Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Dfs04c10w

Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Dfs04c10w są ważnymi czynnikami, które należy przestrzegać przy korzystaniu z tego modelu pralek. Należy przeczytać instrukcję obsługi, aby dowiedzieć się, jak poprawnie używać i konserwować produkt. Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, takie jak ważne ostrzeżenia i instrukcje, również powinny być przestrzegane. Jeśli prawidłowo nie przestrzega się instrukcji, produkt może stać się niebezpieczny lub nie działać prawidłowo. Użytkownicy powinni zawsze zachować ostrożność, aby zapobiec jakimkolwiek groźnym lub niepożądanym wynikom.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Dfs04c10w

2. 3. 1 Użytkowanie

• Urządzenie może być używane tylko zwyposażeniem zalecanym przezproducenta. Wszelkie inne sposobyużytkowania są nieprawidłowe. Należydokładnie przestrzegać wskazówekproducenta dot. użytkowania/konserwacji.

• Wokół obszaru roboczego urządzenianależy rozmieścić znaki ostrzegawcze, jeślijest ono używane w przestrzeni publicznej.

Na znakach powinien być widocznynastępujący tekst: Ostrzeżenie! Kosiarka

automatyczna! Nie zbliżaj się do maszyny.

Zwrócić szczególną uwagę na dzieci!

Warning!

Automatic lawnmower!

Keep away from the machine!

Supervise children!

• Należy korzystać z funkcji DOM lubwyłączać wyłącznik zasilania, jeśli wobszarze pracy znajdują się ludzie (wszczególności dzieci) bądź zwierzęta.

Zaleca się zaprogramowanie pracy kosiarkiw godzinach wolnych od aktywności, np. wnocy. Patrz Konfigurowanie ustawieńokresów pracy na stronie 22. Należypamiętać, że niektóre gatunki zwierząt, np.

jeże, są aktywne w nocy. Urządzenie możespowodować obrażenia tych gatunkówzwierząt.

• Urządzenie mogą obsługiwać, konserwowaćoraz naprawiać jedynie osoby posiadająceodpowiednią wiedzę o produkcie orazznające wymogi bezpieczeństwa. Należydokładnie przeczytać instrukcję obsługi iprzed uruchomieniem urządzenia upewnićsię, że wszystkie informacje zostałyzrozumiane.

• Nie wolno wprowadzać zmian w oryginalnejkonstrukcji urządzenia. Wszelkie

modyfikacje są dokonywane na własneryzyko.

• Na trawniku nie powinny leżeć kamienie,gałęzie, narzędzia, zabawki ani inneprzedmioty, które mogłyby uszkodzić noże.

Obiekty na trawniku mogą spowodowaćuwięzienie urządzenia. Zanim będziemożliwe dalsze koszenie przez urządzenie,konieczne może okazać się usunięcieobiektu. Przed usunięciem przeszkodynależy zawsze ustawić wyłącznik zasilania wpołożeniu 0.

1285 - 002 - 20. 08. 2019 Bezpieczeństwo - 11

• Urządzenie należy uruchamiać zgodnie zinstrukcją. Kiedy główny wyłącznik jestustawiony w położeniu 1, dłonie i stopy niemogą znajdować się w pobliżu obracającychsię noży. Nie wolno wkładać rąk ani stóppod urządzenie.

• Nigdy nie wolno dotykać niebezpiecznychczęści, takich jak tarcza tnąca, przed ichcałkowitym zatrzymaniem.

• Nie wolno podnosić ani przenosićurządzenia, gdy wyłącznik zasilania jest wpozycji 1.

• Nie dopuszczać do kolizji urządzenia zludźmi lub innymi istotami żyjącymi. Jeśliczłowiek lub inna istota żyjąca znajdzie sięna drodze urządzenia, należy je natychmiastzatrzymać. Patrz Wyłączanie produktu nastronie 28.

• Nie kłaść niczego na urządzeniu ani nastacji ładującej.

• Nie dopuszczać, aby urządzenie pracowałoz uszkodzoną tarczą osłaniającą, tarczątnącą lub obudową zewnętrzną. Nie wolnojej także używać w przypadku uszkodzenianoży, śrub, nakrętek lub przewodów. Nigdynie podłączać ani nie dotykać uszkodzonegoprzewodu przed jego odłączeniem odzasilania.

• Nie używać urządzenia, jeśli nie działawyłącznik zasilania.

• Gdy urządzenie nie jest używane, zawszenależy je wyłączać za pomocą wyłącznikazasilania. Urządzenie można uruchomićwyłącznie wówczas, gdy wyłącznik zasilaniaznajduje się w pozycji 1 i został

wprowadzony prawidłowy kod PIN.

• Urządzenie nie może pracować w tymsamym czasie co system zraszania. Należyużyć funkcji regulatora czasowego, abyurządzenie i zraszacze nie pracowały

jednocześnie. Patrz Konfigurowanieustawień okresów pracy na stronie 22.

• Husqvarna® nie gwarantuje pełnejkompatybilności pomiędzy kosiarkązautomatyzowaną a innego typu systemamibezprzewodowymi, takimi jak pilotyzdalnego sterowania, nadajniki radiowe,aparaty słuchowe dla niedosłyszących,podziemne elektryczne ogrodzenia dlazwierząt itp.

• Wbudowany alarm jest bardzo głośny.

Należy zachować ostrożność, zwłaszczajeśli urządzenie jest obsługiwane wpomieszczeniu.

• Metalowe przedmioty znajdujące się w ziemi(np. żelbeton lub siatki przeciw szkodnikom)mogą powodować zatrzymanie. Metaloweprzedmioty mogą powodować zakłóceniasygnału ze stacji ład. co spowodujezatrzymanie kosiarki.

• Temperatura pracy i przechowywaniawynosi 0-50°C / 32-122°F. Zakrestemperatury ładowania wynosi 0-45°C /32-113°F. Zbyt wysokie temperatury mogąspowodować uszkodzenie urządzenia.

2. 2 Zasady bezpieczeństwa związane zakumulatorem

OSTRZEŻENIE: Akumulatorylitowo-jonowe mogą wybuchnąć lubspowodować pożar w przypadkuzdemontowania, zwarcia, kontaktu zwodą, ogniem lub wysoką

temperaturą. Z akumulatorem należyobchodzić się ostrożnie, niedemontować go, nie otwierać ani niekorzystać z w niewłaściwychzastosowaniach elektrycznych/

mechanicznych. Akumulatorów aniogniw nie należy przechowywać wmiejscu narażonym na bezpośredniedziałanie promieni słonecznych.

Więcej informacji na temat akumulatora znajdujesię w sekcji Akumulator na stronie 32

2. 3 Podnoszenie i przenoszenieurządzenia

Aby bezpiecznie przemieszczać się po obszarzepracy lub z niego wyjść, należy:

12 - Bezpieczeństwo 1285 - 002 - 20. 2019

1. Zatrzymać urządzenie za pomocą przyciskuSTOP. Jeśli jest ustawiony średni lub wysokipoziom zabezpieczenia, należy wprowadzićkod PIN. Kod PIN składa się z czterech cyfr,które należy wybrać podczas pierwszegouruchomienia urządzenia. Patrz

Konfigurowanie podstawowych ustawień nastronie 22.

2. Ustawić wyłącznik zasilania w pozycji 0.

3. W czasie przenoszenia urządzenia zaumieszczony pod nim uchwyt tarcza tnącapowinna znajdować się z dala od ciała.

UWAGA: Nie podnosić urządzeniakiedy jest zaparkowane w stacjiładującej. Może to spowodowaćuszkodzenie stacji i/lub urządzenia.

Przed uniesieniem nacisnąć przyciskSTOP i wysunąć urządzenie ze stacjiładującej.

2. 4 Przegląd

OSTRZEŻENIE: Kiedy urządzenie jestobrócone do góry kołami, wyłącznikzasilania powinien być zawszeustawiony w pozycji 0.

Wyłącznik główny powinien byćustawiony w pozycji 0 przedwykonaniem wszystkich czynnościprzy podwoziu kosiarki, np. podczasczyszczenia lub wymiany noży.

UWAGA: Do czyszczenia produktu niemożna używać myjki ciśnieniowej aninawet bieżącej wody. Nie używaćrozpuszczalników do czyszczenia.

UWAGA: Przed konserwacją lubczyszczeniem stacji ładującej lubprzewodu pętli odłączyć stacjęlądującą.

Raz w tygodniu należy sprawdzić wszystkieczęści urządzenia i wymienić zużyte lubuszkodzone części. Patrz Przegląd na stronie31.

2. 5 W czasie burzy

W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzeniaelementów urządzenia i stacji ładującej wprzypadku burzy zalecamy, aby odłączyćwszystkie przewody od stacji ładującej (zasilanie,przewód ograniczający i doprowadzający).

1285 - 002 - 20. 2019 Bezpieczeństwo - 13

1. Oznaczyć przewody w celu uproszczeniapodłączania. Styki stacji ładującej sąoznaczone jako R, L i GUIDE2. Należy odłączyć wszystkie przewody i

zasilanie.

3. Kiedy zagrożenie burzą minie, należypodłączyć ponownie wszystkie przewody iźródło zasilania. Ważne jest, aby każdyprzewód został podłączony we właściwemiejsce.

14 - Bezpieczeństwo 1285 - 002 - 20. 2019

3 Instalacja

3. 1 Wprowadzenie — montaż

OSTRZEŻENIE: Przed zmontowaniemproduktu należy zapoznać się zrozdziałem dotyczącymbezpieczeństwa.

UWAGA: Używać oryginalnych częścizamiennych i materiałów

montażowych.

Uwaga: Więcej informacji na temat montażuznajduje się w części www. husqvarna. com.

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Loading...

Zmywarka

Instrukcja Obs ugi

PL

Document Number: 1592981400_AA_BEKO_D145_PL/10-08-18. (15:39)

Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi!

Szanowny Kliencie,

Mamy nadzieję, że ten wysokiej jakości produkt wyposażony w nowoczesne rozwiązania spełni Państwa oczekiwania. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi i dodatkową dokumentacją oraz zachować je do użytku w przyszłości. Jeżeli produkt zostanie przekazany innej osobie, powinna ona także otrzymać tę instrukcję obsługi. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i informacji w instrukcji obsługi.

Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja obsługi dotyczy także kilku innych modeli zmywarki. Różnice między modelami podano w instrukcji obsługi.

Objaśnienie symboli

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:

CWażne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące obsługi.

AOstrzeżenie sytuacji niebezpiecznych dla życia lub mienia.

BOstrzeżenie dotyczące porażenia prądem.

Opakowanie produktu jest wytwarzane z surowców wtórnych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska obowiązującymi w danym kraju.

Nie należy wyrzucać opakowania razem z odpadami komunalnymi lub innymi. Należy oddać je do punktu skupu surowców wtórnych wyznaczonego przez lokalny urząd.

Ten produkt został wyprodukowany z wykorzystaniem najnowszych technologii w warunkach przyjaznych dla środowiska.

Zmywarka

Instrukcja Obsugi

PL

Document Number: 1592981400_AA_BEKO_D145_PL/10-08-18. (15:39)

Spis Treści

1 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ŚRODOWISKA

4

Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa... 4

Przeznaczenie.........................................................

5

Informacje na temat bezpieczeństwa dzieci.....

Utylizacja opakowania...........................................

Transport zmywarki...............................................

6

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacją

zmywarki po zakończeniu eksploatacji...............

Zgodność z dyrektywą RoHS................................

Informacje o opakowaniu......................................

2 ZMYWARKA DO NACZYŃ

7

Przegląd...................................................................

Układ suszenia z wentylatorem...........................

8

Dane techniczne.....................................................

3 MONTAŻ

9

Odpowiednie miejsce montażu............................

Podłączanie źródła wody.......................................

Podłączanie do odpływu......................................

10

Regulacja nóżek....................................................

Aquasafe+(zależy od modelu)...........................

11

Podłączanie zasilania...........................................

Pierwsze uruchomienie.......................................

12

4 PRZYGOTOWANIE

13

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii....

System zmiękczania wody..................................

Regulacja systemu zmiękczania wody..............

Dodawanie soli......................................................

15

Detergent...............................................................

16

Detergenty w tabletkach....................................

17

Płyn do płukania....................................................

18

Przedmioty nienadające się do mycia

w zmywarce...........................................................

19

Wkładanie naczyń do zmywarki.........................

Kosz na sztućce....................................................

21

Składane zęby dolnego kosza.............................

22

Drut na butelki w dolnym koszu.........................

Składane druty górnego kosza...........................

23

Wielofunkcyjny stelaż górnego kosza...............

Regulacja wysokości górnego kosza................

24

Stelaż dolnego kosza...........................................

25

Górny kosz na sztućce..........................................

5 OBSŁUGA ZMYWARKI

26

Przyciski.................................................................

27

Przygotowanie zmywarki....................................

Wybieranie programu..........................................

Funkcje pomocnicze............................................

29

Programowanie czasu zmywania.....................

30

Uruchamianie programu......................................

31

Przycisk blokady dostępu dzieci........................

32

Anulowanie programu.........................................

Wskaźnik soli ()................................................

33

Wskaźnik płynu do płukania ().......................

Koniec programu...................................................

Ostrzeżenie o ustaniu dopływu wody...............

Regulacja ilości środka do płukania...................

InnerClean.............................................................

34

Ostrzeżenie o przepełnieniu..............................

6 KONSERWACJA I

CZYSZCZENIE

35

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni

zmywarki................................................................

Czyszczenie wnętrza zmywarki.........................

Czyszczenie filtrów...............................................

Czyszczenie filtra węża.......................................

36

Czyszczenie wirników..........................................

37

Dolny wirnik...........................................................

Górny wirnik..........................................................

7 ROZWIĄZYWANIE

PROBLEMÓW

38

1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, których przestrzeganie ograniczy ryzyko odniesienia obrażeń

ciała lub powstania szkód materialnych. Niestosowanie się do tych instrukcji spowoduje unieważnienie wszystkich gwarancji.

Ogólne informacje na

temat bezpieczeństwa

• Nie wolno ustawiać zmywarki na dywanie; w przeciwnym wypadku brak przepływu powietrza pod nią spowoduje przegrzanie podzespołów elektrycznych. Zmywarka nie będzie działać prawidłowo.

• Nie wolno korzystać ze zmywarki, jeżeli kabel/ wtyczka kabla zasilania jest uszkodzony(-a)!

Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

• Zmywarkę należy podłączyć do uziemionego gniazdka chronionego przez bezpiecznik o parametrach zgodnych z podanymi w tabeli „Dane techniczne”. Instalację uziemiającą powinien wykonać wykwalifikowany elektryk; nie należy lekceważyć tego zalecenia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze zmywarki bez uziemienia zgodnego z lokalnymi przepisami.

• Wąż dostarczania wody i wąż spustowy muszą być dokładnie przymocowane i nieuszkodzone.

• Jeżeli zmywarka nie jest używana, należy odłączyć ją od źródła zasilania.

• Nie wolno myć zmywarki, spryskując je lub polewając wodą! Może to spowodować porażenie prądem!

• Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękoma! Nie wolno odłączać zmywarki od gniazdka, ciągnąc za kabel; należy zawsze trzymać za wtyczkę.

• Zmywarka musi być odłączona od źródła zasilania podczas montażu, konserwacji, czyszczenia i naprawy.

• Montaż i naprawę zmywarki może wykonywać tylko autoryzowany serwis. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wykonywaniem czynności

przez osoby nieupoważnione.

• Nie wolno stosować w zmywarce rozpuszczalników chemicznych. Powodują one ryzyko wybuchu.

• Po całkowitym wyjęciu górnego i dolnego koszyka na drzwiczkach zmywarki będzie spoczywał ciężar koszyków. Nie należy obciążać drzwiczek w inny sposób; w przeciwnym wypadku zmywarka może się przewrócić.

4 /43 PL

Zmywarka / Instrukcja Obsugi

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska

• Nie wolno pozostawiać otwartych drzwiczek zmywarki z wyjątkiem wkładania i wyjmowania naczyń.

• Nie należy otwierać drzwiczek zmywarki w trakcie jej

pracy, chyba że jest to konieczne. Należy pamiętać, że po otwarciu drzwiczek ze zmywarki wydostanie się gorąca para.

Przeznaczenie

• Zmywarka jest przeznaczona do użytku domowego.

• Należy jej używać wyłącznie do mycia naczyń domowych.

• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i zastosowań w podobnych miejscach, takich jak:

- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;

- gospodarstwa agroturystyczne; - hotele, motele i inne budynki mieszkalne;

- kwatery prywatne.

• Należy stosować wyłącznie środki myjące, środki do płukania i dodatki bezpieczne dla zmywarki.

• Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową obsługę lub transport.

• Okres użytkowania zmywarki wynosi 10 lat. W tym okresie dostępne będą dostępne oryginalne części zamienne umożliwiające prawidłowe

działanie zmywarki.

• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, osoby niepełnosprawne fizycznie, psychicznie lub umysłowo, a także osoby bez doświadczenia lub wiedzy w zakresie obsługi urządzenia, o ile znajdują się one pod nadzorem lub zostały szczegółowo poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia

i potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować tego urządzania.

Informacje na temat bezpieczeństwa dzieci

• Urządzenia elektryczne są niebezpieczne dla dzieci Podczas pracy zmywarki dzieci nie mogą się do niej zbliżać. Nie należy pozwalać im na korzystanie ze zmywarki.

• Należy pamiętać o zamknięciu drzwiczek zmywarki przed opuszczeniem pomieszczenia, w którym się znajduje.

• Wszystkie środki myjące i dodatki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Utylizacja opakowania

Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci. Wszystkie środki myjące i dodatki należy przechowywać

5 / 43 PL

w bezpiecznym miejscu

zużytych urządzeń elektrycznych i

niedostępnym dla dzieci.

elektronicznej (WEEE). Zmywarka

Opakowanie zmywarki jest

została wyprodukowana z

wytwarzane z surowców

wysokiej jakości części i

wtórnych. Należy je posortować i

materiałów, które można

zutylizować zgodnie z instrukcjami

wykorzystać ponownie i nadają

przetwarzania surowców

się do recyklingu. Po upływie

wtórnych. Nie wolno wyrzucać go

okresu użytkowania nie należy

z odpadami komunalnymi.

wyrzucać zmywarki z odpadami

Transport zmywarki

komunalnymi lub podobnymi.

Należy zabrać ją do punktu

utylizacji urządzeń elektrycznych i

A

Jeżeli konieczne jest

przemieszczenie

elektronicznych. Informacje o

zmywarki, należy

punktach utylizacji odpadów

ustawić ją pionowo

można uzyskać w urzędach

i trzymać z tyłu.

lokalnych.

Przechylenie

Zgodność z dyrektywą

zmywarki do przodu

RoHS

może spowodować

Zakupiona zmywarka jest zgodna

zamoczenie i

uszkodzenie części

z dyrektywą Unii Europejskiej

elektronicznych.

RoHS (2011/65/UE). Nie zawiera

szkodliwych ani niedozwolonych

1. Przed transportem odłącz

materiałów określonych w

zmywarkę od gniazdka.

dyrektywie.

2. Odłącz wąż spustowy i

Informacje o

dostarczania wody.

3. Całkowicie spuść wodę

opakowaniu

pozostałą w zmywarce.

Opakowanie produktu jest

Zgodność z

wytwarzane z surowców

wtórnych zgodnie z przepisami

dyrektywą WEEE i

dotyczącymi ochrony środowiska

utylizacją zmywarki

obowiązującymi w danym kraju.

Nie należy wyrzucać opakowania

po zakończeniu

razem z odpadami komunalnymi

eksploatacji

lub innymi. Należy oddać je do

punktu skupu surowców wtórnych

Ta zmywarka jest zgodna z

wyznaczonego przez lokalny

dyrektywą Unii Europejskiej

urząd.

WEEE (2012/19/UE). Na

opisywanej zmywarce

umieszczono symbol klasyfikacji

6 /43 PL

2 Zmywarka do naczyń

Przegląd

1. Górny kosz

2. Górny wirnik

3. Dolny wirnik

4. Koszyk na sztućce

5. Drzwiczki

6. Tabliczka znamionowa

7. Panel sterowania

8. Dozownik detergentu

9. Dolny kosz

10. Filtry

11. Pokrywka zbiornika soli

12. Prowadnica górnego kosza

13. Górny kosz na sztućce (zależy od modelu)

14. Blat (zależy od modelu)

15. System suszenia wentylatorem (zależy od modelu)

7 / 43 PL

Zmywarka do naczyń

Dane techniczne

Zgodność z normami i danymi testowymi / deklaracja zgodności WE

Ta zmywarka jest zgodna z następującymi dyrektywami Unii Europejskiej; Projektowanie, produkcja i sprzedaż tej zmywarki są zgodne z zasadami

bezpieczeństwa zawartymi we wszystkich odpowiednich przepisach Wspólnoty Europejskiej. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

Parametry wejściowe źródła zasilania

220–240 V, 50 Hz (patrz tabliczka

znamionowa)

Całkowity pobór mocy

1800-2100 W (patrz tabliczka znamionowa)

Pobór mocy grzałki

1800 W (patrz tabliczka znamionowa)

Całkowite natężenie (w zależności od

10 A (patrz tabliczka znamionowa)

modelu)

Zużycie mocy pompy odpływowej

30 W (patrz tabliczka znamionowa)

Ciśnienie wody

0, 3–10 bar (= 3–100 N/cm² = 0, 01–1, 0 Mpa)

C Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z modernizacją konstrukcji urządzenia.

C Rysunki w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie być zgodne z rzeczywistym urządzeniem.

C Wartości podane na oznaczeniach zmywarki lub w dostarczonej z nią dokumentacji drukowanej zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami. W zależności od warunków pracy i środowiskowych, w których używana jest zmywarka, wartości te mogą być inne.

Układ suszenia z wentylatorem

(zależnie od modelu)

Układ suszenia z wentylatorem umożliwia efektywne suszenie naczyń.

Podczas pracy zmywarki słyszalny jest dźwięk różniący się od dźwięku cyklu mycia i jest to normalny objaw.

Uwaga dla urzędu certyfikacyjnego

Dane wymagane do testów działania zostaną udostępnione na żądanie. Wnioski można

przesyłać na następujący adres e-mail: dishwasher@standardloading. com

W wiadomości e-mail z wnioskiem należy pamiętać o podaniu kodu, numerów katalogowych i seryjnych testowanej zmywarki oraz informacji kontaktowych. Kod, numery katalogowe i numery seryjne zmywarki znajdują się na etykiecie typu umieszczonej z boku drzwiczek.

8 /43 PL

Nie należy ustawiać zmywarki na kablu zasilania.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy zmywarka nie jest uszkodzona. Jeżeli tak jest, nie należy jej montować. Uszkodzona zmywarka stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.

Podczas przesuwania zmywarki na miejsce po zakończeniu montażu lub czyszczenia należy sprawdzić, czy węże doprowadzania i odprowadzania wody nie zostały zagięte, przedziurawione ani zgniecione.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przygotowanie miejsca eksploatacji podłączenie zasilania, źródła bieżącej wody i odpływu wody.

Montaż i podłączenie zasilania muszą zostać wykonane przez autoryzowany serwis. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wykonywaniem czynności przez osoby nieupoważnione.

3Montaż

Montaż zmywarki zapewnia najbliższy autoryzowany serwis. Aby przygotować zmywarkę do eksploatacji, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem należy upewnić się, że układ elektryczny, dostarczania bieżącej wody i odprowadzania wody działają prawidłowo. Jeżeli tak nie jest, należy wezwać wykwalifikowanego technika i hydraulika w

celu wykonania niezbędnych napraw.

C

B

A

Podczas ustawiania zmywarki należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić podłogi, ścian,

rur itp. Nie należy przesuwać zmywarki, trzymając ją za drzwiczki lub panel.

Odpowiednie miejsce montażu

• Należy ustawić zmywarkę na stabilnej i płaskiej podłodze o wystarczającej nośności! Zmywarkę należy ustawić na płaskiej powierzchni, aby można było wygodnie i dokładnie zamknąć drzwiczki.

• Nie należy ustawiać zmywarki w miejscach, w których temperatura może spaść poniżej 0ºC.

• Zmywarkę należy ustawić co najmniej 1 cm od brzegów innych mebli.

• Zmywarkę należy ustawić na stabilnej podłodze. Nie należy ustawiać jej na dywanie o długim włosiu ani podobnych

powierzchniach.

• Należy wybrać miejsce umożliwiające szybkie i wygodne wkładanie oraz wyjmowanie naczyń.

• Zmywarkę należy zamontować blisko kranu i otworu odpływu. Miejsce montażu należy wybrać tak, aby nie zmieniać go po podłączeniu zmywarki.

Podłączanie źródła wody

C Zalecamy zamontowanie filtra na wlocie wody domu / mieszkania, aby uchronić zmywarkę przed

uszkodzeniem spowodowanym zanieczyszczeniami (piasek, brud, rdza itp. ) z systemu wodociągów lub własnego źródła wody, a także uniknąć zanieczyszczeń, takich jak żółte smugi lub gromadzenie się osadów po zakończeniu mycia.

9 / 43 PL

Ze względów bezpieczeństwa należy całkowicie zakręcić kurek kranu po zakończeniu programu mycia.

W celu podłączenia węża doprowadzania wody do kranu należy użyć wkręcanego złącza węża z gwintem zewnętrznym o średnicy ¾ cala. Jeżeli jest to konieczne, należy zastosować wkładkę z filtrem, aby odfiltrować osady z rur.

Montaż

Dozwolona temperatura wody: do 25°C

Zmywarki do naczyń nie można podłączać do otwartych urządzeń wykorzystujących ciepłą wodę ani przepływowych podgrzewaczy wody.

• Do nowej zmywarki nie należy podłączać starego ani zużytego węża doprowadzania wody. Należy użyć nowego węża doprowadzania wody dostarczonego ze zmywarką.

• Wąż doprowadzania wody należy podłączyć bezpośrednio do kranu. Ciśnienie wody powinno wynosić od 0, 3 do 10 barów. Jeżeli ciśnienie wody przekracza 10 barów, między zmywarką a kranem należy zamontować zawór bezpieczeństwa.

• Po wykonaniu połączeń należy całkowicie odkręcić kran, aby sprawdzić, czy nie

Cwystępują wycieki wody.

Podłączanie do odpływu

Wąż odprowadzania wody można podłączyć bezpośrednio do otworu odpływu lub odpływu zlewu. Długość tego połączenia musi wynosić co najmniej 50 cm, a maks. 100 cm od podłogi. Jeżeli wąż odprowadzania wody będzie dłuższy niż 4 metry, naczynia nie zostaną wymyte prawidłowo.

Wąż odprowadzania wody należy podłączyć do rury odpływu, nie zginając go. Wąż odprowadzania wody należy dokładnie przymocować do rury odpływu, aby podczas pracy zmywarki nie doszło do jego przemieszczenia.

<! [if! IE]>

<! [endif]>max 1000 min 500

<! [if! IE]>

<! [endif]>min 120

<! [if! IE]>

<! [endif]>min 300

C Rura odpływu musi być podłączona do systemu kanalizacji i nie może być podłączona do źródła wód powierzchniowych.

Regulacja nóżek

Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć drzwiczek zmywarki lub zmywarka nie jest stabilna po lekkim popchnięciu, należy wyregulować nóżki zmywarki. Nóżki zmywarki należy wyregulować zgodnie z ilustracjami w instrukcji montażu dostarczonej ze zmywarką.

Zmywarka / Instrukcja Obsugi

Uszkodzony kabel zasilania należy wymienić w autoryzowanym serwisie.

Jeżeli zmywarka do naczyń jest wyposażona w wewnętrzne podświetlenie, w przypadku uszkodzenia lampę

należy wymieniać tylko w autoryzowanym serwisie.

W przypadku awarii zmywarki nie należy z niej korzystać do momentu naprawy w autoryzowanym serwisie! Istnieje ryzyko porażenia prądem!

Po zakończeniu programu mycia należy odłączyć zmywarkę od gniazdka.

Aquasafe+(zależy od modelu)

Układ Aquasafe+ chroni przed wyciekami wody, które mogą mieć miejsce przy wlocie węża. Należy unikać kontaktu obudowy zaworu z wodą, aby uniknąć uszkodzenia układu elektrycznego. Jeżeli układ Aquasafe+ zostanie uszkodzony, należy odłączyć zmywarkę od gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

APonieważ zestaw węży jest wyposażony w złącza i podzespoły elektryczne, nie wolno ich skracać ani

przedłużać za pomocą węży przedłużających.

ADrzwi zmywarki muszą zostać prawidłowo zamontowane w przeciwnym wypadku gorąca para może wydobywać się na zewnątrz! Niebezpieczeństwo poważnych poparzeń, innych obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

Podłączanie zasilania

Zmywarkę należy podłączyć do uziemionego gniazdka chronionego przez bezpiecznik

o parametrach zgodnych z podanymi w

tabeli „Dane techniczne”. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe

w wyniku korzystania ze zmywarki bez uziemienia zgodnego z lokalnymi przepisami.

• Połączenie musi być zgodne z przepisami krajowymi.

• Po zamontowaniu zmywarki wtyczka kabla zasilającego musi być łatwo

dostępna.

• Informacje o napięciu i dozwolonym bezpieczniku lub wyłączniku automatycznym znajdują się w rozdziale „Dane techniczne”. Jeżeli wartość znamionowa bezpiecznika lub wyłącznika automatycznego aktualnie używanego w domu wynosi mniej niż 16 amperów, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi montaż 16-amperowego bezpiecznika.

• Podane napięcie musi być równe napięciu sieci zasilania.

• Nie należy podłączać zmywarki za

pomocą przedłużacza ani rozgałęźnika.

11/43 PL

Pierwsze uruchomienie

Przed uruchomieniem zmywarki należy upewnić się, że wykonano wszystkie przygotowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa” i „Montaż”.

• Aby przygotować zmywarkę do mycia naczyń, za pierwszym razem należy ją uruchomić, wybierając najkrótszy program z detergentem, gdy zmywarka jest pusta. Przed

pierwszym uruchomieniem należy wlać do zbiornika na sól 1 litr wody zanim zostanie napełniony solą.

APo fabrycznej kontroli jakości w zmywarce może znajdować się niewielka ilość wody. Nie spowoduje to uszkodzenia zmywarki.

12 /43 PL

You can only view or download manuals with

Sign Up and get 5 for free

Upload your files to the site. You get 1 for each file you add

Get 1 for every time someone downloads your manual

Buy as many  as you need

Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Dfs04c10w

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Dfs04c10w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Dfs04c10w