Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Bosch Professional Gst 12 V Li

Bosch Professional Gst 12 V Li to przydatne narzędzie do prac remontowych i naprawczych. Przeznaczone jest do szybkiego i bezpiecznego wykonywania prac wykończeniowych. Wyposażone jest w ergonomiczną rękojeść, która zapewnia wygodną pracę. Umożliwia precyzyjne i dokładne cięcie, wiercenie i szlifowanie. W zestawie znajduje się instrukcja obsługi, która zawiera informacje na temat projektowania, montażu i serwisowania narzędzia. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące dokładnego użytkowania i bezpieczeństwa. Dzięki odpowiednim instrukcjom użytkownik może w pełni wykorzystać możliwości narzędzia i korzystać z niego w bezpieczny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Bosch Professional Gst 12 V Li

Studia Licencjackie

Uczelnia prowadzi rekrutacje na studia licencjackie w Warszawie i Bielsku-Białej.

Kandydat ma możliwość wyboru formy studiowania: studia stacjonarnie lub studia niestacjonarnie w sposób standardowy lub wybrać od pierwszego dnia studiów Indywidualny Plan Nauczania (IPN).

Studia standardowe polegają na uczestnictwie w zajęciach od poniedziałku do piątku w formule stacjonarnej lub uczestnictwo w sesjach zjazdowych co 2 tygodnie (sobota-niedziela) na studiach niestacjonarnych. Uczelnia nie prowadzi długotrwałych, tygodniowych lub dwutygodniowych sesji zjazdowych dla studentów niestacjonarnych. 

WARSZAWA

Wyślij zgłoszenie rekrutacyjne licencjat 

BIELSKO-BIAŁA

Wyślij zgłoszenie rekrutacyjne

Studia Magisterskie

Uczelnia prowadzi rekrutację na studia magisterskie w Warszawie.
Kandydat ma możliwość wyboru jedną z dwóch form: standardową lub od pierwszego dnia studiów Indywidualny Plan Nauczania (IPN). Program studiów II stopnia jest kontynuacją programową studiów licencjackich.

Studia niestacjonarne standardowe polegają na uczestnictwie w zajęciach w sesjach zjazdowych co 2 tygodnie (sobota-niedziela). Uczelnia nie prowadzi długotrwałych, tygodniowych lub dwutygodniowych sesji zjazdowych dla studentów niestacjonarnych. 

Studia Podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe m. in. z obszarów:

  1. Integracja Sensoryczna
  2. Wychowanie Fizyczne
  3. Gimnastyka Korekcyjna
  4. Joga- Regeneracja i Relaksacja
  5. Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  6. Trener Personalny

Centrum Integracji Sensorycznej

Centrum Integracji Sensorycznej to instytucja kształcącą przyszłych terapeutów i diagnostów integracji sensorycznej. Znakomita kadra ekspercka z polski i zagranicy daje możliwość zdobycia ogromnej wiedzy z zakresu integracji sensorycznej. Realizujemy nowoczesny program studiów podyplomowych i kursów, którego autorzy są nieocenionymi praktykami w swojej dziedzinie.
Studia podyplomowe oraz kursy przeznaczone są dla osób posiadających pasję do pracy z dziećmi, są to m. pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wychowania fizycznego, fizjoterapeuci itp. Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość uzyskania kwalifikacji do pracy metodą integracji sensorycznej np. w przedszkolu, szkole czy też otwarcia własnego gabinetu SI. Podczas studiów uczestnicy zdobywają wiedzę nie tylko na auli wykładowej, ale przede wszystkim na zajęciach praktycznych, które odbywają się w specjalnie wyposażonych salach do integracji sensorycznej oraz pracowniach SI.
Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie: https://www. pl/

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Zobacz poniższy poradnik dla Electrolux EWS 126410 W. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

instrukcja obsługiPralkaEWS 106410 WEWS 126410 W

Strona: 2

Electrolux. Thinking of you.Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź nasząstronę internetową www. electrolux. comSPIS TREŚCIInformacje dotyczące bezpieczeństwa 2Opis urządzenia 4Panel sterowania 5Pierwsze użycie 8Dopasowanie ustawień 8Codzienna eksploatacja 8Przydatne rady i wskazówki 12Programy prania 13Parametry eksploatacyjne 17Konserwacja i czyszczenie 18Co zrobić, gdy… 21Dane techniczne 24Instalacja 24Podłączenie do sieci elektrycznej 27Ochrona środowiska 27Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszegopowiadomienia.INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAWażne! Instrukcję należy uważnieprzeczytać i zachować do wykorzystania wprzyszłości.• Urządzenie spełnia normy branżowe orazprzepisy prawne dotyczące bezpieczeń-stwa urządzeń gospodarstwa domowe-go. Jednakże jako producenci czujemysię zobowiązani do przedstawienia nastę-pujących wskazówek bezpieczeństwa.• Należy zachować niniejszą instrukcję ob-sługi wraz z urządzeniem, aby umożliwićw przyszłości sprawdzenie informacji. Wrazie sprzedaży lub przekazania urządze-nia innemu użytkownikowi, bądź w razieprzeprowadzki i pozostawienia go namiejscu, należy pamiętać o przekazaniunowemu użytkownikowi niniejszej instruk-cji, aby umożliwić mu zapoznanie się zfunkcjonowaniem urządzenia i zasadamibezpieczeństwa.• KONIECZNIE należy zapoznać się z nimiprzed instalacją urządzenia i przystąpie-niem do użytkowania.• Przed pierwszym uruchomieniem urzą-dzenia należy sprawdzić urządzenie podkątem ewentualnych uszkodzeń powsta-łych w transporcie. Nie wolno podłączaćuszkodzonego urządzenia do zasilania.W przypadku uszkodzenia elementówurządzenia należy skontaktować się z do-stawcą.• Jeśli urządzenie zostało dostarczonepodczas miesięcy zimowych przy ujem-nych temperaturach: Przed pierwszymużyciem należy przechowywać pralkę wtemperaturze pokojowej przez 24 godzi-ny.OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA• Ze względów bezpieczeństwa zabraniasię dokonywania jakichkolwiek modyfika-cji lub zmian konstrukcyjnych w urządze-niu.• Podczas prania w wysokich temperatu-rach drzwi pralki mogą się nagrzewać.Nie wolno ich dotykać!• Należy upewnić się, czy zwierzęta domo-we nie weszły do bębna. W tym celu na-leży przed użyciem sprawdzić zawartośćbębna.• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamie-nie lub inne twarde lub ostre przedmiotymogą spowodować znaczne uszkodze-nie i nie wolno ich wkładać do urządze-nia.• Używać tylko zalecanych ilości środkazmiękczającego tkaniny i detergentu.Użycie zbyt dużych ilości może spowo-dować uszkodzenie tkanin. Informacje oodpowiednich ilościach środków piorą-cych znajdują się w zaleceniach produ-centa.• Małe rzeczy, takie jak skarpetki, sznuro-wadła, paski itp. należy włożyć do spe-cjalnej torebki lub poszewki na poduszkę,ponieważ mogą się one dostać do wnę-trza pralki.2 electrolux

Strona: 3

• Nie należy prać w pralce ubrań z fiszbina-mi, materiałów o nieobszytych lub roz-dartych brzegach.• Po zakończeniu prania, czyszczenia ikonserwacji należy zawsze odłączaćurządzenie od źródła zasilania i zamknąćdopływ wody.• W żadnym wypadku nie wolno podejmo-wać samodzielnych prób naprawy. Na-prawy wykonywane przez osoby niedo-świadczone mogą spowodować obraże-nia lub wadliwe działanie urządzenia. Na-leży skontaktować się z lokalnym punk-tem serwisowym. Należy zawsze doma-gać się użycia oryginalnych części za-miennych.INSTALACJA• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachowaćostrożność przy jego przenoszeniu.• Podczas rozpakowywania należy spraw-dzić, czy pralka nie została uszkodzona.W przypadku wątpliwości nie należy uru-chamiać pralki, lecz skontaktować się zserwisem.• Przed włączeniem pralki należy usunąćwszystkie materiały opakowaniowe iwszystkie blokady założone na czastransportu. W przeciwnym wypadku mo-że dojść do poważnego uszkodzeniapralki i ubrań. Patrz stosowny rozdział winstrukcji obsługi.• Po zainstalowaniu pralki należy spraw-dzić, czy nie stoi na wężu dopływowymlub wężu odpływowym, oraz czy blat nieprzycisnął przewodu zasilającego dościany.• Jeśli urządzenie zostanie postawione namiękkiej wykładzinie, należy za pomocąnóżek wyregulować wysokość w takisposób, aby zapewnić swobodną cyrku-lację powietrza pod urządzeniem.• Po zainstalowaniu należy się upewnić, żewęże i ich podłączenia są szczelne.• Jeśli urządzenie jest instalowane w miejs-cu narażonym na temperatury poniżej ze-ra, należy przeczytać rozdział "Niebezpie-czeństwo zamarznięcia wody".• Wszelkie prace hydrauliczne wymaganew celu zainstalowania urządzenia powin-ny być wykonywane przez wykwalifiko-wanego hydraulika albo inną kompetent-ną osobę.• Wszelkie prace elektryczne związane zinstalacją urządzenia powinny być prze-prowadzone przez uprawnionego elektry-ka lub inną kompetentną osobę.EKSPLOATACJA• Pralka jest przeznaczona do użytku wgospodarstwie domowym. Urządzenienależy używać zgodnie z przeznacze-niem.• Prać można jedynie tkaniny nadające siędo prania w pralce. Przestrzegać zaleceńproducenta odzieży umieszczonych nametkach.• Pralki nie należy przeładowywać. Patrz"Tabela programów".• Przed rozpoczęciem prania należy opró-żnić wszystkie kieszenie i zapiąć wszyst-kie guziki oraz zamki błyskawiczne. Nienależy prać wystrzępionych lub podar-tych ubrań. Przed praniem należy zapraćplamy z farby, tuszu, rdzy i trawy. W pral-ce NIE WOLNO prać biustonoszy z fiszbi-nami.• Ubrania, które miały kontakt z lotnymi po-chodnymi ropy naftowej nie powinny byćprane w pralce automatycznej. W przy-padku użycia lotnych płynów do czy-szczenia należy usunąć je z ubraniaprzed umieszczeniem ich w pralce.• Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdkaciągnąc za przewód; należy zawszechwycić za samą wtyczkę.• Nigdy nie należy używać pralki, jeśli prze-wód zasilający, panel sterowania, blat lubpodstawa są uszkodzone w taki sposób,że widoczne jest wnętrze pralki.BEZPIECZEŃSTWO DZIECI• To urządzenie nie jest przeznaczone doużytku przez osoby (w tym dzieci) o ogra-niczonych zdolnościach fizycznych, sen-sorycznych czy umysłowych, a także nie-posiadające wiedzy lub doświadczenia wużytkowaniu tego typu urządzeń, chyba,że będą one nadzorowane lub zostanąpoinstruowane w zakresie korzystania ztego urządzenia przez osobę odpowie-dzialną za ich bezpieczeństwo.• Dzieci należy dopilnować, aby nie miałystyczności z urządzeniem.• Elementy opakowania (np. folia, styro-pian) mogą stanowić zagrożenie dla dzie-electrolux 3

Strona: 4

ci – niebezpieczeństwo uduszenia się!Należy je trzymać w miejscu niedostęp-nym dla dzieci.• Wszystkie detergenty należy przechowy-wać w miejscu niedostępnym dla dzieci.•Należy upewnić się, że dzieci lub zwierzę-ta domowe nie weszły do bębna. Urzą-dzenie posiada specjalne zabezpieczenieprzed zamknięciem się dzieci lub zwierzątw bębnie. Aby uruchomić to zabezpie-czenie, należy obrócić (bez naciskania)trzpień znajdujący się wewnątrz drzwi wkierunku zgodnym z ruchem wskazówekzegara, aż nacięcie znajdzie się w poło-żeniu poziomym. Można w tym celu użyćmonety. Aby wyłączyć zabezpieczenieoraz przywrócić możliwość zamknięciadrzwi, należy obrócić trzpień w kierunkuprzeciwnym do ruchu wskazówek zega-ra, aż nacięcie znajdzie się w położeniupionowym.OPIS URZĄDZENIAZakupione przez Państwa urządzenie spełnia wszystkie nowoczesne wymagania zwią-zane z efektywnym praniem przy jednoczesnym niskim zużyciu wody, energii i deter-gentów. Nowy system piorący pozwala na całkowite wykorzystanie detergentu orazznacznie zmniejsza zużycie wody oraz energii.451 2361 Szuflada na detergenty2 Panel sterowania3 Uchwyt otwierania drzwi4 Tabliczka znamionowa5 Pompa opróżniająca6 Regulowane nóżki4 electrolux

Strona: 5

SZUFLADA NA DETERGENTYKomora na detergenty wykorzystywanew praniu wstępnym i fazie namaczania lubdo usuwania plam podczas fazy odplamia-nia (jeżeli dotyczy). Detergent do praniawstępnego jest dozowany na początkuprogramu prania. Odplamiacz jest dozowa-ny w fazie odplamiania.Komora na detergent w proszku lub pły-nie wykorzystywany do prania zasadnicze-go. W przypadku korzystania z płynnegodetergentu należy go wlać do komory tużprzed rozpoczęciem programu.Komora na dodatkowe środki w płynie(płyn zmiękczający, krochmal).Należy przestrzegać zaleceń producentaśrodka dotyczących jego dozowania i nieprzekraczać poziomu "MAX" zaznaczone-go w szufladzie na detergenty. Płyn zmięk-czający lub krochmal należy dodać do ko-mory przed rozpoczęciem programu pra-PANEL STEROWANIAPoniżej znajduje się rysunek panelu sterowania. Przedstawia on pokrętło wyboru pro-gramów, przyciski, kontrolki oraz wyświetlacz. Oznaczone zostały one odpowiednimicyframi na kolejnych stronach.1 2 4 5 6 7 8 9 101 Pokrętło wyboru programów2 Przycisk TEMPERATURA (Temp. )3 Przycisk ZMNIEJSZANIE PRĘDKOŚCIWIROWANIA (Wirowanie)4 Przycisk PRANIE WSTĘPNE (Praniewstępne)5 Przycisk DODATKOWE PŁUKANIE(Dodatkowe płukanie)6 Przycisk OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIAPROGRAMU (Opóźniony start)electrolux 5

Strona: 6

7 Wskazanie8 Przycisk START/PAUZA (Start/Pauza)9 Kontrolka DRZWI ZABLOKOWANE10 Przyciski KONTROLA CZASUPOKRĘTŁO WYBORU PROGRAMÓWSłuży do włączenia/wyłączenia urządzenia i/lub do wyboru programu.TEMPERATURATen przycisk służy do podwyższania lubobniżania temperatury prania.ZMNIEJSZENIE PRĘDKOŚCIWIROWANIAZa pomocą tego przycisku można zmienićprędkość wirowania dla wybranego progra-mu lub ustawić opcje "Stop z wodą" lub"Bez wirowania".STOP Z WODĄPo wybraniu tej funkcji woda z ostatniegopłukania nie jest odprowadzana co zapo-biega wygnieceniu prania. Przed otwarciemdrzwi należy odpompować wodę. W celuodpompowania wody należy przeczytać in-formacje podane w rozdziale "Po zakończe-niu programu".BEZ WIROWANIAWybranie tej opcji spowoduje pominięciewszystkich faz wirowania (pralka jedynieodpompuje wodę), aby nie pognieść bieliz-ny. Zalecane w przypadku bardzo delikat-nych tkanin. W niektórych programach płu-kanie jest wykonywane z większą ilościąwody.PRANIE WSTĘPNEWybranie tej opcji powoduje, że pralka wy-kona cykl prania wstępnego przed rozpo-częciem prania zasadniczego. Czas praniazostanie wydłużony. Opcja ta jest zalecanadla mocno zabrudzonych rzeczy.DODATKOWE PŁUKANIETo urządzenie zaprojektowano z myślą ooszczędności energii. Opcję tę należy wy-brać, jeśli konieczne jest płukanie prania wwiększej ilości wody (Dodatkowe płukanie).Pralka wykona dodatkowe cykle płukania.Opcja ta jest szczególnie polecana dlaosób, które są uczulone na detergenty orazdo prania w bardzo miękkiej wodzie.OPÓŹNIONE URUCHOMIENIERozpoczęcie programu prania można opó-źnić w zakresie od 30 min - 60 min - 90min, 2 godziny, a następnie co godzinę ażdo maks. 20 godzin za pomocą naciśnięciatego przycisku.START/PAUZATen przycisk umożliwia przerwanie wybra-nego programu.TIME MANAGERPrzyciski te umożliwiają dostosowanie cza-su trwania programu automatycznie zasu-gerowanego przez urządzenie.KONTROLKA "DRZWIZABLOKOWANE"Kontrolka 9 zapala się po rozpoczęciu pro-gramu i wskazuje, czy można otworzyćdrzwi:• kontrolka włączona: nie można otworzyćdrzwi. Pralka pracuje lub zatrzymała się zwodą pozostającą w bębnie.• kontrolka wyłączona: można otworzyćdrzwi. Program został zakończony lubwoda została odpompowana.• kontrolka pulsuje: drzwi się otwierają6 electrolux

Strona: 7

WYŚWIETLACZ7. 4 7. 5 7. 17. 3 7. 2Wyświetlacz pokazuje następujące informa-cje:7. 1:• Czas trwania wybranego programuPo wybraniu programu na wyświetlaczupokazywany jest czas trwania programuw godzinach i minutach (na przykład). Czas trwania programu jest obli-czany automatycznie na podstawie mak-symalnego ciężaru prania, jaki zaleca siędla każdego rodzaju tkaniny. Po rozpo-częciu programu pozostały czas jest ak-tualizowany co minutę.• Opóźnione rozpoczęcie programuCzas opóźnienia ustawiony za pomocąodpowiedniego przycisku pojawi się nawyświetlaczu na kilka sekund, a następ-nie ponownie pojawi się komunikat o dłu-gości wybranego programu.• Kody alarmoweW razie problemów z działaniem urządze-nia mogą być wyświetlane kody alarmo-we, np. (patrz rozdział „Rozwiązy-wanie problemów”).• Nieprawidłowy wybór opcjiW przypadku wybrania opcji niezgodnej zwybranym programem przez kilka se-kund w dolnej części wyświetlacza poja-wi się komunikat Err i zacznie migaćczerwona kontrolka przycisku 8.• Koniec programuPo zakończeniu programu na wyświetla-czu widoczne są trzy migające cyfry zero.Po zgaśnięciu kontrolki 9 oraz kontrolkiprzycisku 8 można otworzyć drzwi.7. 2: Ikony faz programu prania• Pranie zasadnicze• Płukania• Odpompowanie• WirowaniePo wybraniu programu prania, w dolnejczęści wyświetlacza pojawią się ikony po-szczególnych faz programu prania tworzą-cych wybrany program. Po naciśnięciuprzycisku 8 pozostaje zapalona tylko ikonabieżącej fazy programu.7. 3: Faza podgrzewaniaPodczas cyklu prania na wyświetlaczu poja-wi się ikona temperatury, co oznacza, żeurządzenie rozpoczęło podgrzewanie wodyw bębnie.7. 4: Ikony stopni zabrudzenia• Intensywne• Normalne• Codzienne• Lekkie• Szybkie• Super szybkie• Odświeżanie• Super odświeżanieW trakcie wybierania programu na wyświet-laczu pojawi się ikona wskazująca stopieńzabrudzenia prania automatycznie sugero-wany przez pralkę.7. 5: Zabezpieczenie przed uruchomie-niem przez dzieci (patrz rozdział „Za-bezpieczenie przed uruchomieniem przezdzieci”).electrolux 7

Strona: 8

TABELA SYMBOLIPokrętło wyboru programów= Programy z kontrolą czasu= Namaczanie= Płukanie= Odpompowanie= WirowaniePrzyciski i kontrolki opcji= Pranie w zimnej wodzie= Bez wirowania= Stop z wodą= Drzwi zablokowane= Blokada uruchomienia+ / - = Przyciski kontroli czasuPIERWSZE UŻYCIE• Upewnić się, czy podłączenia elek-tryczne i wodne zostały wykonanezgodne z instrukcją instalacji.• Upewnić się, czy bęben jest pusty.• Wlać 2 litry wody do komory praniazasadniczego w szufladzie na de-tergenty, aby uruchomić zawór EKO.Następnie wybrać program dla tka-nin bawełnianych w najwyższej tem-peraturze bez wkładania ubrań dopralki, aby usunąć z bębna i zbiorni-ka pozostałości z procesu produkcji.Wsypać 1/2 dawki detergentu dokomory prania zasadniczego i włą-czyć pralkę.DOPASOWANIE USTAWIEŃSYGNAŁY AKUSTYCZNEPralka została wyposażona w moduł emitu-jący sygnały akustyczne. Dźwiękiem sygna-lizowane są następujące operacje:• po zakończeniu cyklu• wystąpienie błędu.Jednoczesne naciśnięcie przycisków 4 i 5przez około 6 sekund pozwala wyłączyćsygnał akustyczny (z wyjątkiem sytuacji, wktórych pojawiają się problem eksploatacji).Po ponownym wciśnięciu tych dwóch przy-cisków sygnał zostaje przywrócony.BLOKADA URUCHOMIENIA PRZEZDZIECINiniejsza pralka umożliwia pozostawienie jejbez nadzoru, bez obawy o ryzyko obrażeńciała u dzieci lub uszkodzenie pralki. Funk-cja ta jest również aktywna, gdy pralka niepracuje.Istnieją dwa sposoby włączenia tej funkcji:1. Przed naciśnięciem przycisku 8: nie bę-dzie możliwe uruchomienie urządzenia.2. Po naciśnięciu przycisku 8: nie będziemożliwa zmiana programu ani opcji.Aby włączyć lub wyłączyć tę opcję, należyjednocześnie nacisnąć i przytrzymać przezokoło 6 sekund przyciski 5 i 6, aż pojawi sięlub zniknie ikona.CODZIENNA EKSPLOATACJAZaładowanie praniaDrzwi należy otwierać ostrożnie, delikatniepociągając za uchwyt. Pranie należy wkła-dać do bębna pojedynczo, jednocześnieuważając, aby nie było zbite. Zamknąćdrzwi.Upewnić się, że nie doszło do przytrzaśnię-cia prania między drzwiami a uszczelką.Mogłoby to skutkować wyciekiem wody lubuszkodzeniem pranych rzeczy.8 electrolux

Strona: 9

Odmierzyć ilość detergentu i płynuzmiękczającegoMaksymalnie wysunąć szufladę na deter-genty. Wsypać odpowiednio odmierzonąilość detergentu do komory prania zasadni-czego lub do odpowiedniej komory, je-żeli wymaga tego dany program/opcja (wię-cej szczegółów w rozdziale "Szuflada nadetergenty").Można również dodać płyn zmiękczającydo tkanin do komory oznaczonej (nieprzekraczać znaku "MAX" w szufladzie).Delikatnie zamknąć szufladę.WYBRAĆ ŻĄDANY PROGRAM ZAPOMOCĄ POKRĘTŁA WYBORUPROGRAMÓW (1)Ustawić pokrętło wyboru programów zgod-nie z wybranym programem. Pralka zapro-ponuje temperaturę i automatycznie dobie-rze maksymalną prędkość wirowania prze-widzianą dla wybranego programu. Możnazmienić te wartości przy pomocy odpo-wiednich przycisków. Zacznie migać zielo-na lampka przycisku 8.Pokrętło wyboru programów można obra-cać zarówno w kierunku zgodnym z ru-chem wskazówek zegara, jak i w kierunkuprzeciwnym. Ustawić pokrętło w położeniu, aby anulować program / wyłączyćurządzenie.Po zakończeniu programu pokrętło wy-boru programów należy z powrotemustawić na, aby wyłączyć urządze-nie.Uwaga! Jeśli podczas pracyurządzenia pokrętło wyboruprogramów zostanie ustawione na innyprogram, czerwona lampka przycisku8 zaświeci się 3 razy, a nawyświetlaczu pojawi się komunikat Err,sygnalizujący niewłaściwe ustawienie.Pralka nie wykona nowego programu.PRZYCISKI OPCJI PROGRAMÓWW zależności od wybranego programumożna ustawiać jednocześnie różne funk-cje. Należy je wybrać po ustawieniu żąda-nego programu, ale przed wciśnięciemprzycisku 8.USTAWIĆ TEMPERATURĘ ZAPOMOCĄ PRZYCISKU 2Podczas wybierania programu urządzenieautomatycznie zasugeruje maksymalnątemperaturę dla danego programu.Nacisnąć kilka razy ten przycisk, aby zwięk-szyć lub zmniejszyć temperaturę, w przy-padku, gdy pranie ma być wykonane w in-nej temperaturze.ZMNIEJSZANIE PRĘDKOŚCIWIROWANIA PRZYCISKIEM 3prędkość wirowania dla danego programu.Nacisnąć przycisk 3 kilkakrotnie, aby zmie-nić prędkość wirowania, jeśli pranie mazostać odwirowane z inną prędkością. Za-pali się odpowiednia kontrolka.electrolux 9

Strona: 10

WYBÓR DOSTĘPNYCH OPCJIPRZYCISKAMI 3, 4 LUB 5W zależności od wybranego programu,przed naciśnięciem przycisku 8 można us-tawić jednocześnie różne funkcje. W mo-mencie wybrania danej opcji zapali się od-powiednia kontrolka.W przypadku wybrania niewłaściwej funkcji,3 razy mignie czerwona kontrolka przyci-sku 8 i przez kilka sekund na wyświetlaczuwidoczny będzie komunikat Err.Informacje dotyczące możliwości uru-chomienia poszczególnych funkcji zprogramami prania podano w rozdziale"Programy prania".WYBÓR OPCJI "OPÓŹNIENIEROZPOCZĘCIA PROGRAMU" ZAPOMOCĄ PRZYCISKU 6Jeśli pranie ma się rozpocząć z opóźnie-niem, przed uruchomieniem programu nale-ży kilka razy nacisnąć przycisk 6 tak, abyustawić odpowiednie opóźnienie. Zapali sięodpowiednia kontrolka.Informacja o wybranym opóźnieniu rozpo-częcia programu (do 20 godzin) pojawi sięna wyświetlaczu na kilka sekund, a następ-nie powróci komunikat o długości czasuprania.Opcję tę należy wybrać po ustawieniu pro-gramu, lecz przed wciśnięciem przycisku 8.Opóźnienie można zmienić lub anulować wdowolnym momencie przed wciśnięciemWybór opóźnienia rozpoczęcia programu:1. Wybrać dany program i wymaganefunkcje.2. Wybrać funkcję "Opóźnienie rozpoczę-cia programu" za pomocą przycisku 6.3. Nacisnąć przycisk 8:– pralka rozpocznie odliczanie (w cyklugodzinnym).– Pranie rozpocznie się po upływie us-tawionego czasu.Anulowanie opóźnionego rozpoczęcia pro-gramu po naciśnięciu przycisku 8:1. Wybrać ustawienie PAUZA naciskającprzycisk 8.2. Jeden raz nacisnąć przycisk 6, aż poja-wi się symbol 0'.3. Ponownie nacisnąć przycisk 8, aby roz-począć program.Ważne! Wybrane opóźnienie możnazmienić jedynie po ponownym wybraniuprogramu prania.Funkcja "Opóźnienie rozpoczęcia progra-mu" nie może być wybrana z programemODPOMPOWANIE.URUCHOMIĆ PROGRAM NACISKAJĄCPRZYCISK 8Aby rozpocząć wybrany program, należynacisnąć przycisk 8. Odpowiednia zielonalampka kontrolna przycisku 8 przestaniemigać.Aby przerwać wykonywany program, należywcisnąć przycisk 8: odpowiednia zielonalampka kontrolna zacznie migać.Aby wznowić program od miejsca, w któ-rym został przerwany, należy ponowniewcisnąć przycisk 8. Jeśli wybrano opcjęOpóźnione uruchomienie, rozpocznie sięodliczanie czasu na wyświetlaczu. W przy-padku wybrania niewłaściwej opcji, 3 razywłączy się czerwona lampka kontrolnaprzycisku 8 i przez kilka sekund wyświetla-ny będzie komunikat Err.WYBÓR FUNKCJI „TIME MANAGER”PRZYCISKAMI 10Kilkukrotne naciśnięcie tych przycisków po-zwala na skrócenie lub wydłużenie czasutrwania programu. Na wyświetlaczu pojawisię ikona zabrudzenia wskazująca wybranystopień zabrudzenia. Opcja ta jest dostęp-na tylko w przypadku programów Baweł-niane, Syntetyczne oraz Delikatne.Stopień za-brudzeniaIkona Rodzaj tkaninyIntensywne Do mocno zabru-dzonego praniaNormalne Do normalnie zabru-Codzienne Do prania rzeczy pojednym dniu nosze-niaLekkie Do lekko zabrudzo-nego praniaSzybkie Do bardzo lekko za-brudzonego praniaSuper szybkie1)Do ubrań noszo-nych przez krótkiczas10 electrolux

Strona: 11

Stopień za-Odświeżanie2) Jedynie do odświe-żania ubrańSuper od-świeżanie 1)żania niewielu rze-czy1) Zaleca się zmniejszenie wielkości wsadu (patrz tabela„Programy prania”).2) W przypadku wybrania tej opcji pojawi się na chwilęodpowiednia ikona a następnie zniknie.ZMIANA OPCJI LUB WŁĄCZONEGOPROGRAMUIstnieje możliwość zmiany niektórych opcjizanim taka opcja zostanie wykonana przezprogram.Przed dokonaniem jakiejkolwiek zmiany ko-nieczne jest ustawienie PAUZY poprzez na-ciśnięcie przycisku 8 (jeżeli chce się zmienićopcję "Time Manager", należy anulowaćbieżący program i ponownie dokonać wy-boru).Zmiany już rozpoczętego programu możnadokonać tylko poprzez jego anulowanie.Ustawić pokrętło wyboru programów w po-łożeniu, a następnie wybrać nowe usta-wienie. Uruchomić nowy program, ponow-nie naciskając przycisk 8. Woda z praniapozostaje w pralce.ZATRZYMANIE TRWAJĄCEGOnacisnąć przycisk 8, odpowiednia zielonaAby wznowić program, należy ponownienacisnąć przycisk.ANULOWANIE PROGRAMUAby anulować wykonywany program, nale-ży ustawić pokrętło wyboru programów wpozycji.Teraz można wybrać nowy program.OTWIERANIE DRZWIPo rozpoczęciu programu (lub w trakcieopóźnienia rozpoczęcia programu) drzwi sązablokowane. Aby je otworzyć, należy naj-pierw ustawić PAUZĘ naciskając przycisk8.Po kilku minutach kontrolka 9 gaśnie i moż-na otworzyć drzwi.Jeśli kontrolka pozostaje zapalona, oznaczato, że pralka rozpoczęła podgrzewanie wo-dy lub poziom wody jest zbyt wysoki. Wżadnym przypadku nie wolno próbować ot-wierać drzwi na siłę!Jeżeli zachodzi konieczność otwarcia drzwi,należy wyłączyć pralkę ustawiając pokrętłowyboru programów na O. Po upływie kilkuminut można otworzyć drzwi (uwaga napoziom i temperaturę wody! ).Po zamknięciu drzwi należy ponownie usta-wić program oraz opcje, a następnie nacis-nąć przycisk 8.PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMUPralka zatrzymuje się automatycznie. Nawyświetlaczu pojawią się trzy migające 0. 00i zgaśnie kontrolka przycisku 8. Słychać bę-dzie kilka sygnałów dźwiękowych.Jeśli wybrano program lub opcję z funkcjązatrzymania wody, drzwi pozostaną zablo-kowane, aby przypomnieć o potrzebie od-pompowania wody przed ich otwarciem.Jeśli w bębnie pozostaje woda, obraca sięon w regularnych odstępach czasu dochwili jej odpompowania.W celu odpompowania wody należy postę-pować zgodnie z poniższymi wskazówka-mi:1. Ustawić pokrętło wyboru programówna O.2. Wybrać program odpompowania lubwirowania.3. W razie potrzeby zmniejszyć prędkośćwirowania za pomocą odpowiedniegoprzycisku.4. Nacisnąć przycisk 8.Po zakończeniu programu drzwi zostanąodblokowane i będzie można je otworzyć.Aby wyłączyć pralkę, należy ustawić po-krętło wyboru programów na O.Wyjąć pranie z bębna i dokładnie spraw-dzić, czy bęben jest pusty. Jeśli było to os-tatnie pranie, należy zamknąć zawór wody.Pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiecpowstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapa-chów.electrolux 11

Strona: 12

Tryb czuwania: po kilku minutach od za-kończenia programu włącza się systemoszczędzania energii. Zmniejszona zostajejasność wyświetlacza. Naciśnięcie dowol-nego przycisku powoduje wyłączenie syste-mu oszczędzania energii.PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKISORTOWANIE PRANIANależy przestrzegać umieszczonych nametkach zaleceń producenta odzieży doty-czących prania. Ubrania posortować w na-stępujący sposób: białe, kolorowe, synte-tyczne, delikatne, wełniane.PRZED WŁOŻENIEM PRANIABiałych i kolorowych tkanin nigdy nie należyprać razem. Białe tkaniny mogą stracićswoją "biel" w trakcie prania.Nowe kolorowe ubrania mogą farbować wczasie pierwszego prania; dlatego należy jeza pierwszym razem wyprać oddzielnie.Przed włożeniem do pralki należy pozapi-nać poszwy oraz zamknąć zatrzaski i zamkibłyskawiczne. Związać długie paski lub ta-siemki.Wszelkie trudne do usunięcia plamy należyuprzednio zaprać.Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścićspecjalnym środkiem do usuwania plam.Firany należy prać z zachowaniem szcze-gólnej ostrożności. Z firan i zasłon zdjąć kla-merki i żabki lub umieścić je w woreczkubądź siatce do prania.USUWANIE PLAMDo usunięcia niektórych plam nie wystarczytylko woda i detergent. Dlatego zaleca sięich usunięcie przed przystąpieniem do pra-Plamy z krwi: świeże plamy zaprać zimnąwodą. Stare plamy odmoczyć w zimnej wo-dzie przez noc z detergentem, a następniezaprać w wodzie z mydłem.Plamy z farb olejnych: zwilżyć środkiemdo wywabiania plam na bazie benzyny, po-łożyć tkaninę na suchej szmatce i usunąćplamę poprzez poklepywanie tkaniny; czyn-ność powtórzyć kilka razy.Plamy z zaschniętego smaru: nasączyćterpentyną, położyć tkaninę na suchej po-wierzchni i usunąć plamę poklepując tkani-nę opuszkami palców przy użyciu bawełnia-nej ściereczki.Plamy z rdzy: zastosować kwas szczawio-wy rozpuszczony w gorącej wodzie lub śro-dek do usuwania rdzy na zimno. Należyuważać na stare plamy z rdzy, ponieważpowodują one uszkodzenie struktury celu-lozy oraz mają tendencję do dziurawieniatkaniny.Plamy z wilgoci i pleśni: czyścić przyużyciu wybielacza (tylko tkaniny białe i kolo-rowe o trwałych kolorach).Plamy z trawy: lekko namydlić, a następ-nie czyścić wybielaczem (tylko tkaniny białei kolorowe o trwałych kolorach).Plamy z atramentu i kleju: przetrzeć ace-tonem 1), położyć tkaninę na suchej ście-reczce i usunąć plamę przez poklepywaniePlamy ze szminki: przetrzeć acetonem, anastępnie użyć spirytusu skażonego. Po-zostałości plam należy usunąć przy pomocywybielacza.Plamy z czerwonego wina: zamoczyć wwodzie z dodatkiem mydła, wypłukać lubprzetrzeć kwasem octowym lub cytryno-wym i spłukać. Pozostałości plam należyusunąć przy pomocy wybielacza.Plamy z tuszu: w zależności od typu tu-szu, zwilżyć tkaninę acetonem 1), a następ-nie kwasem octowym; pozostałości plamna białych tkaninach należy usunąć przypomocy wybielacza, a następnie dobrzewypłukać.Plamy ze smoły: najpierw czyścić środ-kiem odplamiającym, spirytusem skażonymlub benzyną, a następnie wyczyścić prosz-kiem do prania.ŚRODKI PIORĄCE I ZMIĘKCZAJĄCEDobre rezultaty prania zależą również odwybranego detergentu oraz jego ilości (tak,aby unikać jego marnowania i chronić śro-dowisko naturalne).Zwłaszcza, że nawet środki ulegające bio-degradacji zawierają w swoim składzie sub-stancje, które w zbyt dużych ilościach szko-dzą środowisku.1) nie używać acetonu do tkanin zawierających sztuczny jedwab12 electrolux

Strona: 13

Wybór odpowiedniego detergentu uzależ-niony jest od rodzaju tkaniny (delikatna,wełniana, bawełniana, itp. ), koloru, tempe-ratury prania i stopnia zabrudzenia ubrańprzeznaczonych do prania.Do prania w pralce można używać wszyst-kich dostępnych detergentów:• detergenty w proszku do wszystkich ro-dzajów tkanin• detergenty w proszku do tkanin delikat-nych (maksymalnie 60°C) i wełnianych• detergenty w płynie, preferowane do pro-gramów prania w niskiej temperaturze(maksymalnie 60°C) do wszystkich ro-dzajów tkanin lub specjalne detergentytylko do tkanin wełnianych.Detergenty i płyn zmiękczający należy umie-szczać we właściwych komorach szufladyprzed rozpoczęciem prania.W przypadku stosowania detergentów wpłynie należy wybierać programy bez praniawstępnego.Pralkę wyposażono w system recyrkulacji,który pozwala na optymalne wykorzystanieskoncentrowanego środka piorącego.przekraczać poziomu "MAX" zaznaczo-nego w szufladzie na detergenty.DOZOWANIE DETERGENTÓWRodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju,ilości i stopnia zabrudzenia ubrań oraz twar-dości wody.Detergenty należy dozować według zaleceńproducenta podanych na opakowaniu.Należy stosować mniej detergentów, jeśli:• prana jest mniejsza ilość rzeczy;• pranie jest lekko zabrudzone,• podczas prania tworzy się dużo piany.STOPIEŃ TWARDOŚCI WODYPoziom twardości wody mierzy się w tzw."stopniach" twardości. Informacje o stopniutwardości wody można uzyskać w miej-skich zakładach wodociągowych lub odwłaściwych władz lokalnych. Jeśli stopieńtwardości wody jest średni lub wysoki, zale-camy dodawanie zmiękczacza wody, prze-strzegając przy tym zawsze zaleceń produ-centa. Jeśli woda jest miękka, należy do-stosować ilość detergentu.PROGRAMY PRANIAProgramMaksymalna i minimalna temperaturaOpis programuMaksymalna prędkość wirowaniaMaksymalny ciężar wsaduRodzaj tkaninyOpcjePrzegródkana detergentBawełniane90° – pranie w zimnej wodziePranie zasadnicze – PłukaniaMaksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/min(EWS106410W-106410S)Maksymalna prędkość wirowania: 1200 obr/min(EWS126410W)Maks. wsad 6 kg - Zmniejsz. wsad 3 kg1)Tkaniny bawełniane białe i kolorowe (średnio za-brudzone).ZMNIEJSZENIEPRĘDKOŚCI WIRO-WANIAPRANIE WSTĘPNE2)DODATKOWE PŁU-KANIEKONTROLA CZASUelectrolux 13

Strona: 14

ProgramSyntetyczne60° – pranie w zimnej wodzieMaksymalna prędkość wirowania: 900 obr/minMaks. wsad 3 kg - Zmniejsz. wsad 1, 5 kg1)Tkaniny syntetyczne lub mieszane: bielizna, ubra-nia kolorowe, niezbiegające się koszule, bluzki.Delikatne40° – pranie w zimnej wodzieMaksymalna prędkość wirowania: 700 obr/minTkaniny delikatne: akryl, wiskoza, poliester.WełnianeMaks. wsad 1 kgProgram prania dla ubrań wełnianych, które mogą byćprane w pralce, jak również dla rzeczy wełnianychpranych ręcznie i tkanin delikatnych oznaczonychsymbolem „Prać ręcznie”.Uwaga: Pojedyncze rzeczy lub rzeczy o dużej obję-tości mogą powodować problemy z wyważeniem pra-nia. Jeśli urządzenie nie przeprowadza końcowegocyklu wirowania, należy dodać więcej rzeczy i rozłożyćpranie w bębnie, a następnie wybrać program wiro-wania.Jedwabne30° – pranie w zimnej wodzieDelikatny program przeznaczony do prania tkanin jed-wabnych i mieszanych syntetycznych.14 electrolux

Strona: 15

ProgramBieliznaMaks. wsad 2 kgTen program jest przeznaczony do prania rzeczy bar-dzo delikatnych, takich jak bielizna, biustonosze, figiitp. Maksymalna prędkość wirowania zostaje automa-tycznie zredukowana.Namaczanie30°Pranie wstępne – Namaczanie przez ok. 40 minut –Zatrzymanie wody w bębnieMaks. wsad 6 kgSpecjalny program do mocno zabrudzonego prania.Pralka przeprowadza namaczanie w temperaturze30°C. Po jego zakończeniu pralka automatycznie sięzatrzymuje, a woda pozostaje w bębnie.Przed rozpoczęciem nowej fazy prania należy opró-żnić bęben z wody poprzez:• Tylko odpompowanie: ustawić pokrętło wyboruprogramów w położeniu „Odpompowanie”. (Nacis-nąć przycisk 8).• Odpompowanie i odwirowanie: ustawić pokrętłowyboru programów na program „Wirowanie”,zmniejszyć prędkość wirowania przyciskiem 3, anastępnie nacisnąć przycisk 8.Ważne! Tego programu nie można używać do nama-czania bardzo delikatnych tkanin, np. jedwabnych lubwełnianych. Dodać detergent do programu namacza-nia do komory oznaczonej symbolem. Po zakończe-niu namaczania (i odpompowaniu wody) można wy-brać program prania. (najpierw ustawić pokrętło wy-boru programów na, a następnie wybrać programi nacisnąć przycisk 8).electrolux 15

Strona: 16

ProgramPłukaniePłukanie – Długie wirowanieTen program służy do płukania i wirowania rzeczy ba-wełnianych uprzednio wypranych ręcznie. Aby zinten-syfikować proces płukania, należy wybrać opcję DO-DATKOWE PŁUKANIE. Urządzenie doda dodatkowecykle płukania.OdpompowanieOdpompowanie wodyFunkcja ta służy do odpompowania wody po ostatnimpłukaniu w programach, w przypadku których wybra-no opcję pozostawienia wody w bębnie.WirowanieOdpompowanie i długie wirowanieOsobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie i poprogramach z wybraną opcją „Stop z wodą” i „Bezwirowania”. Prędkość wirowania można ustawić zapomocą odpowiedniego przycisku, aby dostosowaćją do tkanin, które mają być odwirowywane.Bawełniane Eko90° - 40°Tkaniny bawełniane białe i o trwałych kolorachTen program można wybrać dla lekko lub średnio za-brudzonych tkanin bawełnianych. Temperatura zosta-nie obniżona, a czas prania wydłużony. Pozwala touzyskać dobre wyniki prania przy jednoczesnejoszczędności energii.STANDARDOWE PROGRAMY do określenia parame-trów eksploatacyjnych klasy energetycznej.16 electrolux

Strona: 17

ProgramŁatwe prasowanieTen program można wybrać dla tkanin syntetycznychi mieszanych przeznaczonych do prasowania. Rzeczysą delikatnie prane i wirowane, tak aby nie dopuścićdo ich zagniecenia. Ułatwia to późniejsze prasowanie.Ponadto pralka wykonuje dodatkowe cykle płukania.JeansMaks. wsad 3 kgTen program umożliwia pranie dżinsowych spodni,koszul i kurtek oraz swetrów wykonanych z nowo-czesnych tkanin. (Opcja DODATKOWE PŁUKANIEzostanie uruchomiona automatycznie).Pościel40° -30°Program specjalny do pojedynczych, nadających siędo prania syntetycznych koców lub kołder./WYŁ.Służy do anulowania trwającego programu lub wyłą-czenia urządzenia.1) Po wybraniu opcji „Szybkie” lub „Super szybkie” za pomocą przycisku 10 zalecane jest zredukowaniemaksymalnego wsadu zgodnie ze wskazówkami. Pełny wsad jest możliwy, jednak efekty prania będą nieco mniejzadowalające. Po wybraniu opcji „Odświeżanie” lub „Super odświeżanie” zalecamy dalsze zmniejszenie wsadu.2) Stosując detergenty w płynie należy wybierać programy bez PRANIA WSTĘPNEGO.PARAMETRY EKSPLOATACYJNEProgram1) Zużycie energii (kWh)2) Zużycie wody (litry)2)Białe tkaniny bawełniane 90°C 2. 1 62Bawełniane 60°C 1. 3 59Bawełniane 40°C 0. 75 59Syntetyczne 40°C 0. 5 45Delikatne 40°C 0. 55 55electrolux 17

Strona: 18

Program1) Zużycie energii (kWh)2) Zużycie wody (litry)2)Wełniane/Pranie ręczne 30°C 0. 3 501) Czas trwania programu można sprawdzić na wyświetlaczu.2) Informacje na temat zużycia przedstawione w tej tabeli są wartościami orientacyjnymi. Mogą one różnić się wzależności od ilości i typu prania, od temperatury wody oraz temperatury otoczenia.Standardowe programy do określeniaparametrów eksploatacyjnych dla klasyenergetycznejProgramy ekonomiczne 60°C i 40°C dlatkanin bawełnianych są standardowymiprogramami do prania średnio zabrudzo-nych tkanin bawełnianych. Nadają się onedo prania średnio zabrudzonych tkanin ba-wełnianych i są najbardziej wydajnymi pro-gramami pod względem zużycia wody ienergii dla tego typu prania.Są one zgodne z normą EN60456.Rzeczywista temperatura wody możeróżnić się od deklarowanej dla progra-mu.KONSERWACJA I CZYSZCZENIEOstrzeżenie! Przed przystąpieniem doczyszczenia i prac konserwacyjnychnależy odłączyć urządzenie odzasilania.USUWANIE KAMIENIAWoda zazwyczaj zawiera kamień. Dobrymrozwiązaniem jest okresowe używanie środ-ka zmiękczającego wodę. Należy to robićpoza praniem ubrań i stosować się do zale-ceń producenta środka zmiękczającego.Pozwoli to zapobiec osadzaniu się kamie-PO KAŻDYM PRANIUZostawić na chwilę drzwi otwarte. Pomagato zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzy-jemnych zapachów wewnątrz urządzenia.Pozostawianie otwartych drzwi po praniupomoże również zabezpieczyć uszczelkęprzy drzwiach.PRANIE KONSERWACYJNEPranie w niskiej temperaturze może spowo-dować gromadzenie się osadów wewnątrzZaleca się regularne przeprowadzanie pra-nia konserwacyjnego.Aby przeprowadzić pranie konserwacyjne:• Bęben powinien być pusty.• Należy wybrać program prania tkanin ba-wełnianych o najwyższej temperaturze.• Użyć zwykłej ilości detergentu w formieproszku o właściwościach biologicznych.CZYSZCZENIE POWIERZCHNIZEWNĘTRZNYCHObudowę urządzenia należy czyścić jedyniewodą z mydłem, a następnie dokładnie wy-trzeć.Ważne! Do czyszczenia obudowy niewolno stosować alkoholu,rozpuszczalników ani innych, podobnychśrodków czyszczących.CZYSZCZENIE SZUFLADY NADETERGENTYSzufladę na detergenty należy regularnieczyścić.Szufladę na proszek i dodatki do prania na-leży regularnie czyścić.Wyjąć szufladę, naciskając blokadę do dołui pociągając ją do siebie.Wypłukać pod bieżącą wodą, aby usunąćwszelkie pozostałości nagromadzonegoproszku.Aby ułatwić czyszczenie, należy zdjąć górnączęść przegródki na dodatki. Wypłukaćwszystkie elementy pod wodą.18 electrolux

Strona: 19

Komorę szuflady wyczyścić za pomocąszczotki.BĘBEN PRALKIOsady rdzy zbierające się na bębnie mogąbyć spowodowane rdzewiejącymi ciałamiobcymi obecnymi w praniu lub osadami że-laza w wodzie.Ważne! Nie wolno czyścić bębna zapomocą żrących środków do usuwaniakamienia, środkami do szorowaniazawierającymi chlor ani metalowymimyjkami.1. Usunąć wszelkie osady rdzy z bębnaza pomocą środka czyszczącego dostali nierdzewnej.2. Wykonać program prania bez żadnychrzeczy, aby usunąć wszelkie pozosta-łości środków czyszczących.Program: Krótki program do prania tka-nin bawełnianych w maksymalnej tem-peraturze z dodatkiem ok. 1/4 miarkidetergentu.USZCZELKA DRZWISprawdzać okresowo, czy w fartuchu drzwinie ma ciał obcych. Jeśli są, należy je usu-nąć.POMPA OPRÓŻNIAJĄCANależy regularnie sprawdzać pompę opró-żniającą i pilnować, aby była czysta.Czyścić regularnie pompę, a w szczegól-ności gdy:• Urządzenie nie wypompowuje wody.• Bęben nie może się obrócić.• Urządzenie wydaje nietypowe odgłosy zpowodu zablokowania pompy opróżnia-jącej.• Wystąpił problem z odprowadzeniem wo-dy (więcej informacji można znaleźć wrozdziale „Rozwiązywanie problemów”).Ostrzeżenie!1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilają-cego z gniazda elektrycznego.2. Nie wyjmować filtra, gdy urządze-nie pracuje. Nie czyścić pompy op-różniającej, jeśli woda w urządze-niu jest gorąca. Przed rozpoczę-ciem czyszczenia pompy opróżnia-jącej woda musi ostygnąć.Czyszczenie pompy opróżniającej:1. Otworzyć klapkę pompy.2. Umieścić naczynie pod wnęką pompyopróżniającej, aby zebrać wypływającąwodę.electrolux 19

Strona: 20

3. Nacisnąć obie dźwignie i pociągnąć doprzodu przewód odpływowy, abyumożliwić wypłynięcie wody.4. Gdy naczynie napełni się wodą, zamo-cować przewód odpływowy i opróżnićje. Powtarzać kroki 3 i 4 dopóki z po-mpy opróżniającej przestanie wypływaćwoda.5. Przesunąć do tyłu przewód odpływo-wy.6. Odkręcić filtr i wyjąć go.127. Usunąć zabrudzenia i obiekty z pompy.8. Sprawdzić, czy wirnik pompy swobod-nie się obraca. Jeśli nie można go ob-rócić, należy skontaktować się z punk-tem serwisowym.9. Wyczyścić filtr pod bieżącą wodą i wło-żyć go do pompy, wsuwając w specjal-ne prowadnice.10. Upewnić się, że filtr jest dobrze dokrę-cony i nie przecieka.11. Zamknąć klapkę pompy opróżniającej.Nie wolno odkręcać pokrywy pompy wtrakcie cyklu prania. Należy zaczekać, ażurządzenie zakończy cykl i będzie puste.Zakładając pokrywę pompy, należy upew-nić się, że jest dobrze dokręcona, aby za-pobiec przeciekom i uniemożliwić jej odkrę-cenie przez dzieci.CZYSZCZENIE FILTRÓW DOPŁYWUWODYJeśli napełnianie pralki wodą trwa dłużej niżzwykle, należy sprawdzić, czy filtr węża do-pływowego wody nie jest zatkany.1. Zamknąć zawór wody.20 electrolux

Strona: 21

2. Odłączyć wąż dopływowy.3. Oczyścić filtr w wężu szczotką o twar-dym włosiu.4. Przykręcić wąż z powrotem do zaworu.5. Odkręcić wąż od urządzenia. Dobrzejest mieć w pobliżu szmatkę do wycie-rania wyciekającej wody.6. Wyczyścić filtr w zaworze szczotką otwardym włosiu lub szmatką.7. Przykręcić wąż z powrotem do pralki isprawdzić szczelność połączenia.8. Otworzyć zawór wody.AWARYJNE ODPROWADZANIE WODYJeśli urządzenie nie może odpompowaćwody, należy postępować zgodnie z poniż-szymi wskazówkami:1. wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego zgniazda elektrycznego;2. zamknąć zawór wody;3. w razie potrzeby odczekać, aż wodaostygnie;4. otworzyć klapkę pompy;5. umieścić na podłodze naczynie podwnęką pompy opróżniającej;6. nacisnąć obie dźwignie i pociągnąć doumożliwić wypłynięcie wody;7. gdy naczynie napełni się wodą, zamo-je;powtarzać te czynności, aż cała wodazostanie odprowadzona;8. w razie potrzeby oczyścić pompę (patrzpunkt „Pompa opróżniająca”);9. zamknąć klapkę pompy opróżniającej.Po spuszczeniu wody przy użyciu procedu-ry awaryjnej należy ponownie uruchomićukład odpływowy:1. Wlać 2 litry wody do głównej komoryprania dozownika detergentu.2. Uruchomić program, aby odpompowaćŚRODKI OSTROŻNOŚCI WPRZYPADKU MROZUJeśli urządzenie jest zainstalowane w miejs-cu, gdzie temperatura może spaść poniżej0°C, należy usunąć pozostałą wodę z wężadopływowego oraz z pompy opróżniającej.1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.2. Zamknąć zawór wody.3. Odkręcić wąż dopływowy od zaworu4. Umieścić dwa końce węża dopływowe-go w zbiorniku i odczekać, aż wodaspłynie z węża.5. Opróżnić pompę opróżniającą jak opi-sano w punkcie „Awaryjne odprowa-dzanie wody”.6. Gdy pompa opróżniająca jest pusta,zamocować wąż dopływowy.Przed ponownym uruchomieniem urządze-nia należy upewnić się, że temperatura wy-nosi powyżej 0°C.Producent nie odpowiada za uszkodzeniaspowodowane niskimi temperaturami.CO ZROBIĆ, GDY…Niektóre problemy są wynikiem niedopeł-nienia prostych czynności konserwacyjnychlub przeoczeń i można je rozwiązać bez ko-nieczności wzywania technika z serwisu.Przed skontaktowaniem się z lokalnymelectrolux 21

Strona: 22

punktem serwisowym, należy wykonać na-stępujące kontrole.W czasie pracy pralki może się zdarzyć, żezacznie migać czerwona lampka kontrolnaprzycisku 8, na wyświetlaczu pojawi się je-den z następujących kodów alarmów i jed-nocześnie co 20 sekund emitowany będziesygnał akustyczny wskazując, że urządze-nie nie działa:•: problem z dopływem wody.•: problem z odpływem wody.•: otwarte drzwi.Po usunięciu problemu należy ponownieuruchomić program wciskając w tym celuprzycisk 8. Jeżeli po sprawdzeniu nadal wy-stępują nieprawidłowości, należy zwrócićsię do lokalnego serwisu.Problem Prawdopodobna przyczyna/RozwiązanieUrządzenie nie rozpoczynapracy:Drzwi nie zostały zamknięte.• Dokładnie zamknąć drzwi.Wtyczka nie została prawidłowo włożona do gniazdka elektryczne-go.• Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.Brak napięcia w gniazdku elektrycznym.• Sprawdzić domową instalację elektryczną.Przepalił się główny bezpiecznik.• Wymienić bezpiecznik.Pokrętło wyboru programów nie zostało ustawione we właściwympołożeniu i/lub nie został naciśnięty przycisk 8.• Przekręcić pokrętło wyboru programów i ponownie nacisnąćWybrano funkcję opóźnionego rozpoczęcia programu.• Jeśli pranie ma się rozpocząć od razu, wyłączyć funkcję opó-źnienia rozpoczęcia programu.Włączono blokadę uruchomienia.• Wyłączyć blokadę uruchomienia.Urządzenie nie pobiera wo-dy:Zawór wody jest zamknięty.• Otworzyć zawór wody.Przygnieciony bądź zagięty wąż dopływowy.• Sprawdzić podłączenie węża dopływowego.Zatkany filtr w wężu dopływowym wody lub filtr w zaworze dopro-wadzania wody.• Wyczyścić filtry dopływu wody (więcej informacji na ten tematmożna znaleźć w punkcie „Czyszczenie filtrów dopływu wody”).Drzwi nie zostały prawidłowo zamknięte.Urządzenie napełnia sięwodą i natychmiast ją wy-pompowuje:Zbyt nisko położona końcówka węża spustowego.• Więcej informacji można znaleźć w odpowiednim akapicie wczęści „Odpompowanie wody”.Urządzenie nie odprowadzawody i/lub nie wiruje:Wąż spustowy jest przygnieciony lub zagięty.• Sprawdzić podłączenie węża spustowego.Filtr spustowy jest zatkany.• Oczyścić filtr spustowy.Wybrano opcję lub program, który kończy się pozostawieniemwody w bębnie lub w którym nie ma wirowania.• Wybrać program odpompowania lub wirowania.Pranie jest nierównomiernie rozmieszczone w bębnie.• Zmienić rozłożenie prania.22 electrolux

Strona: 23

Problem Prawdopodobna przyczyna/RozwiązanieWyciek wody na podłodze:Użyto zbyt dużo detergentu lub jego niewłaściwy rodzaj (tworzy sięnadmierna ilość piany).• Zmniejszyć ilość detergentu lub użyć innego.Sprawdzić, czy nie ma wycieków w okolicy jednego z mocowańwęża dopływowego. Nie zawsze można to łatwo sprawdzić, gdyżwoda ścieka po wężu; sprawdzić, czy wąż nie jest wilgotny.• Sprawdzić podłączenie węża doprowadzającego wodę.Wąż spustowy lub dopływowy jest uszkodzony.• Wymienić na nowy.Nie dokręcono prawidłowo filtra po czyszczeniu.• Dokręcić filtr do oporu.Niezadowalające efektyprania:Użyto zbyt małej ilości lub niewłaściwego detergentu.• Zwiększyć ilość detergentu lub użyć innego.Trudne do usunięcia plamy nie zostały odpowiednio wywabioneprzed praniem.• Do wywabiania trudnych do usunięcia plam należy stosowaćprodukty dostępne na rynku.Nie wybrano odpowiedniej temperatury.• Sprawdzić, czy wybrano odpowiednią temperaturę.Włożono za dużo prania.• Zmniejszyć wielkość wsadu.Nie można otworzyć drzwi:Program nie dobiegł końca.• Odczekać do końca programu prania.Blokada drzwi nie została zwolniona.• Zaczekać, aż wyłączy się symbol lub kontrolka (w zależ-ności od modelu).W bębnie pozostała woda.• Wybrać program odpompowania lub wirowania, aby odprowa-dzić wodę.Wibracje lub głośna pracaurządzenia:Nie usunięto blokad transportowych i elementów opakowania.• Sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane.Nóżki nie zostały właściwie wyregulowane• Sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo wypoziomowa-ne.Możliwe, że w bębnie znajduje się zbyt mała ilość prania.• Włożyć więcej prania.Wirowanie rozpoczyna się zopóźnieniem bądź urządze-nie nie wiruje:Elektroniczna kontrola wyważenia anulowała wirowanie, gdyż pra-nie jest nierównomiernie rozmieszczone w bębnie. Zmiana rozmie-szczenia prania następuje poprzez obrót bębna w przeciwnymkierunku. Czynność ta może zostać powtórzona kilka razy, dopókibęben nie uzyska równowagi i nie rozpocznie normalnego wirowa-nia. Jeżeli po upływie 10 minut pranie nadal nie jest równomiernierozłożone w bębnie, urządzenie nie będzie wirować. W takim przy-padku należy ręcznie rozłożyć pranie i wybrać program wirowania.Zbyt mała ilość prania.• Dodać więcej rzeczy, ręcznie rozłożyć pranie, a następnie wy-brać program wirowania.electrolux 23

Strona: 24

Problem Prawdopodobna przyczyna/RozwiązanieUrządzenie wydaje nietypo-wy dźwięk:Urządzenie jest wyposażone w nowy rodzaj silnika, który wydajeinne dźwięki w porównaniu z tradycyjnymi silnikami. Nowy silnikzapewnia łagodniejszy start bębna, a pranie jest lepiej rozłożone wbębnie podczas wirowania. W konsekwencji zwiększa się stabil-ność urządzenia.W bębnie nie widać wody:Urządzenia opracowane z wykorzystaniem nowoczesnych techno-logii są znacznie bardziej ekonomiczne i zużywają o wiele mniejwody bez wpływu na parametry pracy.Jeśli nie można usunąć problemu we włas-nym zakresie, należy skontaktować się zautoryzowanym punktem serwisowym.Przed skontaktowaniem się z serwisem na-leży zanotować model, numer produktuoraz numer seryjny i datę zakupu urządze-nia: informacje te są wymagane przez ser-wis w celu zapewnienia sprawnej obsługi.Mod..........Prod. No..........Ser. No....DANE TECHNICZNEWymiary SzerokośćWysokośćGłębokość60 cm85 cm44 cmPodłączenie elektryczne Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się natabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej krawędzidrzwi urządzenia.Ciśnienie doprowadzanej wody MinimumMaksimum0, 05 MPa0, 8 MPaMaksymalny wsad Bawełniane 6 kgPrędkość wirowania Maksimum 1000 obr/min (EWS106410W)1200 obr/min (EWS126410W)ROZPAKOWANIEPrzed uruchomieniem urządzenia, należyusunąć wszystkie elementy blokady trans-portowej i opakowania.Zaleca się zachowanie wszystkich elemen-tów blokady transportowej, aby można byłoz nich skorzystać w razie ponownego prze-wożenia urządzenia.1. Po zdjęciu opakowania ostrożnie poło-żyć urządzenie na tylnej ściance, abyusunąć styropianową podstawę.24 electrolux

Strona: 25

2. Zdjąć przewód zasilający oraz wąż do-pływowy i odpływowy z uchwytów znaj-dujących się z tyłu urządzenia.3. Odkręcić trzy śruby.4. Wyciągnąć plastikowe rozpórki.5. Otworzyć drzwiczki i usunąć blok styro-pianu umieszczony na uszczelce drzwi-czek.6. Do małego górnego otworu i dwóchwiększych otworów włożyć odpowied-nie plastikowe zaślepki dostarczone wtorebce zawierającej instrukcję obsługi.USTAWIENIEUrządzenie musi zostać zainstalowane nastabilnej i poziomej powierzchni. Należyupewnić się, czy cyrkulacja powietrza do-okoła urządzenia nie jest utrudniona przezwykładzinę lub dywanik. Sprawdzić, czyurządzenie nie dotyka ściany lub urządzeńkuchennych. Wypoziomować pralkę, odpo-wiednio regulując nóżki. Regulacja nóżekmoże sprawiać trudności, ponieważ zamo-cowano w nich samoblokującą się nakręt-kę, niemniej urządzenie MUSI zostać wy-poziomowane i stać stabilnie. W razie ko-nieczności sprawdzić ustawienie przy po-mocy poziomnicy. Wszelkie konieczne re-gulacje można wykonać przy pomocy klu-cza. Dokładne wypoziomowanie zapobiegawibracjom, hałasowi i przemieszczaniu siępralki w trakcie pracy.Uwaga! Nigdy nie podkładać podurządzenie kartonu, drewna lubpodobnych materiałów w celuwyrównania ewentualnych nierównościposadzki.electrolux 25

Strona: 26

ZESTAW GUMOWYCH NÓŻEK(4055126249)Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy.Zastosowanie gumowych nóżek jest szcze-gólnie zalecane w przypadku luźno przy-twierdzonych (panele podłogowe), śliskichlub drewnianych podłóg.Zamontowanie gumowych nóżek zapobie-ga wibracjom, hałasowi i przemieszczaniusię urządzenia podczas pracy.Należy uważnie przeczytać instrukcję dołą-czoną do zestawu.PODŁĄCZENIE WĘŻADOPŁYWOWEGO WODYOstrzeżenie! Pralkę należypodłączyć do sieci wodociągowej zzimną wodą.1. Podłączyć wąż dopływowy dołączonydo pralki do zaworu zimnej wody, zgwintem 3/4 cala. Należy zawsze uży-wać węża dostarczonego w komplecie.Ważne! Nie należy używać wężadołączonego do starej pralki, abypodłączyć wodę do nowegourządzenia.2. Drugi koniec węża dopływowego (odstrony pralki) może zostać poprowa-dzony zgodnie z rysunkiem.Nie kierować końcówki węża dopływo-wego w dół.Skierować wąż w lewo lub w prawo wzależności od położenia zaworu dopły-wu wody.45°35°3. Ustawić wąż we właściwej pozycji, po-luzowując nakrętkę. Po ułożeniu wężadopływowego dokręcić nakrętkę, abynie doszło do wycieków.Nie można przedłużać węża dopływowego.Jeśli jest on za krótki i nie można przenieśćzaworu dopływowego, należy kupić nowy,dłuższy wąż, przeznaczony specjalnie dotego celu.Ważne! Jeżeli rury kanalizacyjne, doktórych podłączana jest pralka są nowe lubnie korzystano z nich od dłuższego czasu,zaleca się otworzyć zawór wodny,odczekać pewien czas, aż spora ilość wodyspłynie z instalacji i dopiero wówczasprzymocować wąż dopływowy.ODPŁYWOWEGO WODYWąż odpływowy można umieścić w trzechróżnych miejscach.• Na krawędzi zlewozmywaka, za po-mocą kolanka z tworzywa, dostarczone-go wraz z pralką. Ważne jest, aby po-wstająca podczas wylewania wody siłaodrzutu nie spowodowała ześlizgnięciasię kolanka z krawędzi zlewozmywaka.Można przywiązać go sznurkiem lub ka-wałkiem drutu do baterii lub przymoco-wać go do ściany.26 electrolux

Strona: 27

• Podłączyć do rozgałęzienia syfonuzlewozmywaka. Rozgałęzienie to musiznajdować się nad syfonem tak, aby za-krzywiona część węża znalazła się na po-ziomie nie niższym niż 60 cm od posadz-ki.• Podłączyć do węzła sanitarnego nawysokości nie niższej niż 60 cm i nie wy-ższej niż 90 cm. Należy zawsze zapewnićwentylację końcówki węża odpływowe-go, tzn. wewnętrzna średnica rury kanali-zacyjnej musi być większa niż zewnętrznaśrednica węża odpływowego. Wąż od-pływowy nie może być zagięty.Wąż odpływowy może zostać wydłużony maksymalnie do 4 metrów długości. Dodatko-wy wąż oraz element łączący są dostępne w lokalnym centrum serwisowym.PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJInformacje dotyczące podłączenia elek-trycznego znajdują się na tabliczce znamio-nowej umieszczonej na wewnętrznej krawę-dzi drzwi pralki.Należy sprawdzić, czy instalacja domowajest w stanie wytrzymać maksymalne obcią-żenie pralki, biorąc pod uwagę również ko-rzystanie z innych urządzeń gospodarstwadomowego.Podłączyć pralkę do gniazdka zuziemieniem.Producent nie ponosi żadnejodpowiedzialności za zniszczenia iuszkodzenia spowodowanenieprzestrzeganiem powyższychzaleceń bezpieczeństwa.Po zainstalowaniu pralki przewódzasilający musi być łatwodostępny.Wymiany przewodu zasilającegomożna dokonać wyłącznie wpunkcie serwisowym.OCHRONA ŚRODOWISKASymbol na produkcie lub na opakowaniuoznacza, że tego produktu nie wolnotraktować tak, jak innych odpadówdomowych. Należy oddać go dowłaściwego punktu skupu surowcówwtórnych zajmującego się złomowanymsprzętem elektrycznym i elektronicznym.Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga weliminacji niekorzystnego wpływuzłomowanych produktów na środowiskonaturalne oraz zdrowie. Aby uzyskaćszczegółowe dane dotyczące możliwościrecyklingu niniejszego urządzenia, należyskontaktować się z lokalnym urzędemmiasta, służbami oczyszczania miasta lubelectrolux 27

Strona: 28

sklepem, w którym produkt zostałzakupiony.MATERIAŁY OPAKOWANIOWEMateriały oznaczone symbolem nadająsię do ponownego przetworzenia.>PE<=polietylen>PS<=polistyren>PP<=polipropylenAby materiały te mogły zostać ponowniewykorzystane, muszą zostać umieszczonew wyznaczonych miejscach (lub pojemni-kach).WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE EKOLOGIIW celu zaoszczędzenia wody i energii elek-trycznej oraz przyczynienia się do ochronyśrodowiska, prosimy o przestrzeganie na-stępujących zaleceń:• Średnio zabrudzona bielizna może byćprana bez prania wstępnego. W ten spo-sób oszczędzamy detergent, wodę i czas(dbając tym samym o ochronę środowi-ska! ).• Pralka pracuje oszczędnie, jeśli jest cał-kowicie załadowana.• Stosując odpowiednie zabiegi, możnausunąć plamy i brud z niewielkich po-wierzchni; Następnie można wykonaćcykl prania z zastosowaniem niższej tem-peratury.• Ilość używanego detergentu powinna za-leżeć od poziomu twardości wody, stop-nia zabrudzenia bielizny i jej ilości.28 electrolux

Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Bosch Professional Gst 12 V Li

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Bosch Professional Gst 12 V Li

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje projektowania, montażu i serwisowania Bosch Professional Gst 12 V Li