazania do Zamawiającego papierowej wersji wydruku podręcznika oraz zapisanej na nośniku jego wersji elektronicznej, wraz z osobnymi plikami rycin umieszczonych w podręczniku. Wydruk poprawionej wersji podręcznika musi być podpisany przez Wykonawcę. Za termin przekazania poprawionej wersji podręcznika uważany będzie dzień przekazania do Zamawiającego papierowej wydruku podręcznika oraz zapisanej na nośniku jego wersji elektronicznej, wraz z osobnymi plikami rycin umieszczonych w podręczniku. Okres od podpisania umowy do przekazania poprawionej wersji podręcznika w wersji papierowej i elektronicznej nie może przekroczyć 84 dni kalendarzowych.Zakończeniem realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie dzień przekazania przez Wykonawcę ostatecznej wersji podręcznika, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Przekazanie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez osoby upoważnione z obu stron umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia zostanie przesłany do recenzji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do całości przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 2 tj. do tekstu podręcznika najlepszych praktyk ochrony oraz nanoszonych przez Wykonawcę korekt wraz z rycinami w zakresie objętym umowąw sprawie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część nr 1 - podręcznik najlepszych praktyk ochrony wybranych owadów (ksylobiontów, błonkówek); Część nr 2 - podręcznik najlepszych praktyk ochrony wybranych gadów (węża eskulapa, gniewosza plamistego, żółwia błotnego). 6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92. 31. 22. 12-0. 7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 84.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: dla części nr 1 - 500, 00 zł (słownie pięćset złotych i 00/100), dla części nr 2 - 500, 00 zł (słownie pięćset złotych i 00/100)- 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 2. 1 pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy: w Banku Ochrony Środowiska S. A. nr 97154011572115668084150012 z dopiskiem WADIUM - podręczniki LIFE + Część nr, ZL/2710/087-2/13). 2. 2 poręczeniach bankowych; 2. 3 poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 2. 4 gwarancjach bankowych; 2. 5 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2. 6 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm. ). 3. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu oraz oryginału złożonego w oddzielnej kopercie oznaczonejoryginał wadium (wewnątrz opakowania oferty). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. W treści dokumentu musi znajdować się nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wypłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium we wszystkich przypadkach powodujących utratę wadium przez Wykonawcę, określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w ppkt. 1 rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 1-4 ustawy. 6. Zgodnie zart. 4a i 5 ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 6. 1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 6. 1 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 6. 2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 6. 2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

III. 2) ZALICZKI

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

 • III. 2) Wiedza i doświadczenie

 • III. 3) Potencjał techniczny

 • III. 4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  • Zamawiający precyzuje warunek w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia w następujących sposób: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą która: W części I: - Brała udział w realizacji i/lub nadzorze nad realizacją przynajmniej 2 projektów badawczych i/lub ochronnych dotyczących wybranych owadów (ksylobiontów lub błonkówek);- Jest autorem/współautorem przynajmniej 2 publikacji w dziedzinie ochrony przyrody, naukowych lub popularnonaukowych, dotyczących wybranych owadów (ksylobiontów lub błonkówek). Liczone będą monografie, podręczniki oraz artykuły zamieszczone w periodykach o charakterze naukowym, popularnonaukowym oraz w dziedzinie ochrony przyrody. UWAGA: Publikacje w prasie codziennej, tygodnikach, dwutygodnikach, miesięcznikach i innych periodykach o charakterze informacyjnym, publicystycznym, hobbystycznym nie będą uwzględniane. W części II: - Brała udział w realizacji i/lub nadzorze nad realizacją przynajmniej 2 projektów badawczych i/lub ochronnych dotyczących wybranych gadów (tj. węża eskulapa, gniewosza plamistego lub żółwia błotnego). - Jest autorem/współautorem przynajmniej 2 publikacji w dziedzinie ochrony przyrody, naukowych lub popularnonaukowych, dotyczących wybranych gadów (tj. 5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III. 1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • III. 2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • III. 4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III. 6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III. 4) albo w pkt III. 5)

  1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku załączenia kserokopii pełnomocnictwa, winno ono być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia: 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie, natomiast dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 1 ustawy, wykonawcy mogą złożyć wspólnie 3. Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć łącznie (na jednym druku) - w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 1 ustawy, albo każdy z Wykonawców odrębnie, w przypadku jeżeli taki Wykonawca spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV. 1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w ofercie osób w trakcie wykonywania umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego pod rygorem nieważności tej zmiany, z zachowaniem ust. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie proponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia wymaganych przez Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w ofercie osób w trakcie wykonywania umowy, bez akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy (przed przekazaniem ostatecznej wersji podręcznika) ujawni innych nie wskazanych w ofercie współautorów podręcznika pod warunkiem gdy kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie proponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ. Zmiany dotyczące wskazanych w treści umowy osób do kontaktów, zmiany siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiana formy zabezpieczenia przez Wykonawcę, o której mowa w art. 149 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV. 1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip. pl/pl/bip/dg/ckps_warszawa/zamowienia_publiczne
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Stawki 2, piętro 20, 00-193 Warszawa. 4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05. 12. 2013 godzina 10:45, miejsce: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Stawki 2, piętro 20 - sekretariat, 00-193 Warszawa. 5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: podręcznik najlepszych praktyk ochrony wybranych owadów (ksylobiontów, błonkówek);.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedstawienie ogólnych informacji o wybranych gatunkach owadów - około 20% tekstu Przedstawienie zagrożeń i metody ochrony - około 25% tekstu Opis najlepszych praktyk - około 55% tekstu Szczegółowe założenia do podręczników znajdują sie w załączniku nr 1 do SIWZ.

  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.

  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 84.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: podręcznik najlepszych praktyk ochrony wybranych gadów (węża eskulapa, gniewosza plamistego, żółwia błotnego).

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólne informacje o wybranych gatunkach gadów - około 15% tekstu, Zagrożenia i metody ochrony - około 25% tekstu, Opis najlepszych praktyk - około 60% tekstu. Szczegółowe założenia podręcznika zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.


  Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

  3M jest pracodawcą równych szans. Wyznajemy zasadę zatrudniania i promowania w oparciu o kompetencje i osiągnięcia niezależnie od rasy, koloru skóry, religii, płci, narodowości, wieku, niepełnosprawności, statusu kombatanta, ciąży, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, stanu cywilnego, lub jakiejkolwiek innej chronionej klasyfikacji. Jeśli w procesie rekrutacji na ogłoszone stanowisko, potrzebujecie Państwo specjalnego wsparcia wynikającego z niepełnosprawności, prosimy o kontakt z działem personalnym (Human Resources).

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 487860 - 2013r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Stawki 2, piętro 20, 00-193 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 318 70 82, faks 22 318 70 98.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa napisania tekstu 2 podręczników najlepszych praktyk ochrony w ramach projektu LIFE +..

  II. 2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy jest napisanie w języku polskim podręcznika najlepszych praktyk ochrony wg założeń merytorycznych zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia. Ogólne wymogi w stosunku do podręcznikówwykonanych w ramach części nr 1 i nr 2 zamówienia obejmują: a) napisanie części ogólnej o danych gatunkach, na podstawie dostępnych publikacji i wiedzy eksperckiej - skrótowe przedstawienie informacji o biologii gatunków, ich roli w ekosystemie, zagrożeniach, metodach ochrony - tylko w zakresie istotnym dla zrozumienia celów ochrony i sposobów jej realizacji. b) opisanie wskazanych w założeniach merytorycznych najlepszych praktyk, na podstawie informacji uzyskanych (przezWykonawcę) od podmiotu realizującego dany projekt. Opis najlepszych praktyk powinien uwzględniać następujące elementy (o ile występują): - przedstawienie problemu - przyczyny podjęcia działań, czynniki, które spowodowały zagrożenia dla gatunków (w skali lokalnej, na terenie realizacji opisywanych działań), - etap planowania i przygotowania działań (najlepszych praktyk) - wybór metod i rozwiązań technicznych, konieczne pozwolenia i uzgodnienia, pozyskiwanie środków finansowych, konsultacje z ekspertami. - przedstawienie realizowanych działań - opis wykonanych zadań, sposobów i terminów ich realizacji, trudności w czasie prowadzenia prac, - uzyskane efekty ekologiczne, sposób ich mierzenia i monitorowania - ocena stanu gatunków przed podjęciem działań, nadzór przyrodniczy podczas prowadzenia prac, zakres i metody monitoringu po zakończeniu realizacji,efekty i wyniki monitoringu, - udział w realizacji Lasów Państwowych i leśników, - znaczenie danego działania dla społeczności lokalnej - czy i ewentualnie jak realizacja najlepszych praktyk wpłynęła na społeczność lokalną - na zwiększenie świadomości ekologicznej, stworzenie nowych miejsc pracy, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu, zmniejszenie zagrożeń naturalnych (np. powodzi lub suszy) itp. dalsze losy projektu (jak zastosowane rozwiązania funkcjonują obecnie). Procentowyudział poszczególnych części tekstu w całym podręczniku zawarty jest w Załączniku nr 1 do Umowy. Uzupełnienie tekstu rysunkami i schematami konstrukcji, wykonywanych w ramach opisywanych działań ochronnych. Do każdej opisywanej najlepszej praktyki należy umieścić przynajmniej dwa rysunki i/lub schematy, przedstawiające zastosowane rozwiązania techniczne lub zasadę jego działania. Rysunki mają być uzupełnieniem treści, ich rolą jest pomoc w zrozumieniu zastosowanych rozwiązań. Rozmiar rysunków powinien być równy połowie strony formatu A5. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy ten format nie zapewnia czytelności, możliwe jest zwiększenie go na całą stronę. Rysunki i grafiki muszą zostać dostarczone w wersji elektronicznej w pliku JPG lub TIF, w kolorze, w rozdzielczości 300 dpi. Wskazanie tematyki i lokalizacji w tekście zdjęć ilustrujących opisywane zagadnienia, rozwiązania techniczne, charakterystyczne cechy siedlisk itp. Ich rolą nie może być wyłącznie zwiększenie atrakcyjności wizualnej podręcznika. Zdjęcia będą pochodziły z zasobów Zamawiającego, do których posiada nieograniczone prawa autorskie i będą przedstawiały zarówno gatunki i siedliska, jak i rzeczowe efekty zrealizowanych działań. Naniesienie korekt i/lub uzupełnień, wskazanych przez Zamawiającego. Podręcznik powinien mieć objętość 60-90 stron formatu A4, pisanych czcionką Times New Roman 12 p., z pojedynczą interlinią i standardowymi marginesami (2, 5 cm). Do tej objętości wliczane są rysunki i schematy, nie są liczone zdjęcia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w formie wydruku, i w wersji elektronicznej. Tekst podręcznika będzie zamieszczony na wersji elektronicznej papieru firmowego projektu LIFE+, który przekazany zostanie przez Zamawiającego do Wykonawcy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy. Tekst podręcznika musi spełniać następujące warunki: być zgodny z celami podręcznika, opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia, być zgodny z założeniami merytorycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do Umowy, najlepsze praktyki muszą być opisane w sposób dokładny i przystępny, być użyteczny dla osób planujących realizację projektów z zakresu ochrony przyrody. Pierwsza wersja podręcznika zostanie przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej w ciągu 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Za termin przekazania uważany będzie dzień otrzymania przez Zamawiającego wersji elektronicznej podręcznika. W ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania wersji elektronicznej Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do podręcznika. Wykonawca ma na wprowadzenie korekt, wynikających z uwag, 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania tych uwag. Za termin przekazania poprawionej wersji podręcznika uważany będzie dzień jejotrzymania w wersji elektronicznej przez Zamawiającego. Zamawiający może w ciągu 5 dni kalendarzowych zgłosić uwagi do treści podręcznika po wprowadzonych korektach. Na wprowadzenie zgłoszonych uwag do podręcznika i przekazanie Zamawiającemu poprawionej wersji Wykonawca ma 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania tych uwag. Za termin przekazania poprawionej wersji podręcznika uważany będzie dzień przekazania do Zamawiającego papierowej wersji wydrukupodręcznika oraz zapisanej na nośniku jego wersji elektronicznej, wraz z osobnymi plikami rycin umieszczonych w podręczniku. Wydruk poprawionej wersji podręcznika musi być podpisany przez Wykonawcę. Za termin przekazania poprawionej wersji podręcznika uważany będzie dzień przekazania do Zamawiającego papierowej wydruku podręcznika oraz zapisanej na nośniku jego wersji elektronicznej, wraz z osobnymi plikami rycin umieszczonych w podręczniku. Okres od podpisania umowy do przekazania poprawionej wersji podręcznika w wersji papierowej i elektronicznej nie może przekroczyć 84 dni kalendarzowych. Zakończeniem realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie dzień przekazania przez Wykonawcę ostatecznej wersji podręcznika, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Przekazanie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez osoby upoważnione z obu stron umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia zostanie przesłany do recenzji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do całości przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 2 tj. do tekstu podręcznika najlepszych praktyk ochrony oraz nanoszonych przez Wykonawcę korekt wraz z rycinami w zakresie objętym umową w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część nr 1 - podręcznik najlepszych praktyk ochrony wybranych owadów (ksylobiontów, błonkówek); Część nr 2 - podręcznik najlepszych praktyk ochrony wybranych gadów (węża eskulapa, gniewosza plamistego, żółwia błotnego).. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):92. 31. 22. 12 - Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III. 2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  Część NR: 2

  Nazwa: podręcznik najlepszych praktyk ochrony wybranych gadów (węża eskulapa, gniewosza plamistego, żółwia błotnego).

  IV. 1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27. 01. 2014.

  IV. 2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Katarzyna Kurek, Janusz Holuk, Stanisław Bury, Michał Piotrowski - reprezentowani przez Katarzyna Kurek, ul. Sidzińska 2, 30 - 389 Kraków, ul. Sidzińska 2, 30-389 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

  IV. 5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25000, 00 PLN. 6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 25000, 00

  • Oferta z najniższą ceną: 25000, 00 / Oferta z najwyższą ceną: 25000, 00

  • Waluta: PLN.

  Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

  Podręcznik najlepszych praktyk 3m Ex Ii 3700 Sp

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik najlepszych praktyk 3m Ex Ii 3700 Sp

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik najlepszych praktyk 3m Ex Ii 3700 Sp