Obsługa skanera sieciowego Ge Gld4500v

Obsługa skanera sieciowego GE GLD4500v jest łatwa i intuicyjna dzięki zaawansowanym funkcjom obrazowania. Pozwala ona na przechwytywanie obrazów w wysokiej rozdzielczości i tworzenie profesjonalnych dokumentów w różnych formatach. Skanowanie jest szybkie i bezproblemowe, dzięki wbudowanemu interfejsowi Ethernet i współpracy z oprogramowaniem do sterowania skanerem. Użytkownicy mogą tworzyć i edytować skany za pomocą różnych narzędzi, takich jak optymalizacja, korekcja barw, oddzielanie stron i wiele innych. Skaner sieciowy GE GLD4500v jest idealnym rozwiązaniem do tworzenia i przechowywania precyzyjnych dokumentów cyfrowych.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa skanera sieciowego Ge Gld4500v

Po podłączeniu skanera do komputera lub dodaniu nowego skanera do sieci domowej możesz zazwyczaj od razu rozpocząć skanowanie zdjęć i dokumentów. Jeśli skaner nie zainstaluje się automatycznie, oto instrukcje, aby urządzenie zaczęło działać.

Wybierz jedną z następujących sekcji lub opcję Pokaż wszystkie. Wybrana sekcja zostanie otwarta, aby pokazać więcej informacji na temat korzystania ze skanera.

W większości przypadków zainstalowanie skanera wymaga jedynie podłączenia go do urządzenia. Podłącz kabel USB skanera do dostępnego portu USB urządzenia i włącz skaner. Jeśli to nie zadziała, możesz zrobić to ręcznie. 

 1. Wybierz opcję Start  > Ustawienia  > Urządzenia > Drukarki i skanery lub użyj następującego przycisku. 
  Otwieranie ustawień skanerów & drukarki

 2. Wybierz pozycję Dodaj drukarkę lub skaner. Zaczekaj na znalezienie skanerów w pobliżu, wybierz ten, którego chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

Uwaga: Jeśli skaner jest dołączony do drukarki wielofunkcyjnej lub typu "wszystko w jednym", może być dostępna tylko nazwa drukarki. Aby wyświetlić skaner, w obszarze Drukarki & drukarkiwybierz zainstalowaną drukarkę, wybierz pozycję Zarządzaj , a następnie wybierz skaner.

Jeśli skaner jest włączony i połączony z siecią, system Windows powinien go znaleźć automatycznie. Dostępne skanery mogą obejmować wszystkie skanery w sieci, takie jak Bluetooth czy skanery bezprzewodowe lub skanery podłączone do innego urządzenia i udostępnione w sieci. Oto sposób, jak to zrobić ręcznie. 

Wybierz opcję Start  > Ustawienia  > Urządzenia > Drukarki i skanery lub użyj następującego przycisku.
Otwieranie ustawień skanerów & drukarki

Wybierz pozycję Dodaj drukarkę lub skaner. Zaczekaj na znalezienie skanerów w pobliżu, wybierz ten, którego chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

Jeśli skanera nie ma na liście, wybierz pozycję Drukarki, której szukam, nie ma na liście, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać ją ręcznie.

Uwagi: 

  Jeśli korzystasz z bezprzewodowych punktów dostępowych, wzmacniaczy sygnału lub kilku routerów bezprzewodowych z osobnymi SSID, aby znaleźć i zainstalować skaner, musi być on podłączony do tej samej sieci, co komputer.

  Jeśli masz nowy skaner bezprzewodowy, który nie został dodany do sieci domowej, przeczytaj instrukcje dostarczone ze skanerem i w witrynie producenta skanera, aby dowiedzieć się więcej i uzyskać najnowsze oprogramowanie skanera.

  Jeśli skaner jest dołączony do drukarki wielofunkcyjnej lub typu "wszystko w jednym", może być dostępna tylko nazwa drukarki. Aby wyświetlić skaner, w obszarze Drukarki & drukarkiwybierz zainstalowaną drukarkę, wybierz pozycję Zarządzaj , a następnie wybierz skaner.

  Do zainstalowania niektórych skanerów mogą być konieczne uprawnienia administratora.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy skaner jest zainstalowany, upewnij się, że skaner jest włączony, i użyj przycisku Otwórz ustawienia drukarki & skanerów lub wykonaj następujące czynności:

Wybierz pozycję > Ustawienia > Urządzenia >drukarki & skanery.
Otwieranie ustawień skanerów & drukarki

W obszarze Drukarki i urządzenia poszukaj skanera.

Po zainstalowaniu skanera użyj aplikacji Skanowanie Windows do skanowania obrazu lub dokumentu. Jak to zrobić:

Uwaga: Potrzebujesz zainstalować aplikację Skanowanie Windows? Aplikację można pobrać na stronie Microsoft Store.

Sprawdź, czy skaner jest włączony.

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz skanuj Windows , a następnie wybierz z wyników pozycję Skanuj.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Umieść element do zeskanowania wierzchem do dołu na płaskiej powierzchni skanera i zamknij pokrywę.

Umieść element do zeskanowania w podajniku dokumentów skanera.

Na stronie skanowania wykonaj następujące czynności:

W obszarze Skaner wybierz skaner, którego chcesz użyć.

W obszarze Źródło wybierz lokalizację, z której chcesz skanować.

W obszarze Typ pliku wybierz typ pliku, którego chcesz użyć do zapisania skanu. Na przykład można zapisać plik w różnych formatach plików, takich jak JPEG, mapa bitowa i PNG.

Wybierz Pokaż więcej , aby wyświetlić opcje Zapisz plik w.

W obszarze Zapisz plik wprzejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać skan.

Wybierz przycisk Skanuj w dolnej części ekranu, aby zeskanować dokument lub obraz.

Po zakończeniu skanowania wybierz pozycję Wyświetl, aby wyświetlić zeskanowany plik przed jego zapisaniem, lub wybierz   pozycję Zamknij, aby go zapisać. Zeskanowany dokument lub obraz można edytować w podglądzie wyświetlanym po wybraniu przycisku Wyświetl.

Aby znaleźć wcześniej zapisany skan, wybierz Eksploratora plików z paska zadań, a następnie lokalizację, w której zostały zapisane zeskanowane pliki. 

Jeśli żadna z tych instrukcji nie rozwiązała problemu ze skanerem, może występować problem z samym skanerem. Aby uzyskać konkretne informacje dotyczące rozwiązywania problemów, odwiedź witrynę internetową producenta skanera. 

Model wycofany. Ta strona nie jest już aktualizowana.

Mogę drukować, ale nie mogę skanować za pośrednictwem sieci. (Windows)

Prawdopodobnie ustawienie sieci dla sterownika skanera jest nieprawidłowe.
Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności:

Aby skorzystać z funkcji skanowania za pośrednictwem sieci, należy skonfigurować urządzenie Brother do pracy w środowisku sieciowym peer-to-peer. Funkcja skanowania sieciowego nie działa we współdzielonym środowisku sieciowym.

Krok 1: Sprawdź adres IP Twojego urządzenia Brother

 1. Naciśnij przycisk Menu lub Menu/Set na Twoim urządzeniu Brother i wybierz opcję Sieć lub LAN.
 2. Wybierz kolejno TCP/IP => Adres IP
  (W przypadku urządzenia bezprzewodowego: wybierz opcję Sieć lub LAN => WLAN lub Wired LAN (Przewodowa sieć LAN) => TCP/IP => Adres IP)

Krok 2: Ustaw adres IP w sterowniku skanera

UWAGA: Kroki mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.

 • Użytkownicy systemu Windows XP:
  Kliknij Start => Panel sterowania => Drukarki i inny sprzęt => Skanery i aparaty fotograficzne. Użytkownicy systemu Windows Vista:
  Kliknij Start => Panel sterowania => Sprzęt i dźwięk => Skanery i aparaty fotograficzne. Użytkownicy systemu Windows 7:
  Kliknij Start i w polu wyszukiwania wpisz „skan”. Następnie kliknij opcję Wyświetl skanery i aparaty fotograficzne.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę skanera dla Twojego urządzenia i wybierz opcję Właściwości.
  (Użytkownicy systemu Windows 7: Wybierz skaner i kliknij Właściwości. Jeśli pojawi się ekran Kontrola konta użytkownika, kliknij Tak. )

  Jeśli nie możesz odnaleźć ikony skanera, sterownik skanera nie został zainstalowany. Przejdź do działu Pliki do pobrania i pobierz oraz zainstaluj najnowszy sterownik skanera.

  Użytkownicy systemu Windows 7:

 • Kliknij kartę Ustawienia sieciowe i wybierz opcję Określ urządzenie według adresu.
 • Wprowadź adres IP, który potwierdzono w Kroku 1 i kliknij OK.


 • Jeśli wystąpi konflikt adresu IP, skonsultuj się z administratorem sieci, aby uzyskać poprawny adres IP.

  Krok 3: Sprawdź ustawienia zapory

  Sprawdź ustawienia zapory w komputerze. Jeśli w Twoim komputerze aktywna jest zapora ogniowa, może ona odrzucać połączenia sieciowe, które są konieczne do poprawnego działania oprogramowania do skanowania w sieci. Wyłącz zaporę w komputerze i ponownie użyj funkcji skanowania sieciowego.
  Jeśli funkcja działa poprawnie po wyłączeniu zapory, oznacza to, że zapora w komputerze odrzuca niezbędne połączenia sieciowe. W takim przypadku firma Brother zaleca wyłączenie zapory ogniowej w komputerze za każdym razem, gdy chcesz użyć funkcji skanowania sieciowego za pomocą przycisku skanowania, lub pozostawienie jej aktywnej i wprowadzenie dodatkowych ustawień.

  > Informacje na temat wyłączania zapory lub pozostawienia jej aktywnej znajdują się w pytaniu FAQ: Jak zmienić ustawienia zapory ogniowej (system Windows)

  Powiązane modele

  DCP-7010, DCP-7025, DCP-8040, DCP-8045D, MFC-3240C, MFC-3320CN, MFC-410CN, MFC-425CN, MFC-5440CN, MFC-5460CN, MFC-7225N, MFC-7420, MFC-7820N, MFC-8220, MFC-8420, MFC-8440, MFC-8840D, MFC-8840DN, MFC-9420CN

  Opinie dotyczące treści

  Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny, Elizówka 65A, 21-003 Ciecierzyn, woj. lubelskie, tel. 081 7568810, faks 081 7563941.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www. arimr. gov. pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna - Agencja płatnicza.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II. 1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa trzech cyfrowych kopiarek laserowych czarno-białych z funkcją drukowania sieciowego oraz z funkcją skanera sieciowego oraz objęcie ich obsługą serwisową dla Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

  II. 2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 000 euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dalej zwanej Ustawą. Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Ustawy.2. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa i wniesienie cyfrowej kopiarki laserowej czarno-białej z funkcją drukowania sieciowego oraz z funkcją skanera sieciowego przygotowanej do pracy oraz objęcie serwisem sprzętu do-w lokalizacji-ach Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ w ilości 3 sztuk.Sprzęt - cyfrowe kopiarki laserowe czarno - białe z funkcją drukowania sieciowego oraz z funkcją skanera sieciowego określone w Rozdziale III punkt 5. SIWZ.Serwis - utrzymanie w stałej gotowości do druku Sprzętu -cyfrowych kopiarek określonych w Rozdziale III punkt 5. zgodnie z jego przeznaczeniem, przy zachowaniu jego parametrów technicznych zgodnych ze specyfikacją producenta m. in. przez usuwanie awarii Sprzętu w tym dostarczanie niezbędnych części zamiennych na koszt Wykonawcy oraz bieżące zaopatrzenie Sprzętu w materiały eksploatacyjne -toner, bęben, fuser do samodzielnej wymiany przez użytkownika na koszt Wykonawcy w okresie świadczenia usługi, tj. przez 48 m-cy licząc od daty dostawy, za co Zamawiający będzie wnosił wykonawcy opłatę okresową. Wykonawca musi mieć autoryzację na sprzedaż i Serwis zamawianego Sprzętu -określony w Rozdziale III punkt 5. 2.. Zamawiający dopuszcza możliwość posiadania autoryzacji na serwis Sprzętu i wykonywania serwisu przez co najmniej jednego z wykonawców występujących wspólnie lub przez wskazanego podwykonawcę.Dni robocze - okres w godzinach 8:30 - 15:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracyZastępcze urządzenie - urządzenie o parametrach nie gorszych do Sprzętu.3. Dostawa, wniesienie i uruchomienie Sprzętu musi nastąpić do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.4. Dostawa Sprzętu musi odbyć się do lokalizacji Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy w godzinach 08:30 - 15:00 poniedziałek -piątek. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsc dostaw Sprzętu wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ w obrębie woj. Lubelskiego, nie później jednak niż trzy dni po podpisaniu umowy Wykonawca rozpocznie dostawy po ostatecznej deklaracji miejsc dostaw lubpo upłynięciu trzech dni od podpisania umowy.5. Rzeczowy i ilościowy zakres zamówienia:5. Wymagane parametry techniczne cyfrowej czarno-białej kopiarki laserowejz funkcją drukowania sieciowego oraz z funkcją skanera sieciowego, będącej przedmiotem zamówienia:5. Prędkość skanowania, kopiowania, drukowania: nie mniej niż 75 kopii-minutę.5. 2. Format kopii minimum: od A5 do A3.5. 3. Obsługa papieru o gramaturze minimum od 60 do 200 g-m2 z wszystkich podajników.5. 4. Obsługa papieru o gramaturze 216 g-m2.5. 5. Łączna pojemność podajników (bez podajnika ręcznego) minimum 4600 arkuszy A4 o gramaturze 75 g-m2.5. 6. Taca odbiorcza min. 2000 arkuszy.5. 7. Zmniejszenie/powiększenie: min. 25-400%.5. 8. Rozdzielczość drukowania - 1200 x 1200 dpi.5. 9. Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów o pojemności min. 100 ark.o gramaturze 75 g-m2.5. 10. Czas wydruku pierwszej strony poniżej 4 sekund.5. 11. Drukowanie sieciowe dwustronne.5. 12. Dostęp do urządzenia na hasło z możliwością monitorowania ilości wykonanych kopii/wydruków przez poszczególnych użytkowników.5. 13. Możliwość utworzenia min 500 kont dla użytkowników.5. 14. Bezpieczne drukowanie -wydruk poufny, zaszyfrowana transmisja danych.5. 15. Dysk twardy min 80 GB.5. 16. Pamięć 512 MB.5. 17. Języki drukowania: PCL 6-PCL 5e; emulacja PostScript 3.5. 18. Automatyczne rozpoznawanie formatu papieru.5. 19. Ekran dotykowy z obsługą języka polskiego z graficznym interfejsem.5. 20. Skanowanie do pliku w formacie PDF przeszukiwalny-bez limitu licencji.5. 21. Skanowanie sieciowe z szyby i ADF - kolorowe, dwustronne.5. 22. Skanowanie do pliku PDF.5. 23. Skanowanie do sieciowego serwera pliku, skanowanie do e-maila.5. 24. Zdalne zarządzanie i monitorowanie urządzenia poprzez sieć LAN.5. 25. Materiały eksploatacyjne: toner, bęben, fuser do samodzielnej wymiany przez użytkownika.5. 26. Funkcje wykończenia prac: zszywanie jedno- i wielopunktowe, zszywanie min 50 arkuszy, dziurkowanie dwuotworowe.5. 27. Dodatkowe materiały eksploatacyjne, które wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem: zszywki do urządzeń w ilości nie mniejszej niż 15 000 sztuk do każdej kopiarki, razem nie mniej niż 45 000 sztuk.5. Warunki Serwisu Sprzętu:5. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać urządzenia określone w rozdziale III punkt 5. 1 SIWZ w stanie przydatnym do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, przy zachowaniu jego parametrów technicznych zgodnych ze specyfikacją producenta, przez okres 48 miesięcy od daty dostawy Sprzętu.5. Do obowiązków Wykonawcy w ramach opłaty okresowej należy usuwanie awarii Sprzętu, dostarczanie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (czarny toner, bęben, fuser) oraz niezbędnych części zamiennych na własny koszt.5. Do obowiązków Wykonawcy nie należy dostarczanie papieru oraz zszywek. Zamawiający używa papieru o następującej jakości: od 60 do 216 g-m2, białość 161 dpi oraz 146 dpi. Wykonawca oświadcza, że jest to papier właściwy do zaoferowanego Sprzętu.5. Wykonawca w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia przybędzie do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego i podejmie czynności mające na celu usunięcie usterek. Zgłoszenia do Wykonawcy mogą być dokonywane pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą. Zamawiający obowiązany jest zapewnić Wykonawcy dostęp w Dni robocze do Sprzętu w celu realizacji czynności objętych umową/zamówieniem.5. Obsługa serwisowa Sprzętu może być dokonywana wyłącznie przez Wykonawcę, który ma autoryzację na sprzedaż i serwis zamawianego Sprzętu.5. W razie nie usunięcia usterek Sprzętu w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia, Wykonawca dostarczy zastępcze urządzenie najpóźniej czwartego dnia po dniu zgłoszenia na okres wykonywania naprawy.5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w postaci opłaty miesięcznej. Opłatata obliczana będzie jako iloczyn liczby wykonanych kopii przy użyciu Sprzętu oraz stawki za jedną kopię, określonej w ofercie.5. W celu ustalenia opłaty miesięcznej Wykonawca będzie odczytywać stan licznika Sprzętu najpóźniej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca w obecności pracownika Zamawiającego. Odczyt stanu licznika będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.5. Odbiory zamówionego przez Zamawiającego Sprzętu (wraz z materiałami eksploatacyjnymi), zostaną potwierdzone w formie protokołów odbioru podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu stron i sporządzonych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Protokoły odbioru stwierdzające prawidłowe wykonanie umowy, stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT.6. Zamawiający odmówi odbioru części lub całości zamówionego Sprzętu (lub/i materiałów eksploatacyjnych), sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Sprzęt (wraz z materiałami eksploatacyjnymi):6. są niezgodne z zamówieniem lub nie są kompletne;6. posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia;6. posiadają ślady uprzedniej eksploatacji;6. posiadają inne istotne wady obniżające ich wartość lub uniemożliwiające włączenie ich do normalnej eksploatacji.Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin dostarczenia Sprzętu/materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych, wolnych od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na Sprzęt na okres nie krótszy niż 48 miesięcy. Termin w stosunku do przedmiotu sprzedaży biegnie od daty protokolarnego przejęcia.8. Inne zobowiązania Wykonawcy:8. Przestrzeganie przepisów p. pożarowych i bhp podczas wykonywania prac.8. Odpowiedzialność materialna za szkody powstałe w budynku i jego składnikach ruchomych podczas wykonywania prac.8. Utrzymywanie stałego kontaktu ze wskazanym (załącznik nr 3 do Umowy) przez Zamawiającego przedstawicielem w sposób wzajemnie uzgodniony, w tym zgłaszanie wszelkich uszkodzeń i awarii stwierdzonych podczas prac.9. Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.. 4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30. 00. 00 - Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego50. 31. pl/Uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-maszyn-biurowych">Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych30. 13 - Wkłady drukujące30. pl/Rozny-sprzet-i-artykuly-biurowe">Różny sprzęt i artykuły biurowe. 6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III. 1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: nie wymagane

  III. 2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III. 2) Wiedza i doświadczenie

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawy o wartości 150 000 zł brutto z czego co najmniej jedną dostawę na kwotę 60 000 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji potwierdzających należyte wykonanie zamówienia

 • III. 3) Potencjał techniczny

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III. 4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 • III. 5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 • III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III. 1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III. 2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.
  • III. 3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III. 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III. 5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wykaz wykonanych dostaw o wartości 150 000 zł brutto z czego co najmniej jedną dostawę na kwotę 60 000 zł brutto w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (wzór zał. nr 6 do SIWZ).

 • III. 7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV. 1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV. 1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Elizówce k/ Lublina 65A, 21-003 Ciecierzyn, Budynek A, pokój 006A w godzinach 08:15 - 16:15. 4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11. 05. 2010 godzina 09:30, miejsce: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny Elizówka 65A k/Lublina 21-003 Ciecierzyn, Budynek B (I piętro) - Kancelaria - pokój 130B. 5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

  Obsługa skanera sieciowego Ge Gld4500v

  Bezpośredni link do pobrania Obsługa skanera sieciowego Ge Gld4500v

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Obsługa skanera sieciowego Ge Gld4500v