Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Frigidaire Ffht1713lq

Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Frigidaire Ffht1713lq to kompendium wiedzy, które pozwala użytkownikom skutecznie i łatwo utrzymać w dobrym stanie ich sprzęt. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy, a także informacje na temat bezpieczeństwa i pojemności lodówki. Instrukcje dotyczące konserwacji obejmują czyszczenie i konserwację wszystkich elementów urządzenia, w tym drzwi, zamrażarki i kompresora. Książka zawiera także informacje dotyczące bezpiecznych procedur obsługi, a także informacje na temat naprawy urządzenia w przypadku wystąpienia awarii. Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Frigidaire Ffht1713lq to kompendium wiedzy, które pomoże użytkownikom w utrzymaniu ich sprzętu w dobrym stanie przez wiele lat.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Frigidaire Ffht1713lq

1 TPD1352Pol, wydanie 3 Sierpniu 1999 Podręcznik dla Użytkownika Silnik Perkins, seria 1300 EDi WK WL WM WN WP WQ WR WS

2 Niniejszy podręcznik podzielony jest na sześć rozdziałów: 1 Informacje ogólne 2 Widoki techniczne silnika 3 Instrukcja obsługi 4 Konserwacja zapobiegawcza 5 Płyny silnikowe 6 Diagnostyka usterek Następne strony zawierają szczegółowy spis treści ii

3 Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Spis treści 1 Informacje ogólne Wstęp Zalecane środki ostrożności Jak dbać o silnik Konserwacja silnika Części i serwis Zalecane zużywalne produkty POWERPART Szkolenie Literatura serwisowa Identyfikacja silnika Dane silnika Widoki techniczne silnika Wstęp Rozmieszczenie części silnika Instrukcja obsługi Jak uruchamiać silnik Jak uruchamiać silnik z eterowym wspomaganiem rozruchu Jak zatrzymywać silnik Regulacja zakresu prędkości obrotowej silnika Praca silnika na prędkości biegu jałowego Docieranie silnika Praca na większych wysokościach Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3 v

4 4 Konserwacja zapobiegawcza Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Interwały konserwacji zapobiegawczej Harmonogram Jak drenować układ chłodzenia Jak napełniać układ chłodzenia Jak wymieniać wkład filtra płynu chłodzącego / inhibitora Jak sprawdzać pasek napędowy Jak wymieniać pasek napędowy Wstępny filtr paliwa Jak wymieniać sito paliwa i wkład filtra paliwa Jak odpowietrzać układ paliwowy Jak wymieniać olej smarny silnika Jak wymieniać wkład filtra oleju smarnego Filtr powietrza Wskaźnik ograniczenia Jak nastawiać luzy wierzchołkowe zaworów Płyny silnikowe Specyfikacja paliwa Specyfikacja oleju smarnego Specyfikacja płynu chłodzącego Diagnostyka usterek Problemy i ich możliwe przyczyny Zestawienie możliwych przyczyn vi Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

5 1Seria 1300EDi Modele od WK do WS Informacje ogólne 1 Wstęp Silniki Perkinsa model 1300 Seria EDi są silnikami z elektronicznym układem zarządzania. Silniki te zaprojektowane przez firmę Perkins Engines Company Limited - światowego lidera w projektowaniu i produkcji wysokowydajnych silników wysokoprężnych - przeznaczone są do zastosowań przemysłowych i rolniczych. Sprawdzone i zatwierdzone przez firmę standardy montażu i jakości wraz z wykorzystaniem najnowszych technologii zostały użyte przy produkcji Twojego silnika, aby zapewnić Ci wartościowy produkt, na którym możesz polegać. Uwagi: Aby mieć pewność, że używasz odpowiednich informacji dotyczących konkretnego modelu Twojego silnika, prosimy patrz: "Identyfikacja silnika" na stronie 8. Zagrożenie oznaczone jest w tekście dwoma sposobami: Ostrzeżenie! W ten sposób wskazuje się na możliwe zagrożenie dla osoby. Zachować ostrożność! W ten sposób ostrzega się przed możliwym uszkodzeniem silnika. Uwagi: Używa się, gdzie informacja jest ważna, ale nie ma zagrożenia. A W251/1 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

6 1 Zalecane środki ostrożności Seria 1300EDi Modele od WK do WS Ważne jest stosowanie wymienionych środków ostrożności. Należy również stosować się do lokalnych przepisów danego kraju. Niektóre pozycje odnoszą się tylko do konkretnych zastosowań.! Używać tych silników tylko w zastosowaniach zgodnych z ich przeznaczeniem.! Nie wolno zmieniać specyfikacji silnika.! Nie wolno palić podczas tankowania paliwa do zbiornika.! Wytrzeć rozlane paliwo. Materiały, jakie zostały zanieczyszczone paliwem muszą być przeniesione w bezpieczne miejsce.! Nie wolno tankować paliwa do zbiornika przy włączonym silniku (chyba, że jest to absolutnie konieczne).! Nie wolno czyścić, dodawać oleju smarnego lub dokonywać regulacji silnika podczas jego pracy (chyba że posiada się odpowiednie przeszkolenie - lecz nawet w takim przypadku, należy zachować wyjątkową ostrożność, aby zapobiec wypadkowi).! Nie wolno dokonywać regulacji, których się nie rozumie.! Upewnić się, czy silnik nie pracuje w miejscu, gdzie koncentracja jego spalin mogłaby spowodować do ich trującego stężenia.! Osoby niepowołane muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od pracującego silnika i wyposażenia pomocniczego.! Nie wolno nosić luźnej odzieży lub rozpuszczonych długich włosów w pobliżu ruchomych części.! Trzymać się z dala od ruchomych części podczas pracy silnika. Ostrzeżenie! Pewne ruchome części nie są wyraźnie widoczne podczas pracy silnika.! Nie wolno eksploatować silnika, jeżeli osłona zabezpieczająca została usunięta.! Nie odkręcać nakrętki wlewu lub innych części układu chłodzenia, gdy silnik jest gorący i gdy płyn chłodzący jest pod ciśnieniem - ponieważ gorący płyn chłodzący może wytrysnąć.! Nie wolno stosować słonej wody lub innych rodków chłodzących, które mogą powodować korozję zamkniętego obwodu środka chłodniczego.! W pobliżu akumulatora nie wolno iskrzyć lub zbliżać do niego otwartego ognia (szczególnie wtedy, gdy akumulator jest ładowany) ponieważ gazy elektrolitu są łatwopalne. Ciecz, jaką zawiera akumulator, jest niebezpieczna dla skóry a szczególnie dla oczu.! Odłączyć końcówki akumulatora przed dokonywaniem napraw układu elektrycznego.! Kontrolować silnik może tylko jedna osoba.! Zapewnić, aby silnik był obsługiwany jedynie z panelu sterowniczego lub ze stanowiska operatora. Usuwać zużyty olej smarny i płyn chłodzący zgodnie z lokalnymi przepisami, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.! Zapewnić, aby przed uruchomieniem silnika dźwignia steru skrzyni biegów była w pozycji "out-of-drive".! Materiał palny, zawarty w niektórych częściach silnika (np. w niektórych uszczelnieniach), może być wyjątkowo niebezpieczny po spaleniu. Nigdy nie wolno dopuścić, aby taki spalony materiał zetknął się ze skórą lub z oczami.! Olej napędowy i olej smarny (w szczególności zużyty olej smarny) może spowodować obrażenia skóry u pewnych osób. Należy ochraniać dłonie rękawicami lub specjalnym środkiem ochronnym do skóry.! Nie wolno zakładać ubrania zanieczyszczonego olejem smarnym. Nie wolno wkładać do kieszeni materiałów zanieczyszczonych olejem.! Usuwać zużyty olej smarny i płyn chłodzący zgodnie z lokalnymi przepisami, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.! Zachować szczególną ostrożność w przypadku wykonywania nagłych koniecznych napraw w niesprzyjających ku temu warunkach. ciąg dalszy na następnej stronie 2 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

7 Seria 1300EDi Modele od WK do WS! Jeżeli dana część ma być poddana testom ciśnieniowym w zbiorniku z wodą - operator powinien przeprowadzać test z klatki zabezpieczającej. Założyć przewody bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć zatyczki uszczelniające połączenia przewodowe części, która ma być poddana testom ciśnieniowym.! Nie dopuścić, aby sprężone powietrze zetknęło się ze skórą. Jeżeli sprężone powietrze przebije skórę, natychmiast należy szukać pomocy lekarskiej.! Turboładowarki działają z dużą prędkością i wytwarzają wysoką temperaturę. Trzymać palce, narzędzia i odpadki z dala od wlotowych i wylotowych otworów turboładowarki i zapobiegać dotykaniu gorących powierzchni.! Wtryskiwacze paliwa niniejszego silnika są kontrolowane elektronicznie poprzez 110 woltowy impuls.! Wtryskiwacze paliwa są uruchamiane przez olej smarny pod wysokim ciśnieniem. Nie usuwać żadnej części wysokociśnieniowego układu, gdy olej silnikowy jest pod ciśnieniem - ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wytryśnięcia gorącego oleju.! Używać tylko autentycznych części firmy Perkins. Jak dbać o silnik Niniejszy podręcznik został napisany z myślą o tym, by pomóc w poprawnej konserwacji i obsłudze Twojego silnika. Aby uzyskać jak najlepsze osiągi i jak najdłuższą trwałość użytkową silnika, należy zapewnić, by jego serwis odbywał się zgodnie z wyznaczonymi interwałami; patrz, rozdział: Chapter 4, Konserwacja zapobiegawcza. Jeżeli silnik pracuje w bardzo zapylonym środowisku lub w innych trudnych warunkach zewnętrznych - pewne interwały konserwacyjne będą musiały ulec skróceniu. Regularnie należy wymieniać wkłady filtrów i olej smarny, aby zapewnić czystość wnętrza Twojego silnika. Należy zapewnić, aby wszystkie regulacje i naprawy były przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolony personel. Dystrybutorzy firmy Perkins dysponują takimi fachowcami. Dystrybutorzy firmy mogą również dostarczyć części i wykonać odpowiedni serwis. Określenia: "lewa strona" i "prawa strona" odnoszą się do silnika widzianego od tyłu - od strony koła zamachowego. Ostrzeżenie! Prosimy przeczytać: "Zalecane środki ostrożności" na stronie 2 i zapamiętać je. Wymienione w tym rozdziale środki ostrożności są przedstawione dla Twojego bezpieczeństwa i muszą być zawsze stosowane. 1 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

8 1 Konserwacja silnika Seria 1300EDi Modele od WK do WS Wstęp Zalecenia umieszczone poniżej mają zapobiec uszkodzeniu silnika, którego nie będzie się używać przez dłuższy okres czasu. Przed składowaniem silnika należy zastosować następujące procedury. Instrukcje odnoszące się do produktów POWERPART umieszczone są na zewnątrz każdego z kontenerów. Procedura Zachować ostrożność! Procedura w przypadku niniejszego silnika różni się od procedury stosowanej w innych silnikach Perkinsa z powodu rodzaju konstrukcji wtryskiwaczy paliwa. 1 Dokładnie oczyścić silnik z zewnątrz. 2 Pracować silnikiem, aż się nagrzeje. Wyłączyć silnik i spuścić olej smarny z miski olejowej. Upewnić się, czy główny przewód olejowy wysokociśnieniowego układu smarowniczego jest opróżniony. Zachować ostrożność! Jeżeli główny przewód olejowy nie jest opróżniony, cylindry silnika przy zdejmowaniu wtryskiwaczy paliwa będą wypełnione olejem smarnym. 3 Odłączyć akumulator. 4 Odłączyć rurkę dopływu powietrza przy osłonie popychacza. Zwolnić śruby dociskowe ustalające i zdjąć osłonę popychacza. Użyć środek POWERPART Lay-Up 2 do spryskania powierzchni wokół zespołu osi dźwigienek zaworowych i w szczeliny wlotowych głowicy cylindra tak, jak to pokazuje etykieta na kontenerze ze środkiem. 5 Spuścić paliwo z głównego przewodu olejowego, zamocowanego na głowicy cylindra. Zachować ostrożność! Jeżeli główny przewód olejowy nie jest opróżniony, cylindry silnika przy zdejmowaniu wtryskiwaczy paliwa będą wypełnione paliwem. 6 Usunąć wtryskiwacze paliwa - patrz, Podręcznik warsztatowy - i użyć środek POWERPART Lay-Up 2 spryskując przez jedną do dwu sekund ścianki każdego z cylindrów z tłoczkami w dolnym martwym punkcie. 7 Powoli wykonać jeden obrót wałem korbowym i następnie zainstalować wtryskiwacze paliwa z nowym zestawem podkładek osadzających. 8 Założyć osłonę popychacza i podłączyć rurkę dopływu powietrza. 9 Wymienić wkład filtra oleju smarnego, patrz: "Jak wymieniaæ wk³ad filtra oleju smarnego" na stronie Wypełnić nowym czystym olejem smarnym miskę olejową, aż do oznaczenia "pełna" na olejowskazie i dodać środka POWERPART Lay-up 2 do oleju, aby zabezpieczyć silnik przed korozją. Jeżeli środek POWERPART Lay-up 2 nie jest dostępny, użyć właściwego płynu konserwującego zamiast oleju smarnego. Gdy używa się płynu konserwującego to, pod koniec okresu składowania silnika, należy spuścić płyn i napełnić miskę olejową odpowiednią ilością zwykłego oleju smarnego. 11 Opróżnić obwód środka chłodniczego, patrz "Jak drenować układ chłodzenia" na stronie 19. W celu zabezpieczenia układu chłodzącego przed korozją, należy go wypełnić zatwierdzoną mieszanką niezamarzającą. Zachować ostrożność! Jeżeli nie jest potrzebna ochrona przed zamarzaniem i będzie używany inhibitor korozyjny - zaleca się skonsultowanie się z Technical Service Department (Dział Serwisu Technicznego), Perkins Engines Company Limited, Peterborough. 12 Podłączyć akumulator, odpowietrzyć układ paliwowy. Popracować krótko silnikiem, aby olej smarny i środek chłodzący przepłynął przez silnik. Następnie naprawić wycieki paliwa, oleju smarnego lub powietrza. 13 Odłączyć akumulator. Następnie w bezpiecznym miejscu przechowywać w pełni naładowany akumulator. Przed składowaniem akumulatora jego styki należy zabezpieczyć przed rdzą. Na stykach można użyć środka POWERPART Lay-Up Wyjąć filtr powietrza. Następnie, o ile to konieczne, usunąć rurkę (rurki) zamontowaną pomiędzy filtrem powietrza i turboładowarką. Uszczelnić wlot powietrza do turboładowarki wodoszczelną taśmą. ciąg dalszy na następnej stronie 4 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

9 Seria 1300EDi Modele od WK do WS 15 Usunąć rurę wydechową. Użyć środek POWERPART Lay-Up 2 wpryskując go do kolektora wydechowego lub do turboładowarki. Zaleca się, by czas wtryskiwania środka do turboładowarki nie był dłuższy więcej niż o 50% od czasu wtryskiwania środka do kolektora wydechowego, zgodnie z zaleceniami na etykiecie kontenera ze środkiem. Uszczelnić kolektor wydechowy lub turboładowarkę wodoszczelną taśmą. 16 Wyczyścić rurkę odpowietrznika silnika i uszczelnić końcówkę rurki. 17 Jeżeli używane ma być paliwo konserwujące, należy spuścić paliwo znajdujące się w układzie i napełnić układ paliwem konserwującym. Do zwykłego paliwa można dodać środka POWERPART Lay-Up 1 zamieniając je w ten sposób w paliwo konserwujące. Jeżeli nie używa się paliwa konserwującego, układ może być do końca napełniony zwykłym paliwem pod warunkiem, że paliwo to musi być spuszczone i usunięte wraz z wkładem z układu pod koniec okresu składowania. 18 Zdjąć pasy napędowe i umieścić je w magazynie. 19 Uszczelnić rurę odpowietrzającą zbiornika paliwa lub zakrętkę wlewu paliwa wodoszczelną taśmą. 20 W celu zabezpieczenia przed korozją, użyć środek POWERPART Lay-Up 3 do spryskania silnika. Nie wolno spryskiwać tym środkiem powierzchni wewnątrz chłodzącego wentylatora alternatora. Jeżeli zabezpieczenie silnika jest przeprowadzone w prawidłowy sposób zgodnie z powyższymi zaleceniami - zwykle powinno to zabezpieczyć silnik przed korozją. Firma Perkins nie odpowiada za szkody, jakie mogą zaistnieć po składowaniu używanego wcześniej silnika. 1 Części i serwis W razie problemów z silnikiem lub dodanymi do niego podzespołami - Państwa autoryzowany dystrybutor może w prawidłowy sposób wykonać konieczne naprawy i zapewnić, że jedynie właściwe części są zainstalowane. Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

10 1 Zalecane zużywalne produkty POWERPART Seria 1300EDi Modele od WK do WS Firma Perkins postarała się o to, aby zalecane poniżej produkty były dostępne w celu zapewnienia właściwej obsługi, serwisu i konserwacji Twojego silnika i Twojej maszyny. Instrukcje odnoszące się do każdego z wymienionych produktów umieszczone są na zewnątrz ich z kontenerów. Produkty te są dostępne u Twojego dystrybutora Perkinsa. POWERPART Antifreeze - Płyn niezamarzający Zabezpiecza układ chłodzenia przed zamarzaniem i korozją. Nr części POWERPART Easy Flush - Łatwa płukanka Czyści układ chłodzenia. Nr części POWERPART szczeliwo do uszczelek i kołnierzy Służy do uszczelniania płaskich powierzchni części, w których nie stosuje się złączy. Jest szczególnie odpowiedni do części aluminiowych. Nr części POWERPART środek do usuwania uszczelek Jest to środek w aerozolu do usuwania szczeliw i spoiw. Nr części POWERPART Griptite - środek ułatwiający uchwycanie Środek ten poprawia uchwycanie zużytych narzędzi i zamocowań. Nr części POWERPART szczeliwo do gwintów hydraulicznych Służy do przytrzymywania i uszczelniania połączeń o delikatnych gwintach Jest szczególnie odpowiedni do hydraulicznych i pneumatycznych układów. Nr części POWERPART super klej klasy przemysłowej Spoiwo o natychmiastowym działaniu przeznaczone do używania z metalem, tworzywami sztucznymi i gumami. Nr części POWERPART Lay-Up 1 Środek uszlachetniający do paliwa używany do zabezpieczenia przed korozją. Nr części POWERPART Lay-Up 2 Chroni wnętrze silnika i innych zamkniętych układów. Nr części POWERPART Lay-Up 3 Chroni zewnętrzne części metalowe. Nr części POWERPART szpachlówka do naprawy metalu Przeznaczony do naprawy zewnętrznych części z tworzyw sztucznych lub z metalu. Nr części POWERPART Szczeliwo do rur i podkład do szczeliwa Służy do utrzymywania i uszczelniania złączek rurek z grubymi gwintami. Po użyciu tego środka, układy pod ciśnieniem mogą być natychmiast używane. Nr części POWERPART środek do zatrzymywania wycieków z chłodnicy Służy do naprawy wycieków z chłodnicy. Nr części POWERPART Ustalacz (o dużej wytrzymałości) Do przytrzymywania części, które są pasowane na wcisk. Obecnie Loctite 638. Nr części ciąg dalszy na następnej stronie 6 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

11 Seria 1300EDi Modele od WK do WS POWERPART czyścik Uniwersalny środek do czyszczenia w aerozolu. Nr części POWERPART klej silikonowy Szczeliwo silikonowe RTV do użytku w miejscach, w których przy sprawdzaniu zanim szczeliwo utwardzi się występuje niskie ciśnienie. Używane do uszczelniania kołnierzy w miejscach, w których potrzebny jest opór oleju i występują ruchy przegubowe. Nr części POWERPART Środek do szczeliwa silikonowego RTV Silikonowe szczeliwo gumowe, zabezpieczające przed wyciekaniem poprzez szczeliny. Obecnie Hylosil. Nr części POWERPART środek do blokowania śrub dwustronnych i łożysk Zapewnia mocne uszczelnienie części pasowanych na lekki wcisk. Nr części lub POWERPART środek do blokowania gwintów i nakrętek Do przytrzymywania niewielkich elementów łączących w miejscach, gdzie konieczne jest łatwe ich zdejmowanie. Nr części lub POWERPART Universalny środek uszczelniający Universalny środek uszczelniający złączki. Obecnie Hylomar. Nr części Szkolenie U niektórych dystrybutorów Perkinsa organizowane są lokalne szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi, serwisu i naprawy silników. Jeżeli konieczne jest specjalne przeszkolenie, Twój dealer Perkinsa może dostarczyć informacji na temat odbywających się kursów w Perkins Customer Training Department (Ośrodku szkolenia użytkowników), w Peterborough lub w innych głównych ośrodkach. 1 Literatura serwisowa Podręczniki warsztatowe, rysunki instalacyjne i inne publikacje serwisowe można uzyskać u dystrybutorów Perkinsa za nominalny koszt. Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

12 1 Identyfikacja silnika Seria 1300EDi Modele od WK do WS Silniki Perkinsa o modelu 1300 serii EDi to silniki rzędowe sześcio-cylindrowe z turbodoładowaniem lub turbodoładowaniem/chłodzeniem międzystopniowym. Silniki te posiadają elektroniczny układ zarządzania. W niniejszym podręczniku poszczególne typy silników oznaczone są literami ich kodu - czyli pierwszymi dwoma literami numeru silnika tak, jak pokazano to poniżej: Litery kodu Pojemność Litry cale 3 Układ zasysania WK 7, 6 466 Z turbodoładowaniem WL 7, 6 466 Z turbodoładowaniem / chłodzeniem międzystopniowym WM 8, 6 531 Z turbodoładowaniem WN 8, 6 531 Z turbodoładowaniem / chłodzeniem międzystopniowym WP 7, 6 466 Z turbodoładowaniem WQ 7, 6 466 Z turbodoładowaniem / chłodzeniem międzystopniowym WR 8, 6 531 Z turbodoładowaniem WS 8, 6 531 Z turbodoładowaniem / chłodzeniem międzystopniowym Numer silnika jest wybity po lewej stronie bloku cylindrów (A1), za pompą wysokociśnieniową. Przykładowy numeru silnika: WP1296N Części numeru silnika są następujące: WP = litery kodu typu 1296 = numer listy konstrukcyjnej N = wyprodukowany w USA = Numer fabryczny silnika Jeżeli potrzebne są części, serwis lub informacje dotyczące Twojego silnika - dystrybutorowi Perkinsa należy podać cały numer identyfikacyjny silnika. A W002 8 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

13 Seria 1300EDi Modele od WK do WS Dane silnika 1 Ilość cylindrów Konfiguracja cylindrów Rzędowa Cykl Czterosuwowy Układ indukcyjny Z turbodoładowaniem/chłodzeniem międzystopniowym Układ spalania o bezpośrednim wtrysku Średnica znamionowa: - WK i WL, 2 mm (4, 301 cala) - WM, WN, WP, WQ, WR i WS, 6 mm (4, 590 cala) Skok znamionowy: - WK, WL, WP i WQ, 9 mm (4, 681 cala) - WM, WN, WR i WS, 9 mm (5. 350 cala) Stopień sprężania:1 Pojemność silnika: - WK, WL, WP i WQ, 64 litra (466, 4 cala 3) - WM, WN, WR i WS, 71 litra (531, 0 cali 3) Kolejność zapłonu, 5, 3, 6, 2, 4 Luzy wierzchołkowe zaworów (zimne): -Ssące i wydechowe, 64 mm (0, 025 cala) Ciśnienie oleju smarnego (minimalne): - Jałowe kpa (20 funt-siła/cal 2) 1, 4 kgf/cm 2 - maksimalna prędkość obrotowa silnika i normalna temperatura silnika kpa (40 funt-siła/cal 2) 2, 8 kgf/ cm 2 Pojemność typowej miski oleju smarnego (1): - Bez wkładu filtra, 7 litra (40, 0 pintów ang. ) 24 kwarty USA - Z wkładem filtra, 3 litra (49, 9 pintów ang. ) 28 kwart USA Typowa pojemność środka chłodniczego silnika (sam silnik), 8 litra (22, 5 pintów ang. ) 13, 5 kwart USA Kierunek obrotu Zgodny z ruchem wskazówek zegara patrząc od przodu (1) Pojemność miski olejowej może być różna w zależności od zastosowania. Napełnić do oznaczenia "Pełna" ("Full") na olejowskazie. Nie przekraczać poziomu oznaczenia "Pełna" ("Full"). Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

14 Ta strona jest celowo pusta

15 2Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Widoki techniczne silnika 2 Wstęp Silniki firmy Perkins są budowane do konkretnych zastosowań i rysunki techniczne zamieszczone w podręczniku niekoniecznie zgadzają się ze specyfikacjami Twojego silnika. Rozmieszczenie części silnika Rzut pionowy główny i rzut boczny lewy silnika 1 Wentylator 2Wiązka przewodowa czujnika kontroli ciśnienia wtrysku 3 Czujnik temperatury oleju silnikowego 4 Czujnik pozycji wału rozrządczego 5 Czujnik ciśnienia oleju silnikowego 6 Tłumik skrzyni korbowej 7 Miska olejowa oleju smarnego silnika 8 Czujnik temperatury powietrza kolektora wlotowego 9Złącze elektryczne wtryskiwaczy paliwa 10 Kolektor zasilania 11 Wlew oleju smarnego i olejowskaz 12 Moduł kontrolny silnika 13 Sito do paliwa 14 Wkład filtra paliwa 15 Motor rozrusznika A PW251/2 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

16 2 Widok od tyłu (rzut pomocniczy pionowy) i widok boczny prawy Seria 1300 EDi Modele od WK do WS 16 Tylny wspornik podnoszenia 17 Rurka odpowietrznika silnika 18 Turbosprężarka doładowująca 19 Przepustnica do spalin 20 Koło zamachowe 21 Obudowa koła zamachowego 22 Wkład filtra oleju smarnego 23 Złączka przewodu wlotowego powietrza 24 Przedni wspornik podnoszenia 25 Czujnik temperatury płynu chłodzącego 26 Alternator 27 Napinacz pasa napędowego 28 Wkład filtra płynu chłodzącego / inhibitor 29 Pompa płynu chłodzącego 30 Złączka przewodu wlotowego płynu chłodzącego 31 Chłodnica oleju smarnego A PW Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

17 3Serie 1300 EDi Modele od WK do WS Instrukcja obsługi 3 Jak uruchamiać silnik Temperatura od 15 C (60 F) do -20 C (-4 F) Kilka czynników wpływa na uruchamianie silnika, może to być na przykład:! Moc akumulatora! Działanie motoru rozrusznika! Lepkość oleju smarnego! Instalacja układu zimnego rozruchu. W temperaturze ujemnej, nawet tak niskiej jak -20 C (-4 F) silnik można uruchomić bez użycia wspomagania rozruchu. W warunkach pogodowych, gdy temperatura jest jeszcze niższa - może być konieczne użycie eterowego wspomagania rozruchu. Przed uruchomieniem silnika operator powinien dokładnie zrozumieć przeznaczenie wszystkich urządzeń sterowniczych i ich działanie. Przed uruchomieniem silnika:! Sprawdzić, czy ilość płynu chłodzącego jest wystarczająca i, jeżeli to konieczne, uzupełnić układ właściwym płynem, patrz: Rozdzia 4, Konserwacja zapobiegawcza.! Sprawdzić, czy ilość oleju smarnego w misce olejowej jest wystarczająca i, jeżeli to konieczne, uzupełnić układ olejem. Patrz, Rozdzia 4, Konserwacja zapobiegawcza. Zapewnić, aby używany olej smarny był odpowiedniego gatunku do danej temperatury otoczenia.! Napełnić zbiornik paliwem o właściwej specyfikacji, patrz Rozdzia 5, Płyny silnikowe.! Sprawdzić filtr powietrza i jego złączki.! Upewnić się, czy wszystkie złącza elektryczne są dobrze zamocowane. Uwagi:! W celu doboru odpowiednich płynów roboczych do silnika, patrz Rozdzia 5, Płyny silnikowe.! Procedury rozruchu silnika mogą być różne w zależności od jego zastosowania. Jeżeli to możliwe, należy sprawdzić informacje odnośnie danego zastosowania w Podręczniku dla użytkownika. 1 Zaciągnąć hamulec ręczny, o ile w wyposażeniu. Upewnić się, czy skrzynia biegów jest ustawiona na pozycji: "out-of-drive". Upewnić się, czy ster prędkości obrotowej silnika ustawiony jest na minimalną prędkość. 2 Przekręcić kluczyk zapłonowy do pozycji "WŁ" ("ON"). Uwagi: Nie wolno operować sterem prędkości obrotowej podczas uruchamiania silnika - układ rozrządu kontroluje zasilaniem w paliwo i będzie ignorować sygnały steru prędkości obrotowej, aż do czasu uruchomienia silnika. 3 Przekręcić kluczyk zapłonowy silnika do następnej pozycji, aby włączyć motor rozrusznika. Jeżeli maszyna posiada przycisk uruchamiający, nacisnąć i przytrzymać przycisk. 4 Zwolnić kluczyk zapłonowy (lub przycisk uruchamiający) gdy tylko silnik zapali. Kluczyk powróci do pozycji "WŁ" ("ON"). Zachować ostrożność! Jeżeli silnika nie można uruchomić w ciągu 30 sekund, należy zwolnić kluczyk zapłonowy i odczekać od dwóch do trzech minut, pozwalając na ostygnięcie motoru rozrusznika. Jeżeli po trzech próbach rozruchu silnik nie zastartuje, przekręcić kluczyk zapłonowy do pozycji "WYŁ" ("OFF"). ciąg dalszy na następnej stronie Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3 13

18 3 Serie 1300 EDi Modele od WK do WS 5 Zlokalizować i następnie naprawić przyczynę problemu. Przed ponownym włączeniem motoru rozrusznika zawsze należy się upewnić, czy silnik i motor rozrusznika zatrzymały się. Po uruchomieniu silnika, sprawdzić, czy w ciągu pierwszych 10 sekund ciśnienie oleju smarnego przekracza 138 kpa (20 funt/cal 2) 1, 4 kgf/cm 2, patrz "Dane silnika" na stronie 9 z informacjami o prawidłowym ciśnieniu oleju smarnego. Jeżeli przyrząd pomiarowy nie jest zainstalowany, należy sprawdzić, czy lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia oleju zgasła. Jeżeli lampka nadal się świeci, zatrzymać silnik i sprawdzić i naprawić przyczynę problemu. Przed obciążeniem silnika, należy pozwolić aby silnik rozgrzewał się na obrotach około 1000obr/ min przez trzy do pięciu minut. 14 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

19 Serie 1300 EDi Modele od WK do WS Jak uruchamiać silnik z eterowym wspomaganiem rozruchu 3 Temperatura otoczenia poniżej -20 C (-4 F) Zachować ostrożność! Eter jest substancją trującą i łatwopalną. Należy stosować środki ostrożności wymienione na pojemniku dotyczące przechowywania eteru i usuwania pustych pojemników. 1 Zaciągnąć hamulec postojowy. Upewnić się, czy skrzynia biegów znajduje się w pozycji "out-of-drive". Sprawdzić pojemnik z eterem, aby mieć pewność, czy jest w nim wystarczająca ilość eteru pod ciśnieniem. 2 Upewnić się, czy dźwignia prędkości obrotowej silnika jest nadal ustawiona na bieg jałowy. Uwagi: Nie wolno operować sterem prędkości obrotowej silnika podczas jego uruchamiania - układ rozrządu kontroluje zasilaniem w paliwo i będzie ignorować sygnały steru prędkości obrotowej, aż do czasu uruchomienia silnika. 3 Przekręcić kluczyk zapłonowy do pozycji "WŁ" ("ON"). 4 Przekręcić kluczyk zapłonowy silnika na następną pozycję, aby włączyć motor rozrusznika. Jeżeli maszyna posiada przycisk uruchamiający, nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby uruchomić motor rozrusznika i jednocześnie przycisnąć przycisk wtrysku eteru. Pozwolić, by przez jedną do dwu sekund układ wtrysku eteru wypełnił się i następnie zwolnić przycisk regulujący wtryskiem, aby odpowiednia wydzielona dawka eteru przedostała się do silnika. Zachować ostrożność! Wtryśnięcie eteru do cylindrów zanim motor rozrusznika zostanie uruchomiony może spowodować uszkodzenie tłoków i pierścieni tłokowych. 5 Zwolnić kluczyk zapłonowy (lub przycisk uruchamiający, o ile w wyposażeniu), gdy tylko silnik zapali. Kluczyk powróci do położenia "WŁ" ("ON"). Jeżeli po trzech próbach rozruchu silnik nie zastartuje, przekręcić kluczyk zapłonowy do pozycji "WYŁ" ("OFF") i zlokalizować i następnie naprawić przyczynę problemu. Uwagi: Przy wyjątkowo niskich temperaturach otoczenia, zezwala się na dalsze wtryskiwanie eteru do silnika, jeżeli po początkowym uruchomieniu praca silnika jest nierówna. Zachować ostrożność! Nie wolno wtryskiwać eteru do ciepłego silnika. 6 Po uruchomieniu silnika, sprawdzić, czy w ciągu pierwszych 25 sekund ciśnienie oleju smarnego przekracza 138 kpa (20 funt/cal 2) 1, 4 kgf/cm 2, patrz "Dane silnika" na stronie 9 z informacjami o prawidłowym ciśnieniu oleju smarnego. Jeżeli lampka nadal się świeci, zatrzymać silnik. Znaleźć i naprawić przyczynę problemu. Przed obciążeniem silnika, należy pozwolić, aby silnik rozgrzewał się przez trzy do pięciu minut na obrotach około 1000obr/min. Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3 15

20 3 Jak zatrzymywać silnik Serie 1300 EDi Modele od WK do WS Obrócić kluczyk rozrusznika silnika w położenie "WYŁ" ("OFF"). Zaleca się, aby przed zatrzymaniem silnika pracować nim na niskich obrotach jałowych przez trzy do pięciu minut. Pozwoli to, aby przepływający olej smarny i płyn chłodzący zaabsorbowały ciepło wydzielające się z dużych części żeliwnych. Regulacja zakresu prędkości obrotowej silnika Operator nie może zmieniać ustawienia prędkości jałowej lub prędkości maksymalnych obrotów silnika. Praca silnika na prędkości biegu jałowego Nie wolno pracować silnikiem na biegu jałowym przez długi czas ponieważ mogłoby to ujemnie wpłynąć na jego osiągi lub doprowadzić do jego uszkodzenia. Docieranie silnika Stopniowe docieranie nowego silnika nie jest konieczne. Nie zaleca się dłuższej pracy nowym silnikiem pod małym obciążeniem. Nowy silnik można maksymalne obciążyć już w chwili pierwszego jego zastosowania i gdy temperatura płynu chłodzącego osiągnie minimum 76 C (170 F).! Nie wolno pracować silnikiem na wysokich obrotach bez obciążenia.! Nie wolno przeciążać silnika. Praca na większych wysokościach Przy pracach na większych wysokościach układ rozrządu silnika automatycznie skompensuje straty mocy. 16 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

21 4Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Konserwacja zapobiegawcza 4 Interwały konserwacji zapobiegawczej Przedstawione interwały konserwacji zapobiegawczej dotyczą przeciętnych warunków pracy. Sprawdzić interwały konserwacji podane przez producenta maszyny, w której zainstalowany jest silnik. Stosować najkrótsze podane interwały. W przypadku, gdy praca silnika musi odbywać się zgodnie z miejscowymi przepisami może być potrzebna odpowiednia adaptacja interwałów konserwacji i jej procedur, aby zapewnić prawidłową pracę silnika. Do dobrej praktyki zapobiegawczej konserwacji należy sprawdzanie obecności wycieków i poluzowanych elementów złącznych podczas każdego serwisu. Podane poniżej interwały konserwacji dotyczą tylko silników, wypełnionych paliwem i olejem smarnym zgodnie ze specyfikacjami przedstawionymi w niniejszym podręczniku. Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

22 4 Harmonogram Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Wyszczególnione poniżej czynności muszą być wykonywane w odstępach czasowych (godzinach lub miesiącach) zgodnie z pierwszym wymienionym interwałem. A Codziennie lub co 8 motogodzin E Co 5000 motogodzin B Co 450 motogodzin lub co 6 miesięcy F Co każde 6700 do 7500 motogodzin C Co 900 motogodzin lub co 12 miesięcy G Co roku D Co 3600 motogodzin lub co 24 miesiące A B C D E F G Czynność! Zapewnić, aby poziom płynu chłodzącego był prawidłowy! Sprawdzić, czy chłodnica międzystopniowa i chłodnica płynu chłodzącego nie są zanieczyszczone odpadkami.! Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić mieszankę płynu niezamarzającego (2) Przetestować poziom kondycjonującego środka płynu chłodzącego i uzupełnić płyn jeżeli to! konieczne (2)! Sprawdzić stan pasa klinowego napędu! Wymienić płyn chłodzący (4)! Wymienić wkład filtra płynu chłodzącego (3).! Sprawdzić termostat (2)! Spuścić nagromadzoną wodę ze zgrubnego filtra paliwa (1)! Wymienić wkład filtra paliwa i wymienić sito paliwowe! Sprawdzić ilość oleju smarnego w misce olejowej! Sprawdzić ciśnienie oleju smarnego na mierniku (1)! Wymienić olej smarny silnika (5)! Wymienić wkład filtra oleju smarnego!! Wyczyścić lub wymienić wkład filtra powietrza (lub wcześniej, jeżeli praca odbywała się w warunkach dużego zapylenia) Zapewnić, aby luzy wierzchołkowe zaworów były sprawdzone i, o ile to konieczne, wyregulowane (2) Zapewnić, aby wirnik turboładowarki i obudowa turbosprężarki doładowującej były! oczyszczone (2)! Zapewnić, aby alternator, motor rozrusznika i turboładowarka były sprawdzone.! Dokonać inspekcji układu elektrycznego (2) (1) O ile w wyposażeniu. (2) Czynność obsługowa musi być wykonana przez odpowiednio przeszkoloną osobę. (3) Również jeżeli układ chłodzący był opróżniony. (4) Układ należy przepłukać i zainstalować w nim nowy wkład. (5) Okres wymiany oleju ulegnie zmianie w zależności od zawartości siarki w paliwie (patrz, tabela umieszczona poniżej "Specyfikacja paliwa" na stronie 29). Nie ma to wpływu na interwał wymiany wkładu filtra oleju smarnego. (6) Użyć zestaw do testu POWERPART, numer części Zawartość siarki w paliwie (%) Interwał wymiany oleju <0. 5 Normalny 0, 5 do 1, 0 75% normalnego >1. 0 50% normalnego 18 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

23 Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Jak drenować układ chłodzenia 4 Ostrzeżenie! Nie spuszczać płynu chłodzącego, gdy silnik jest jeszcze gorący i gdy układ jest pod ciśnieniem - ponieważ gorący płyn chłodzący może wytrysnąć. 1 Zapewnić, aby maszyna była zaparkowana na równym podłożu. 2 Odkręcić nakrętkę wlewu układu chłodzenia. 3 Odkręcić korek spustowy (A1) znajdujący na boku bloku cylindrów (poniżej tylnej części pompy wysokociśnieniowej) i korek spustowy (B1) z chłodnicy oleju smarnego, aby opróżnić silnik. Upewnić się, czy otwory spustowe nie są zatkane. 4 Otworzyć zawór lub zdjąć korek spustowy z dna chłodnicy, aby ją opróżnić. Jeżeli chłodnica nie jest wyposażona w zawór lub korek spustowy, należy odłączyć wąż znajdujący się u dołu chłodnicy. 5 Przepłukać układ środkiem: Łatwa płukanka (POWERPART Easy Flush). 6 Zainstalować korki spustowe i nakrętkę wlewu. Zamknąć zawór lub podłączyć wąż chłodnicy. 7 Wymienić wkład, numer części, filtra płynu chłodzącego. Zachować ostrożność! Wkład zawiera inhibitor korozyjny, który wraz z przepływającym przez wkład płynem chłodzącym obiega układ chłodzenia. Jest rzeczą ważną, aby używać tylko autentycznych, właściwych wkładów firmy Perkins. 1 1 A W005 B W006 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

24 4 Jak napełniać układ chłodzenia Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Zachować ostrożność! Patrz, "Specyfikacja płynu chłodzącego" na stronie 31 ze szczegółowymi informacjami odnośnie właściwego płynu chłodzącego, jaki należy użyć w układzie. Jeżeli w czasie eksploatacji do układu dolewa się płynu chłodzącego, musi on mieć identyczny skład jak oryginalna mieszanka, którą użyto do wypełnienia układu. Przed dolewaniem płynu chłodzącego, należy odczekać, aż silnik ostygnie. Ostrzeżenie! Nie odkręcać nakrętki wlewu, lub innych części układu chłodzenia, gdy silnik jest jeszcze gorący i gdy jest pod ciśnieniem - ponieważ gorący płyn chłodzący może wytrysnąć. 1 Odkręcić nakrętkę wlewu układu chłodzenia. 2 Układ chłodzenia należy napełniać bardzo wolno, aby nie doszło do zapowietrzenia układu. Wypełnić układ chłodzenia, aż osiągnie on poziom dolnej krawędzi rury wlewu. Zamocować nakrętkę wlewu. 3 Włączyć silnik. Pracować silnikiem na wysokich obrotach jałowych, aż do osiągnięcia jego normalnej temperatury roboczej. Wyłączyć silnik i poczekać aż ostygnie. Ostrożnie odkręcić nakrętkę wlewu i dolewać płynu chłodzącego, aż osiągnie on poziom rury wlewu. 20 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

25 Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Jak wymieniać wkład filtra płynu chłodzącego / inhibitora 4 Ostrzeżenie! Nie wyjmować wkładu, gdy silnik jest jeszcze gorący i gdy jest pod ciśnieniem - ponieważ gorący płyn chłodzący może wytrysnąć. Zachować ostrożność! wkład zawiera inhibitor korozyjny, który obiega układ chłodzenia wraz z przepływającym przez wkład płynem chłodzącym. Uwagi: Używane są dwa typy głowic filtrów płynu chłodzącego: Typ 1 1 Po ochłodzeniu się silnika, odkręcić nakrętkę wlewu, aby uwolnić ciśnienie z układu. Uwagi: Po uwolnieniu ciśnienia z układu zawory wkładu i obudowy filtra zamkną się. Zapobiegnie to stratom płynu chłodzącego, gdy zdejmie się filtr. 2 Dokładnie oczyścić zewnętrzne powierzchnie zespołu filtra płynu chłodzącego. 3 Użyć klucz objemkowy, lub podobne narzędzie, do poluzowania wkładu filtra i wyjąć wkład. Zawory w głowicy filtra zpobiegną stratom płynu chłodzącego, gdy zdejmie się wkład filtra. 4 Upewnić się, czy nagwintowany adaptor (A2) jest zabezpieczony w głowicy filtra i czy głowica jest czysta. 5 Lekko nasmarować silnikowym środkiem chłodzącym uszczelkę (A1) na górze nowego wkładu. Zainstalować nowy wkład w głowicy filtra i ręcznie go dokręcić (nie używać narzędzi do dokręcania). Nie dokręcać nadmiernie wkładu A W007 B W1170 Typ 2 1 Po ochłodzeniu się silnika, odkręcić nakrętkę wlewu, aby uwolnić ciśnienie z układu. 2 Obrócić całkowicie w lewo dźwignię (B1), aby zamknąć zawór. Zapobiegnie to stratom płynu chłodzącego, gdy zdejmie się wkład (B3). 3 Dokładnie oczyścić zewnętrzne powierzchnie zespołu filtra płynu chłodzącego. 4 Użyć klucz objemkowy, lub podobne narzędzie, do poluzowania wkładu filtra i wyjąć wkład. Zainstalować nowy wkład w głowicy filtra i dokręcać go, aż uszczelka zetknie się z głowicą filtra a następnie ręcznie (nie używać narzędzi do dokręcania) dokręcić wkład, wykonując jeden dalszy obrót. Nie dokręcać nadmiernie wkładu. 6 Obrócić całkowicie w prawo dźwignię (B2), aby otworzyć zawór. Pozwoli to na przepływ płynu chłodzącego przez wkład. Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

26 4 Jak sprawdzać pasek napędowy Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Nie ma potrzeby sprawdzania napięcia paska ponieważ ustawiane jest ono automatycznie. Stan techniczny pasa powinien być sprawdzony. Popękany lub zabrudzony olejem lub smarem pas musi być wymieniony. Jak wymieniać pasek napędowy 1 Umocować dźwignię o kwadratowej głowicy (A3) w 12, 7 mm (0, 5 cala) otworze (A2) w zespole (A1). Pracować dźwignią, aby uwolnić napięcie paska (A4) i wymontować pasek. Napinacz wróci do swojej oryginalnej pozycji pod wpływem ciśnienia sprężyny. Zdjąć dźwignię. 2 Dźwignią umocowaną w napinaczu, pociągnąć napinacz w kierunku na zewnątrz. Przepleść nowy pasek wokół wszystkich kół pasowych. Upewnić się, czy koło pasowe napinacza znajduje się po zewnętrznej stronie paska. Pozwolić, aby napinacz wrócił na miejsce i napiąć pas. Zdjąć dźwignię A 3 W Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

27 Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Wstępny filtr paliwa 4 Zwykle filtr ten jest zainstalowany pomiędzy zbiornikiem paliwa i silnikiem. Czaszę filtra należy sprawdzać w regularnych odstępach czasowych i drenować ją, gdy jest to konieczne. Jak wymieniać sito paliwa i wkład filtra paliwa W skład zespołu filtra paliwa wchodzi sito paliwa do usuwania większych cząsteczek zanieczyszczających paliwo i wkład filtra do usuwania mniejszych cząsteczek. Sito paliwa można czyścić, ale wkład filtra paliwa musi być wymieniany. 1 Dokładnie oczyścić zewnętrzne powierzchnie zespołu filtra paliwa. 2 Użyć klucz objemkowy, lub podobne narzędzie, do poluzowania wkładu filtra i wyjąć wkład. 3 Użyć 29 mm (1 1 / 8 cala) nasadowy klucz maszynowy do zdjęcia plastykowej pokrywy (A5) z sita paliwa. Wyjąć sito (A3) i uszczelkę samouszczelniającą (A4) z pokrywy. 4 Zainstalować nowe sito i nową uszczelkę samouszczelniającą w pokrywie i założyć pokrywę na głowicę filtra. Zachować ostrożność! Upewnić się, czy otwarty koniec nowego sita jest skierowany w stronę głowicy filtra. 5 Upewnić się, czy nagwintowany adaptor (A1) jest zabezpieczony w głowicy filtra i czy głowica jest czysta. Pokryć uszczelkę (A2) nowego wkładu czystym olejem napędowym do silników wysokoprężnych. Zainstalować nowy wkład w głowicy filtra i dokręcać go, aż uszczelka zetknie się z głowicą filtra. Ręcznie (nie używać narzędzi do dokręcania) dokręcić wkład, wykonując 1 / 2 dalszego obrotu. Nie wolno stosować klucza objemkowego. 6 Po wymianie filtra paliwa, należy go odpowietrzyć, patrz strona 24. Zachować ostrożność! Ważne jest, aby używać tylko autentycznych części firmy Perkins. Użycie nieodpowiednich części mogłoby uszkodzić wtryskiwacze paliwa A W009 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

28 4 Jak odpowietrzać układ paliwowy Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Jeżeli do układu paliwa dostanie się powietrze, to przed ponownym rozruchem silnika musi ono być usunięte z układu. Powietrze może dostać się do układu, gdy:! Zbiornik paliwa został opróżniony w czasie normalnej eksploatacji maszyny.! Nisko-ciśnieniowe przewody dopływu paliwa są rozłączone.! Jakaś część nisko-ciśnieniowego układu paliwa przecieka podczas pracy silnika. Aby odpowietrzyć układ paliwowy, należy postępować następująco: 1 Poluzować korek wentylacyjny (A1) na górze głowicy filtra paliwa. 2 Pompować pompą zastrzykową (A2), aż paliwo, wolne od powietrza, zacznie wypływać z korka wentylacyjnego filtra. Dokręcić korek wentylacyjny. 4 Włączać kluczyk rozrusznika w 15 sekundowych odstępach, aż do momentu uruchomienia silnika. Jeżeli po krótkim czasie prawidłowej pracy silnik zatrzyma się lub jego praca będzie nierówna, należy sprawdzić, czy w układzie paliwa nie znajdują się pęcherzyki powietrza. Jeżeli układ paliwowy jest zapowietrzony - oznacza to prawdopodobieństwo wycieków w nisko-ciśnieniowym układzie. Przekręcić kluczyk zapłonowy silnika w położenie "WYŁ" ("OFF"), w celu zatrzymania silnika. Naprawić wyciek i powtórzyć procedurę. 2 A 1 W011/1 24 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

29 Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Jak wymieniać olej smarny silnika 4 1 Pracować silnikiem, aż się nagrzeje. 2 Wyłączyć silnik. 3 Pod miską olejową umieścić pojemnik o przybliżonej pojemności 30 litrów (6, 5 gal. ang) 32 kwarty USA. Odkręcić korek spustowy miski olejowej (A1) i jego uszczelkę i spuścić olej smarny z miski. Należy uważać, aby nie uszkodzić uszczelki samouszczelniającej. Zamocować korek spustowy i jego uszczelkę i dokręcić korek do momentu 68Nm (50 funt-siła stopa) 6, 9 kgf m. 4 Przekręcić uchwyt na górze korka wlewu (B2) w lewo, aby zwolnić zespół korka wlewu i olejowskazu z rury wlewowej. 5 Napełnić miskę olejową do poziomu "PEŁNA" ("FULL") znaku na olejowskazie (B1) czystym nowym olejem smarnym o właściwym gatunku, patrz "Specyfikacja oleju smarnego" na stronie Założyć zespół korka wlewu i olejowskazu i przekręcić uchwyt korka w prawo, aby dokręcić korek wlewu w rurze wlewowej. 7 Usunąć pojemnik z zużytym olejem smarnym spod spodu silnika. Ostrzeżenie! Usunąć zużyty olej smarny w przeznaczonym do tego miejscu i zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. 8 Uruchomić silnik i sprawdzić, czy olej smarny nie wycieka. Wyłączyć silnik. Po 15 minutach sprawdzić poziom oleju na olejowskazie i, o ile to konieczne, dolać więcej oleju smarnego do miski olejowej. Zachować ostrożność! Nie wolno napełniać miski powyżej oznakowania "PEŁNA" ("FULL") na olejowskazie. F u l l A d d 1 1 A W012 B 2 W013 Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

30 4 Jak wymieniać wkład filtra oleju smarnego Seria 1300 EDi Modele od WK do WS 1 Pod filtrem umieścić korytko do zbierania rozlanego oleju smarnego. 2 Dokładnie oczyścić zewnętrzne powierzchnie zespołu filtra. 3 Użyć klucz objemkowy, lub podobne narzędzie, do poluzowania wkładu filtra. Wyjąć i wyrzucić wkład. Upewnić się, czy adaptor (A1) jest zabezpieczony w głowicy filtra. Ostrzeżenie! Wyrzucić zużyty wkład i zużyty olej silnikowy w przeznaczonym do tego miejscu i zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. 4 Oczyścić wnętrze głowicy filtra. 5 Nasmarować czystym silnikowym olejem smarnym uszczelkę (A2) na górze wkładu. 6 Napełnić nowy wkład filtra czystym silnikowym olejem smarnym. Zainstalować nowy wkład i ręcznie go dokręcić, aż uszczelka zetknie się z głowicą filtra. Ręcznie (nie używać narzędzi do dokręcania) dokręcić wkład, wykonując 1 / 2 do 3 / 4 dalszego obrotu. 7 Upewnić się, czy w misie jest olej smarny. 8 Przekręcić kluczyk stacyjki w położenie "WŁ" ("ON") i uruchomić silnik. Uwagi: Silnika nie będzie można uruchomić i nie będzie on pracował, dopóki ciśnienie oleju nie będzie właściwe. Ciśnienie oleju pokazuje się na wskaźniku ciśnienia po zgaśnięciu światełka ostrzegawczego lub na odczycie miernika. Po uruchomieniu silnika sprawdzić, czy nie ma wycieków z filtra. Po 15 minutach sprawdzić poziom oleju na olejowskazie i, o ile to konieczne, dolać więcej oleju smarnego o właściwym gatunku do miski olejowej. 2 A W Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

31 Seria 1300 EDi Modele od WK do WS Filtr powietrza 4 Warunki środowiskowe w istotny sposób wpływają na częstotliwość wymaganego serwisu filtra powietrza. Wkład filtra musi być wyczyszczony lub wymieniony zgodnie z zaleceniami producenta. Wskaźnik ograniczenia Wskaźnik ograniczenia silników omawianego typu musi działać przy różnicy ciśnienia wynoszącej 635 mm (25 cali) skali wodnej. Wskaźnik ograniczenia zainstalowany jest na otworze wylotowym filtra powietrza lub pomiędzy filtrem powietrza i przewodem wlotowym rozgałęzionym. Wskaźnik ograniczenia musi być testowany zgodnie z zaleceniami producenta. Podręcznik dla użytkownika, TPD 1352Pol, wydanie 3

 • FirmaO nas
 • ReferencjeAktualnościKarieraElektroniczny obieg dokumentów
ProduktyCentrale wentylacyjne i klimatyzacyjneCentrale wentylacyjne i klimatyzacyjne VENTUS Compact - podwieszane Centrale kompaktowe TOP VENTUS Compact z pompa ciepła VENTUS Compact - stojące VENTUS VENTUS PRO VENTUS N-TYPE Węzły pompowe VOLCANO
 • WING PROWING
 • Program doboruClimaCADEH CADVTS BIMDo pobraniaCentrale wentylacyjne i klimatyzacyjneNagrzewnice wodneKurtyny powietrznePliki firmyREVIT BIMMateriały dodatkoweSerwisKontakt

  Excellence in simplicity

  Omówienie konserwacji zapobiegawczej - Supply Chain Management | Dynamics 365 | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

  Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

  Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 2 min

  W tym artykule wyjaśniono konserwację zapobiegawczą w module Zarządzanie składnikami majątku. Konserwacja zapobiegawcza to dyscyplina obejmująca planowane zadania konserwacyjne, na przykład regularne przeglądy, kalibrację i inspekcje. W module Zarządzanie składnikami majątku można tworzyć plany konserwacji i konfigurować je w aktywach i lokalizacjach czynności konserwacji. Można również ustawić serie czynności konserwacyjnych na czynnościach konserwacyjnych. Plany konserwacji dotyczące składników majątku są aktywne niezależnie od tego, gdzie jest zainstalowany składnik majątku. Plany konserwacji i serie czynności konserwacyjnych w lokalizacji czynności konserwacyjnych są aktywne dla składników majątku aktualnie zainstalowanych w danej lokalizacji. Zamiast konfigurować plany konserwacji dla składników majatku lub konfigurować serie w lokalizacjach czynności konserwacyjnych, można utworzyć serie czynności konserwacyjnych obejmujące wiele składników majątku, dla których należy wykonać powiązane typy zadań konserwacyjnych w tej samej procedurze pracy. Serie czynności konserwacyjnych stworzone ze składników majątki - zamiast stowrzone z lokalizacji czynności konserwacyjnych — oznacza, że można wybrać pewną liczbę składników majątku dla jednej serii czynności konserwacyjnych, które nie są zainstalowane w tej samej lokalizacji czynności konserwacyjnych.

  Plany konserwacji są używane do obsługi prewencyjnej i aktywnej konserwacji poszczególnych składników majątku. Serie czynności konserwacyjnych są używane do obsługi profilaktycznej grupy lub zbioru składników majątku. Plany konserwacji i serie czynności konserwacyjnych służą do generowania propozycji zleceń pracy. Propozycje zleceń pracy są zapisywane jako wiersze harmonogramu konserwacji, które można powiązać i przekształcić w zlecenia pracy.

  Poniższa ilustracja przedstawia przepływ pracy, tworząc plany konserwacji i serie czynności konserwacyjnych w celu utworzenia zleceń pracy dla składników majątku na podstawie tych planów konserwacji i serii czynności konserwacyjnych.

  Dodatkowe zasoby

  Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Frigidaire Ffht1713lq

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Frigidaire Ffht1713lq

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Frigidaire Ffht1713lq